Höjda avgifter för akutbesök räcker inte för vårdens ökade kostnader

Avgiften för vård på jourmottagning eller akutmottagning höjs med 200 kronor och uteblivna och sent avbokade besök höjs med 100 kronor från och med 1 september 2024. Det är en del av den budget som regionledningen presenterade på tisdagen.

Regionen budgeterar ett negativt resultat även för 2024 bland annat till följd av inflationen och en för hög kostnadsökningstakt. För att minska underskottet föreslås bland annat effektiviseringskrav på regionens förvaltningar samt förändringar i avgifter.

Egenavgiften för sjukresor höjs med 20 kronor och vård av legitimerad ambulanspersonal utanför vårdinrättning ska likställas med vård av specialistsjuksköterska på mottagning och avgiftsbeläggs från och med 1 januari 2024.

I övrigt meddelar regionledningen följande:

• I arbetet för att utveckla framtidens sjukvård, satsat det 30 miljoner under planperioden på forskning och innovation. Inom denna satsning ingår kombinationstjänster, för att stärka kompetensutvecklingen.

• Region Västmanland ska bli en attraktivare arbetsgivare som möjliggör för omställning och kompetensutveckling, därför satsas det 77 miljoner under planperioden. Satsningen möjliggör för att regionen att klara framtidenskompetensbehov.

• Omvärldsläget ställer större krav på beredskap och robusthet, därför satsas det 9 miljoner under planperioden. Tillsammans med förväntade statsbidrag landar satsningarna på 57 miljoner under planperioden (inklusive civilförsvar).

• För att parera för ökade kostnader inom kollektivtrafiken tillförs 92 miljoner under planperioden för att säkra en god regional utveckling och pendlingsmöjligheter som möjliggör för pendling till jobb och skola för Västmanlands invånare.

• Förebyggande insatser frigör resurser och dämpar kostnadsutvecklingen. Därför satsas det under planperioden 21 miljoner på att genomföra seniorhälsovårdsprogrammet inom primärvården, TBE-vaccinationer och fysisk aktivitet på recept.

Regionledningen ser hoppfullt på framtiden trots svåra utmaningar

”Vi är övertygade om att med ett målinriktat arbete med fokus på prioriteringar, hög kvalitet, tidiga insatser och mer tid för kärnuppdrag ser framtiden ljus ut. Regionen ska bidra till att korta köerna inom sjukvården, öka tryggheten, stärka näringslivet, minska arbetslösheten och steg för steg erbjuda en bättre arbetsmiljö för regionens medarbetare.

Det säger Mikael Andersson Elfgren, M, Malin Gabrielsson, KD och Bengt-Åke Nilsson, L, i en kommentar till den budget och flerårsplan som presenterades på tisdagen och som är förhandlad med Sverigedemokraterna.

”Vi lägger en ansvarsfull budget i en orolig tid där budget och plan präglas av återhållsamhet och åtgärder som krävs för att lindra konsekvenser av en orolig omvärld. Allt i syfte att hantera de utmaningar Region Västmanland och länet har och för att fortsätta utveckla det som redan idag är bra.”

De påpekar att regionen har problem med såväl vårdköer som med inställda tåg och förseningar. Sjukskrivningstalet bland medarbetarna är högt och regionen är i för stor utsträckning beroende av hyrpersonal. Allt för många västmanlänningar befinner sig i ett utanförskap och saknar egen försörjning. Folkhälsan är jämfört med riket låg inom flertalet områden.

”Samtidigt som det finns utmaningar finns det också möjligheter och styrkor. Västmanland har stor potential även om vi kommer att ha några tuffa år framför oss. Den ekonomiska obalansen inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen måste successivt och på sikt arbetas bort genom att kostnadsutvecklingstakten understiger intäkternas utveckling. Det kräver prioriteringar, förändrade arbetssätt och effektiv resursanvändning inom såväl stöd- som kärnverksamheter”, säger de tre regionråden.


Hassan Chabbani gjorde helt rätt!

INSÄNDARE

Svar på Bertil Fredrikssons och Peter Liljas insändare om att Vänstern inte ville ge ansvarsfrihet.

Hassan Chabbani gjorde helt rätt. När nämnder och styrelser inte uppfyller kommunallagens krav på ekonomisk styrning ska det inte beviljas ansvarsfrihet. Tre nämnder bryter, efter majoritetens politik i Fagersta, mot kommunallagen, och SD godkänner detta.

Anledningen till det är att de inte förstår kommunalagen och uppföljning av kommunal ekonomi. Stort tack till tidigare revisorer, ni gjorde ett bra jobb.

Shiro Biranvand

Vänsterpartiet i Fagersta fortsätter att förbrylla

INSÄNDARE

Under kommunfullmäktigemötet i Fagersta den 22 maj avhandlades förra årets bokslut. Hassan Chabbani, V, ansåg att fullmäktige skulle neka de tidigare politikerna i kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden ansvarsfrihet om inte en åtgärdsplan på hur styrningen ska bli bättre presenteras.

Nu satt Hassan Chabbani själv i kommunstyrelsen den 9 maj och deltog i beslutet att dessa nämnder uppdras att återkomma med en åtgärdsplan för att uppnå en budget i balans. Detta blev han påmind om, men enligt honom själv hade han ingen aning om detta.

Dessutom kan inte de politiker som satt i dessa nämnder förra året, under den förra mandatperioden, utföra vad Hassan Chabbani vill att de ska göra för de flesta är ersatta efter höstens val.

Med tanke på att vänsterpartiet inte ville bevilja politikerna i dessa dåvarande nämnder ansvarsfrihet blir det ännu märkligare att vänstern själva föreslår att en av dessa politiker, som vänstern inte har förtroende för, ska tillträda som andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet fortsätter att förbrylla,
övriga partier röstade igenom att bevilja ansvarsfrihet.

Bertil Fredriksson
Peter Lilja
Sverigedemokraterna i Fagersta

Är stolt för de sju åren som jag jobbade på SIS ungdomshem

INSÄNDARE

Läser dagligen i media om rymningar, med mera, från olika SIS-institutioner. Redan 2008 flaggade jag för detta. Att sparka generaldirektörer och gå upp i stabsläge till höger och vänster kommer inte lösa problemet!

Tiden under min tid på SIS var de absolut bästa åren i mitt liv. Att FN:s barnkonvention ska reglera hur det svenska regelsystemet skall verka är ett stort skämt. Jag tycker att alla som jobbar kvar inom SIS förtjänar en stor klapp på axeln.

”Människan” vet för lite och samtidigt skall vi värna om vår tystnadsplikt. Trots att jag fått avföring kastat i ansiktet, brottats så svetten sprutat, sett folk tagit sina liv och fått tillbaka klienter som saknat mig, så kommer jag alltid vara stolt för de sju åren jag ”gav” SIS. Sedan kan debatterande skribenter dra ihop käften och hålla tyst. Ni som är kvar, ni är grymma!

Peter Johansson

Hård kritik mot hur Fagerstas idrottsarenor sköts av NVK

Är NVK mästare i att misslyckas? Det frågar sig Bosse Axelsson, välkänd föreningsledare och tidigare under många år anställd inom fritidssektorn i Fagersta kommun och med stor erfarenhet från idrottslivet.

Bosse Axelsson tar upp flera exempel på allt från undermålig upphandling till dålig skötsel och påpekar att Fagersta kommuns idrottsliv inte är till för NVK, utan det är NVK som är till för att sköta och driva kommunens idrottsanläggningar. Han är långt ifrån ensam om den kritiken, framför allt efter två vintrars problem med isen på Västanfors IP trots en investering på 20 miljoner.

Axelsson konstaterar att NVK nu berömmer sig för att ha gjort en konstgräsplan i världsklass, något som inte går att verifiera, men att man precis som i de flesta andra fall inte lyckades få den klar till utsatt tid. Därför har klubbarna hyrt in sig på Malmheden i Norberg under våren.

– Givetvis har man bortförklaringar men i grunden handlar det om missad framförhållning och ett synsätt inom organisationen där det är okej att inte leverera. Fortsätter vi på Fagerliden så är gräsplanen fortfarande inte spelklar, påpekar han.

I fjol tog det lång tid att få gräsplanen spelbar och i år tog man därför initiativet att lägga på en fiberduk som tillsammans med gödsling drev igång gräsväxten.

– Men duken togs inte bort i tid så gräset blev mycket högt. Sen sägs det att när man skulle klippa gräset så var gräsklipparen inte ”spelklar”. Helt otroligt att man inte ser till att redskapen är klara när de ska användas. Var finns ansvaret?, undrar Axelsson och frågar varför NVK inte klippte gräset med någon annan gräsklippare så att man åtminstone inte låtit det växa till upp emot 30 centimeter högt. Nu måste man både klippa och räfsa bort höskörden annars riskeras mögel och en mycket halkig yta.

– När vi ändå är kvar på Fagerliden så erinrar jag mig hur man misslyckades med att ha spelduglig is när FAIKs avgörande kvalmatch till division ett skulle spelas. Helt obegripligt att inte kunna göra okej is i en kontrollerad miljö som inte påverkas av väder eller vind utan enbart av personalens kompetens.

– Flyttar vi oss söderut i kommunen så hittar vi Västanfors IP. Kommunen bestämde sig för att bandyn skulle få finnas kvar och satsade cirka 20 miljoner. Efter två säsonger är anläggningen fortfarande inte driftsäker. I ett första skede hösten 2021 blev isen klar två månader efter beslutad leverans. Dock höll inte isen fullt ut under säsongen. Men till nästa säsong skulle det väl fungera? Hur det gick vet vi som följt det hela.

– Seniorbandy och äldre ungdomsbandy kunde inte bedrivas mer än ungefär halva säsongen. Även om personalen slarvade bort annandagsmatchen så är det inte orsaken till fiaskot utan här handlar det om en misslyckad upphandling. I den fanns inget krav på att leverantören skulle kunna visa upp att denne anlagt någon bandybana. Dock hade Huurre gjort ett par isanläggningar i ishallar. Alla borde förstå att det är viss skillnad att göra en anläggning på 1800 kvadratmeter i kontrollerad miljö och ca 6800 kvadrat i väderutsatt miljö och med mycket större materialspänningar, understryker han.

– Till sist en utflykt till Hedkärra ridhus. Många år efter att bytet av underlag borde skett görs byte av detta för verksamheten/hästarna så viktiga underlag men inte heller detta utan missar. Var finns ansvaret? Varför tar inte NVK sitt uppdrag på allvar?, undrar Axelsson.

Fagersta Nyheter har mejlat NVK och frågat om det stämmer att gräsklipparen är trasig, samt när det höga gräset kan komma att klippas, men har inte fått något svar.

Vänstern sa nej till ansvarsfrihet för Fagerstas styre 2022

När fullmäktige i Fagersta på måndagskvällen tog upp boksluten för fjolåret ville Vänsterpartiet inte att man skulle bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden.

Eftersom revisorernas berättelse saknades när fullmäktige i april skulle behandla boksluten för 2022 bordlades de. Nämnderna redovisar tillsammans ett underskott jämfört med budget på cirka 24,2 miljoner för 2022.

Revisionen är kritisk och anser att kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att följa budgetramar eller efterleva mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

”Vi ser allvarligt på de budgetavvikelser som redovisas för utbildningsnämnden som redovisar ett underskott jämfört mot budget på -14,7 miljoner inkluderat tilldelning från central medelsreserv med 17,3 miljoner. Det finns ofinansierade kostnader om 22,8 miljoner i gymnasieskolans budget 2022. Även socialnämnden gör ett underskott mot budget på – 1,5 miljoner inkluderat tilldelning från den centrala medelsreserven med 17,6 miljoner”, säger revisorerna i rapporten. Men de ansåg ändå att ansvarsfrihet skulle beviljas.

Men det tyckte inte Vänstern. Hassan Chabbani förklarade vid mötet att partiet inte kunde gå med på att ge politikerna i de tre nämnderna ansvarsfrihet förrän de presenterat en åtgärdsplan på hur styrningen ska bli bättre. Men övriga partier röstade igenom att bevilja ansvarsfrihet.

Skadegörelse vid Treklövern i Norberg

När barn och personal kom till förskolan Treklövern i centrala Norberg på måndagen möttes de av en tråkig syn. Utemiljön hade utsatts för olika former av skadegörelse.

”Under senaste året har det jobbats hårt med att skapa spännande och utvecklande miljöer på förskolans gård. Någon gång under helgen har någon, eller några, roat sig med att ha sönder alla tavlor där barnen har möjlighet att rita under sin utevistelse. Balansbanan av stubbar har kastats runt. Hyllan för barnens utelek har brutits loss och använts som tillhygge för att slå in en ruta till det rum där barnen sover. Så oerhört ledsamt”, skriver Norbergs kommun på sin Facebooksida.

Händelsen är polisanmäld och om någon har sett något eller har andra upplysningar om det som inträffat ombeds de att vända sig till polisen på telefon 114 14.

Stor polisinsats vid Sundbo ungdomshem

Flera polispatruller skickades till Sundbo ungdomshem efter larm om hot och oroligheter inomhus. Vakthavande befäl uppgav vid 14-tiden på måndagen för FN att man hade en pågående insats.

Det rörde sig om olika fall där intagna hade barrikaderat sig på hemmet, och i det ena fallet misstänker man att någon form av vasst vapen hade tillverkats och personal kände sig hotad.

Polisen gick in och avstyrde den hotfulla situationen genom att omhänderta fyra intagna ungdomar. Ingen person har kommit till skada.

Låt parkerna blomma – för bin och människor

INSÄNDARE

Genom att låta en liten del av kommunens grönyta bli blomsteräng kan kommunpolitikerna i Västmanland göra en stor insats för den biologiska mångfalden. Tillsammans kan Sveriges kommuner mer än fördubbla den artrika ängsmarken, skriver Elin Burén, odlingsexpert på Nelson Garden.

När det myllrar av liv omkring oss mår också vi människor bättre, men i dag försvinner arter från jorden varje dag. Enligt FN:s expertpanel för biologisk mångfald kan en miljon växt- och djurarter vara utrotade inom ett par decennier.

Utvecklingen är allvarlig. Biologisk mångfald är avgörande för kvaliteten på vår luft och vårt vatten, och utan stora mängder insekter som pollinerar grödor får jordbruket svårt att odla mat. Den biologiska bredden behövs för att bromsa klimatförändringarna och göra samhället mer motståndskraftigt mot naturkatastrofer.

Blommande ängar är en av våra mest artrika miljöer och ger hem åt hundratals växter och djur. Men de blir allt färre – i dag återstår mindre än en hundradel av den ängsareal som fanns för hundra år sedan. I stället täcks stora delar av våra parker, kyrkogårdar och vägkanter av artfattiga gräsmattor.

Bara inom tätorterna i Västmanland finns runt 2 800 hektar grönyta utan skog som är tillgänglig för allmänheten, enligt SCB. Genom små förändringar i skötseln kan kommunpolitiker göra en stor insats för att öka ängsarealen och hjälpa våra viktiga pollinatörer. Om landets kommuner lät bara en tiondel av sina grönytor växa upp till blomsterängar skulle den värdefulla svenska ängsmarken öka med 150 procent. En omställning från artfattiga gräsmattor till blommande ängar minskar dessutom skötselkostnaderna och skapar en vacker miljö där invånarna kan njuta av blommor, fjärilar och bin.

Här är tre enkla, praktiska tips för kommuner som vill främja biologisk mångfald och ge hem åt växter och djur.

1. Kartlägg grönytorna
Inventera vilka av kommunens grönytor som är lämpliga att ställa om till ängar. Läget, markens egenskaper och hur ytan används i dag kan avgöra. Är det en plats där människor har picknick och spelar brännboll passar det kanske inte med äng just där. Glöm inte mindre grönytor som vägkanter, rondeller och skogsbryn.

2. Satsa på inhemska ängsblommor
Titta noga på innehållet och välj en fröblandning med traditionella ängsblommor som blåklocka, prästkrage och klöver – de uppskattas av våra pollinatörer och riskerar inte att tränga undan annan växtlighet. Undvik att gödsla eftersom ängsblommorna trivs bäst i mager jord och vänta med att slå ängen tills efter blomning så att blommornas frön sprids.

3. Bjud in människorna
Bjud gärna in kommuninvånarna att hjälpa till med ängsskötseln för att skapa intresse för kommunens arbete med biologisk mångfald. Dessutom ger det både barn och vuxna en möjlighet att lära sig mer om våra svenska växter och djur.

Vid FN:s konferens om biologisk mångfald i december enades världens länder om nya globala mål för att vända den negativa utvecklingen för jordens arter. För att nå målen behövs både stora och små insatser där varje kvadratmeter äng gör skillnad. Så låt parkerna i Västmanland få blomma ut i sommar – för binas ochvästmanlänningarnas skull.

Elin Burén, odlingsexpert på Nelson Garden

Martin Lundquist i ledning när framvagnen pajade på nionde sträckan

Martin Lundquist och Christian Segerström ledde stort inför slutsträckorna i SM-deltävlingen South Swedish Rally efter en suverän insats. De behövde egentligen bara köra i mål, då framvagnen på deras Volvo S40 brakade ihop.

Totalt skulle 116 kilometers specialsträckor avverkas i Älmhult. De började starkt på fredagkvällens sträckor och tog en ledning på 15 sekunder inför nattuppehållet. Denna ökades med riktigt smart körning under lördagen.

En generator som slutade ladda på åttonde sträckan fixades snabbt av servicekillarna som gjorde ett kanonjobb. Bilen blev klar precis på minuten och hoppet levde om många SM-poäng. Inför den nionde specialsträckan hade Fagerstaekipaget en betryggande ledning med 28,9 sekunder och skulle i princip bara köra bilen i mål på de sista tre sträckorna.

Men bara en kilometer in på den nionde sträckan brast en kulbult i framvagnen, de körde av vägen och tvingades bryta tävlingen. Inte en enda poämg blev det. Nästa deltävling i Rally-SM är den 16-17/6 i Skillingaryd.

Naturbilden

Joakim Granström i Fagersta tog bilden på den lille ekorren, som blir den sista naturbilden för den här gången. Nu är det sommar och vi går över till att publicera sommarbilder.

Ytterligare två viktiga spelare klara för FAIK

Fagersta AIK värvar forwarden Ville Strandin från Arboga. Dessutom är Nik Unuk klar för sin femte säsong i Fagersta AIK.

21-årige Ville Strandin skrev på söndagen på för kommande säsong. En spelskicklig forward med ett riktigt vasst skott. FAIK försökte få honom redan förra säsongen, men han hamnade då i Arboga efter att ha skolats i Timrå under många år.

”Det ska bli grymt roligt att spela för FAIK nästa säsong då det känns som dom hade något bra på gång förra året, där jag hoppas att jag kommer kunna bidra och fortsätta på det spåret dom är inne på kommande säsong”, säger han till hemsidan.

Förra säsongen gjorde Nik Unuk starkt ifrån sig och slutade på fjärde plats i den interna ligan med 33 poäng på 27 matcher.

”Det känns riktigt bra att Nik väljer att fortsätta i Faiken. Nik är en ledande spelare och visar vägen med sin uppoffrande spelstil. Vi kommer garanterat få se en hel del mål och assist från #8 i vinter”, kommenterar ledningen kontraktet.

”Är så glad att spela en säsong till i FAIK. Jag ser verkligen fram emot kommande säsong och tror vi kan fortsätta med förra årets framgång och ta oss ännu längre. Fagersta, vi ses snart!” hälsar Nik Unuk via hemsidan.

EU-direktivet om elva timmars dygnsvila är tondövt

INSÄNDARE

EU har riktat kritik mot de svenska kollektivavtalen vilket nu får stora konsekvenser över hela landet. Det rör sig om ett EU-direktiv med det omvälvande tvånget om “11 timmars dygnsvila” som går ut på att arbetstagaren ska ha rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod.

Det låter kanske rimligt, men det är tondövt inför den verklighet som många i extremt viktiga yrken brottas med. Idag kan nämligen många yrkesgrupper lägga scheman som passar dem och arbetsgivarna, vilket ligger i bådas intresse. Det handlar om de som jobbar natt, exempelvis för att bevaka patienter eller släcka bränder.

De kan då jobba mer under en kortare period för att sedan vara lediga en längre tid därefter. På så sätt kan de få ihop jobb med privatliv och dessutom få den återhämtning de är nöjda med. EU vill nu stoppa detta system.

EU:s schematvång har också kritiserats hårt. Vårdgivare vi varit i kontakt med suckar uppgivet att de högre upp inte vet vad de håller på med. I första taget är det EU:s fel, men även politikers ovillighet att ta strid för den svenska modellen eller facken och arbetsgivarorganisationernas ovilja att stå upp för de som jobbar ute i verksamheterna.

Enligt gruppen “Skydda räddningstjänstens arbetstider” överväger 74 procent av brandmännen att lämna sina jobb om föreslagna schemaförändringar blir verklighet. 97,8 procent uppger att de föreslagna förändringarna inte kommer ge möjlighet till bättre återhämtning. EU-tvånget riskerar att leda till ännu större svårigheter att rekrytera och behålla personal i branscher där det redan är skriande brist.

Tyvärr har Kommunal och Vårdförbundet inte värnat sina egna medlemmar utan har redan accepterat de nya reglerna, trots att det finns möjlighet att ordna undantag.

Konsekvensen av att vika sig för EU blir att viktiga yrkesgrupper i vårt samhälle får sämre scheman, sämre förutsättningar för återhämtning och en mycket jobbigare livssituation. Detta är absolut det sista Sveriges regioner och kommuner behöver i tider av svår ekonomisk situation där stora besparingar väntas och med svårighet att rekrytera personal.

På senare tid har vi sett EU lägga sig i svensk beskattning, migration, minimilöner och alltså arbetsscheman. Men detta är utöver det tusentals andra frågor de närmast dagligen bestämmer, över svenskarnas huvuden, som få känner till. Om vidden av EU:s klåfingrighet varit känd skulle nog svenskarnas positiva inställning till EU sett annorlunda ut.

Vi måste sätta ner foten mot EU. De styrande politikerna på nationell nivå måste förstå att Sverige kan tvinga fram undantag för att bevara den arbetsmarknadsmodell som visat sig vara så framgångsrik. Sverige är historiskt sett uselt på att vinna sådana fördelar men striden om det svenska snuset är ett bevis på att det går om man bara vill.

Vi uppmanar därför regeringen att ta upp frågan i EU och begära undantag för Sverige. På så sätt skulle vi kunna undvika att krossa ett väl fungerande system som gett anställda möjlighet att påverka sina arbetstider och balansera arbetslivet med privatlivet.

Gisela Carstinge, SD, oppositionsråd, Region Västmanland

Ingvar Jonsson, SD, oppositionsråd, Region Västmanland

Seger för Södra mot Edsbyn efter stark andra halvlek

Fagersta Södra låg under efter 40 minuter mot Edsbyns IF när Kristian Ekberg levererade en passning till George Minasian som kvitterade. Efter det blev det Södra för hela slanten och seger med 4-1.

22 minuter in i andra halvlek gav William Klasén hemmalaget ledningen efter ett snyggt anfall och passning från Hadi Hosaini. Och sju minuter senare var det omvända roller då Klasén spelade fram Hosaini till 3-1. Med en kvart kvar fastställde William Klasén slutresultatet efter pass från Aron Granquist.

Fler matchbilder kommer.

Våryran blev den familjefest som arrangörerna hoppats

Som helhet kan arrangörerna och publiken se tillbaka på ännu en mycket lyckad Våryra där det fanns något för de flesta. Lördagens publikmagnet blev Cherrie, som hade ett liveband som kompade.

På lördagen fick föreningslivet möjlighet att visa upp sig och bland annat var ett litet POSK-gäng på plats som med gott resultat värvade nya stödmedlemmar till församlingens mandatgrupp för ett partipolitiskt oberoende alternativ inom kyrkopolitiken i Fagersta.

Från Brinellskolan fanns elever som engagerat visade och berättade om naturvetenskapsprogrammet, bland annat. Där fanns också FAIK med Filip Johansson som gäst, nybildade klubben Bruket BK, idrottshistoriska föreningen, med flera.

Många tog också tillfället i akt att se centrala Fagersta från ovan. Helikoptern flög täta turer från gräsmattan vid Risbroskolan. Och så sjöngs det visor tillsammans med Pettsson och Findus.

Här är några bilder från lördagens aktiviteter:

Kanonvädret lockade många att se cruisingen

Fagerstaklubben Lifetime Cruisers hade all önskvärd tur med vädret på lördagen då man först visade upp klenoderna på Fagerliden och sedan körde runt centrum på kvällen.

Åskådare slog sig ned på picknickstolar på olika platser efter sträckan för att titta på bilarna, som var allt från perfekt vårdade klassiker, över hela linjen ned till de som nätt och jämnt såg ut att hålla ihop. Men blandningen är en del av tjusningen med cruising där också en del yngre bilägare ersatt 50-talsmusiken med dånande hårdrock.

Se Jörgen Hjerpes bilder från kvällen:

Rattfull kraschade in i husvägg i Fagersta

Räddningstjänst, ambulans och polis larmades strax före klockan ett natten till lördagen om en trafikolycka i Fagersta centrum.

Det var en bilist som kört in i en vägg till förskolan Vilhelmina, på vänster sida i färdriktningen på Sveavägen. Föraren fördes till akuten i Västerås. Polisen uppgav på lördagsmorgonen att mannen är misstänkt för grovt rattfylleri.

Bra mixat program gav lyckad start på Våryran

Med ett utbud av allt från information och gissningstävlingar, till karuseller och scenuppträdanden, blev fredagen mycket lyckad i årets Våryra.

Fagerstaborna gav sig ut i centrum för att kolla in utbudet från knallarna, de yngre för att åka karusell, medan de äldre tog chansen att lyssna på vad kommunen och storföretagen har att erbjuda. Vid teknikcollege kunde besökarna testa på att ratta en liten robot, vilket var väldigt populärt.

Mot kvällen var det uppträdandena som lockade och det var fullsmockat i Vilhelminaparken både när Grannen Måns och Tone Sekelius uppträdde. Även Panetoz drog en stor publik som sjöng med i de välkända låtarna. I dag fortsätter Våryran med bland annat fler uppträdanden och cruising.

Här är några bilder från fredagen:

Poängkungen förlänger med FAIK

Med hela 55 poäng på 27 matcher var han en av lagets viktigaste spelare senaste säsongen. Nu är det klart att Viktor Johansson spelar i Fagersta AIK även kommande vinter.

”Grymt roligt att vi får behålla en av ligans skickligaste forwards. Viktor har en otrolig vinnarskalle och är tuff att möta i alla delar av planen. Ska bli kul att följa Viktors resa kommande säsong”, kommenterar FAIK-ledningen hans påskrift.

”Vi är såklart enormt glada att Viktor fortsätter lira hos oss, trots flertalet anbud från diverse klubbar i HockeyTvåan och några lag i HockeyEttan. Viktor trivs här och ser chansen till utveckling som störst hos oss”.

”Jag tyckte förra säsongen var riktigt rolig och är nöjd med min och lagets prestation. Det ska bli otroligt kul att få spela för Fagersta ett år till och jag tror att vi kan gå längre nästa år! Vi ses i höst”, hälsar Viktor Johansson.

Uppskattat vattenspel på nya Järntorget

Det blev applåder när de små fontänerna på Järntorget slogs på i samband med invigningen på Våryrans första dag.

Kommunalrådet Åsa-Märta Sjöström och kommunchefen Karolina Berglund fanns på plats för att inviga torget, som fått ett rejält lyft och många åskådare gladdes åt hur fint det blivit. I kväll kommer vattenspelet att lysas upp.

Åsa-Märta Sjöström invigde. Bakom henne näringsliv- och turistchef Tobias Back.
Kommunchef Karolina Berglund.
Kvällstid ska de små fontänerna lysas upp.

Solig och rolig familjedag i Sveaparken

Sommarvärmen anlände precis i tid till IOGT-NTO:s familjedag i parken vid Sveasalongen i Västanfors på folknykterhetens dag, där besökarna bjöds på uppträdande av buktalare och trollkarl.

Stephanie Jägmo lockade till skratt med sin talande docka, liksom trollkarlen Filiokus Fredrik med sina trick. Det fanns också möjlighet att rida på ponny, få ansiktet målat, hoppa i borg och gå hinderbana.

Här är ett bildsvep från eftermiddagen:

Avslag på e-förslaget om kristeam vid traumatiska dödsfall

Fagersta kommun avslår e-förslaget om att inrätta ett team som kan ge krisstöd till anhöriga vid dödsfall. Orsaken är att man anser att socialförvaltningen redan har goda möjligheter att stödja personer i sorg och kris.

Förslaget går ut på att kommunen inrättar ett team som ska träda in och stötta efterlevande som förlorat en anhörig framförallt genom traumatiska händelser som till exempel suicid, olika typer av olycksfall och vissa sjukdomsfall. Förslagsgivaren beskriver och hänvisar till ”Krisrutin Emma”, som avser uppsökande stöd till anhöriga efter suicid.

Socialnämnden har utrett frågan och menar att man redan har goda möjligheter att stödja personer i kris och sorg, där personal inom individ- och familjeomsorgen har kompetens inom området. Dock behöver information om det inträffade, samt att anhöriga önskar kontakt, på något sätt inkomma till socialförvaltningen för att stödet ska aktiveras.

Kommunstyrelsen ger stöd och styrning i uppdrag att ombesörja att krisinformationen finns tillgänglig på Fagersta kommuns startsida och socialnämnden uppdras att säkerställa en god kommunikation mellan polismyndigheten, Region Västmanland och Fagersta kommun i händelse av kris.

Tre sega Fagerstagubbar avtackades

Gymmix Fagerstas grupp “Med och utan boll” eller under det mer kända namnet “SSG, Sunes Sega Gubbar” avslutade terminen med att särskilt tacka av tre riktigt sega gubbar.

Lars Ekegren, Hans Abrahamsson och Sven-Olov Eriksson har varit medlemmar i Fagersta gymnastikförening hela i 50 år. Trion fick blommor, presentkort och löftet att inte behöva betala terminsavgift för medlemskap i fortsättningen.

Föreningen bjöd på god förtäring och 16 andra sega gubbar som var på plats gratulerade pristagarna och stortrivdes i denna på många sätt soliga dag. Festen ägde rum vid en sommarstuga i Övre Läsarbo.

Brinellskolan ska förses med kameraövervakning inomhus

Efter ett antal incidenter som kunnat sluta mycket illa vill Fagersta kommuns skolledning sätta upp övervakningskameror inne i Brinellskolan för att garantera säkerheten för elever och personal, samt kunna avslöja dem som begår brott.

Utbildningschef Ewa Johansson har redogjort för problemet för utbildningsnämndens ledning, som fick veta att Brinellskolan under läsåret 2022–2023 haft återkommande incidenter där det funnits överhängande risk för att elever eller medarbetare kunnat fara illa.

Ett exempel är när en stol nyligen slängdes ned från tredje våningen i det öppna trapphuset och landade nära några personer som befann sig i elevhallen. Vid ett annat tillfälle tände någon eld på prydnadsväxter och hela skolan fick utrymmas. Vad som skett mer har skolledningen inte gått ut med, men klart är att man fått nog av sabotage.

”Med anledning av dessa incidenter har ett behov av säkerhetshöjande åtgärder uppstått”, konstaterar utbildningsförvaltningen och föreslår att kameraövervakning införs på väl valda platser inomhus på Brinellskolan, samt att nämnden uppdrar att man i samverkan med NVK tar fram kostnad samt en tidsplan för införandet.

Brinellskolan har haft ordningsproblem till och från de senaste åren och ledningen anser det oerhört viktigt att skapa en trygg miljö så att elever inte söker sig till andra orter för att studera. Exempelvis kampanjar det kommunalt drivna Karlfeldtgymnasiet i Avesta väldigt hårt för att locka studerande från norra Västmanland.

Enligt kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR) får kamerabevakning bedrivas när det finns laglig grund för detta. Skollagen uppställer krav på att skolmiljön präglas av trygghet. Vid kamerabevakning ska övervakningsintresset vara större än integritetsintresset. Det betyder att utbildningsnämnden och skolan ska väga sina behov och intressen mot det intrång i den enskildes personliga integritet som bevakningen innebär.

Polisen varnar för falska mejl från ”Försäkringskassan”

”Var vaksam på om du eller någon du känner får ett mejl som ser ut att komma från Försäkringskassan och innehåller information om att du ska få pengar genom något bidrag.”

Det uppmanar polisen i Västmanland, som berättar att det nu skickas ut mejl som ser ut att komma från Försäkringskassan angående utbetalning av olika bidrag. Mejlet innehåller förutom information om hur mycket pengar mottagaren kommer få i bidrag, även en QR-kod med uppmaning om att skanna den, plus en sifferkombination som påstås vara ett engångslösenord.

Alla som får detta mejl uppmanas av polisen att aldrig klicka på några länkar eller QR-koder och att radera mailet som är skickat i bedrägerisyfte.

Nya tag för att få ordning på Västanfors IP:s is

Expertis på hur man gör konstfrusen is samlades härom dagen på Västanfors IP för att komma tillrätta med de problem som förstörde den allsvenska säsongen för bandylaget.

Arbetet med att byta den gamla kylanläggningen från 1973 skulle ha varit klart den 20 oktober 2021, men är det fortfarande inte, Därför blir det den tredje sommaren i rad som det kommer att utföras markarbeten på Västanfors IP.

Representanter för NVK och entreprenörer som installerat den nya kylanläggningen och pisten på Västanfors IP träffades för att få klart för sig vad som måste åtgärdas så att inte iseländet fortsätter ännu en vinter.

Den markduk som spruckit sönder och gör att slangen för kylmedel ligger öppet ska ersättas. Och de kylslingor som läcker ammoniakvatten måste åtgärdas.

Nya Järntorget invigs på Våryran

I samband med Våryran blir det officiell invigning av det nya, fina Järntoget i Fagersta.

Kommunchefen Karolina Berglund och kommunalrådet Åsa-Märta Sjöström kommer att närvara och det bjuds på fika i samband med invigningen på fredag, då vattenspelet slås på klockan 15.

Under kvällen kommer det gå att njuta av den vackra ljussättningen på vattenspelet som framhäver Järntorgets modernism. Torget återspeglar den historiska betydelsen för järnhanteringen och för även Fagersta vidare in i 2000-talet.

Region Västmanland erbjuder hyrsjuksköterskor anställning

Från september i år ska hälso- och sjukvården i Västmanland vara oberoende av hyrsjuksköterskor på vårdavdelningar. Vid samma tid 2024 ska man vara oberoende av hyrläkare och övriga specialistsjuksköterskor.

Målet är att bemanna med egen personal. För patienterna innebär det stärkt patientsäkerhet, trygghet och förbättrad kontinuitet. För medarbetarna innebär det bättre arbetsmiljö, stabilare bemanning och långsiktig utveckling. Det är chefer och medarbetare anställda inom regionen som ska utveckla hälso- och sjukvården.

– De första stegen är tagna i form av handlingsplaner i berörda verksamheter och stopp för avrop av hyrpersonal. Nu kopplar vi på rekryteringsaktiveter där vi söker upp hyrsjuksköterskor som vi vill erbjuda anställning, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Fördelarna med att vara anställd i stället för inhyrd är flera. Att kunna bidra och påverka sitt arbete, att få tillgång till utbildning och gemenskap är saker medarbetare som tagit anställning lyfter fram. Sedan finns det också behov som är mer basala, som tex kollektivavtal och pensionsavsättning. Medarbetare som vill vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska sponsras med bibehållen lön som ytterligare exempel.

Under 2022 uppgick regionens kostnader för inhyrd personal till 340 miljoner kronor, det är 7,4 procent av den totala personalkostnaden. En indikator för målsättningen är att kostnaden för inhyrd personal maximalt ska uppgå till 2 procent av den samlade personalkostnaden. Den här nivån har alla regioner kommit fram till gemensamt.

– Skattemedlen ska användas till satsningar på egna medarbetare, investeringar och utveckling av vården, till nytta för invånarna i Västmanland. Kostnaden för hyrpersonal är dubbelt så dyr som egen personal och då räknas inte merarbetet runtomkring in, avslutar Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

S vann hård drogkamp i Fagersta

IOGT-NTO Protest, Västanfors/Fagersta, genomförde på tisdagskvällen årets upplaga av drogkampen i Sveasalongen. Det blev hårt både i toppen och botten.

Under ledning av Karin Wester från IOGT-NTO matchades de fem lagen från Moderaterna, Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Vänstern i 20 frågor som handlade om alkohol och andra droger, med mera. Det var lika jämt mellan S och V som i höstens kommunval, men efter ett ryck på slutet kunde S ta hem kampen.

Frågorna handlade om olika aktuella saker inom området och en del handlade om att införa gårdsförsäljning av alkohol. Föreningens ordförande pekade på den risk för ett slopat systembolag som en försäljning hos en mängd privata företag skulle innebära.

Även om det inte var en debattkväll utan en frågesportskväll kom JUNIS (IOGT-NTO rörelsens barnorganisation) rapport om barn som far illa att leda till en diskussion och likaså en fråga om cannabis och hur legaliseringen i USA med flera länder lett till högre konsumtion och flera skadade människor och trafikolyckor. NBV, Nykterhetsrörelsens studieförbund, presenterade också en ny utställning om narkotika.

Klartecken till trivsammare vigelsrum i Fagerstas kommunhus

Ann-Christine Andersson, V, kan räkna med klartecken på sin motion om ett trevligare vigselrum i kommunhuset.

Andersson skriver att hon som vigselförrättare saknar ett vigselrum. Det nuvarande rummet som kommunen tillhandahåller har en brun nyans och ger ett ”burrigt” intryck.

Hon vill att kommunen iordningställer ett fint vigselrum med lite blommor, en flagga, med mera och några sittplatser om brudparet vill ha vänner med sig, samt att rummet ger ett ljust och fint välkomnande till brudparet.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
är att hennes motion bifalls.

Trafiklekparken skjuts fram fyra år

Trafiklekparken som planeras vid Kolmilegränd för runt en halv miljon kronor skjuts fram till 2027.

Trafiklekparken har varit på tapeten i många år och ska vara en utbildnings- och övningsplats för barn där de har möjlighet att öva på ett lekfullt sätt genom att träna på olika trafiksituationer. Syftet med trafiklekparken är att främja både barns och vuxnas trafikkunskaper i samband med cykling i en skyddad och stimulerade miljö.

NVK:s bedömning är att Kolmilegränd är det mest fördelaktiga läget, med motiveringen att området har många barnfamiljer och den allaktivitetsplan som byggts där används flitigt av barn och ungdomar. Trafiklekparken utgör ett bra komplement för mer och fler aktiviteter i området, anser man.

Men på grund av det ekonomiska läget kommer det att dröja innan den anläggs. Kommunstyrelsen har beslutat att vänta till 2027.

Fagersta borde ha råd med en ny vimpel

INSÄNDARE

Vi är många här nere på söder som är glada för att kommun fick fart på den fina fontänen lagom till sommarens ankomst och ser fram emot att sitta ute och njuta av både den och de fina blomsterarrangemang som brukar pryda vårt lilla torg.

Det vore som grädde på moset om vimpeln som suttit där uppe trasig i flera år också kunde bytas ut. Nog för att jag förstår att kommun har dåligt ställt efter alla vidlyftiga affärer men en vimpel borde vi ha råd med.

Nu tillhör jag definitivt inte den skara som Fagersta kommun brukar avfärda som gnällspikar, nej det är första gången i mitt liv som jag skriver en insändare och det efter att jag länge hört folk här omkring station prata om vimpeln.

Ganska nöjd Västanforsare

Det finns inte pengar till en arbetsterapeut i skolan

Det blir nej till Hassan Chabbanis motion om att anställa en arbetsterapeut i skolan i Fagersta. Orsaken är främst att det saknas pengar.

Chabbani vill att elevhälsan i grundskolan förstärks med en arbetsterapeut på prov under en treårsperiod. Utbildningsnämnden skriver i ett yttrande att det för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Det ska också finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Kompetensförsörjningen vad gäller alla professioner inom elevhälsan en utmaning för utbildningsförvaltningen eftersom de är svårrekryterade.

Grundskolan har dessutom ett mycket ekonomiskt ansträngt läge där man nu behöver anpassa sig till till den ekonomiska verkligheten och i det läget kan inte grundskolan utöka utan tillskott i sin budget. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
är att motionen avslås.

Kanonväder att vänta vid Våryran

I fjol var det osäkert in i det sista hur vädret skulle bli på Våryran. Det blev mestadels mulet. Men i år lovar SMHI en rejäl temperaturstegring med solsken och värme från början till slut.

I år behöver publiken inte klä sig varmt när de besöker Våryran för att se magi bland annat.

Vädret betyder mycket vid sådana här utomhusarrangemang och förra året var det länge risk för att festligheterna skulle regna bort. Det har skett tidigare år och mer eller mindre förstört uppträdanden. Men det vände och blev uppehåll, även om värmen mestadels höll sig borta.

I år har arrangörerna och publiken turen att prognoserna pekar på riktigt vackert sommarväder kring 20-22 grader, ända från starten på fredag till att tivolit packar ihop på söndagen.

Det var rätt av fiskevakten att stoppa grillningen vid Abborrtjärn

Den fiskevakt som kritiserades i en insändare för att ha stoppat eldning i samband med fiskepremiären i Abborrtjärn gjorde helt rätt. Det säger Henrik Nyström vid Fagersta kommun som tog beslutet.

Fiskepremiären lockade ett par hundra personer till Abborrtjärn på lördagen och några tände eld för att grilla. Det satte kommunens fiskevakt stopp för och det uppstod hård ordväxling om vad som egentligen gällde eftersom Länsstyrelsen gått ut med eldningsförbud, men att det var tillåtet att göra grilleld på speciellt anordnade platser.

Henrik Nyström förklarar att det gäller till exempel i grillar hemma på tomten, men inte i skog och mark och att kommunen dessutom har ansvaret om något händer.

– Vi bestämmer över våra arrangemang och förbjöd inte grillning för att det är kul. Det är fullt med torrt ris efter avverkning i området och det är nära till Malingsbo-Klotens naturreservat med många döda och torra träd. Dessutom är det inte kommunens mark. Vi arrenderar den och har skyldigheter gentemot ägaren, säger Nyström till Fagersta Nyheter.

Länsstyrelsen har brandflyg uppe regelbundet och skulle knappast ha uppskattat att se en rökpelare i skogen, plus att bilar parkerats efter vägen så att räddningstjänstens stora fordon hade fått problem med att ta sig fram om det hade behövts.

– Vi vill att det ska vara trevligt och visst kan det vara tråkigt att man inte kan grilla när man fiskar, men efter regnet som ska komma nu så är det tillåtet igen. Det är bara några få gånger på flera år som vi sagt nej.

Krisberedskap viktigaste skälet till att västmanlänningar vill ha kontanter

Åtta av tio västmanlänningar, 81 procent, vill att kontanter ska finnas kvar i framtiden. Det skäl som flest anger är att kontanter är viktiga för samhällets krisberedskap. Det visar en ny undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Bankomat.

– Samtidigt som kontantanvändningen i samhället minskar har vi under de senaste åren sett en tydlig trend i att fler människor vill att kontanterna ska finnas kvar som betalmedel. Även om man själv inte använder kontanter ser man samhällsbehovet av en fungerande kontanthantering, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

På uppdrag av Bankomat har Kantar Sifo varje år sedan 2018 frågat svenskarna om de vill ha kvar kontanter som ett möjligt sätt att betala eller om de vill ha ett helt kontantlöst samhälle.

I årets undersökning svarade 81 procent av västmanlänningarna att de vill ha kvar kontanter, vilket är en något större andel än i den senaste undersökningen för knappt ett år sedan. I den första undersökningen 2018 var det 78 procent som ville ha kvar kontanterna och den siffran har sedan ökat.

– I grunden behövs kontanter för att människor ska kunna välja hur de vill betala. Men kontanter är också nödvändiga för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap. Kontanternas betydelse för krisberedskapen har blivit mer aktuell sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, säger Johan Nilsson.

De som svarade att de vill att kontanter ska finnas kvar fick också ange det viktigaste skälet till sitt ställningstagande. 48 procent av västmanlänningarna angav “Krisberedskap” som den viktigaste anledningen till att kontanter behöver finnas kvar, medan 27 procent svarade “Valfrihet” och 25procent “Inkludering”.

– Kontanterna behövs, både i vardag och kris. Men som en naturlig följd av människors minskade efterfrågan på kontanter har många företag som erbjuder kontantservice minskat eller upphört med sin verksamhet. Nu behöver staten ta ett finansiellt ansvar för att upprätthålla den samhällsviktiga kontanthanteringen, säger Johan Nilsson.

Den 31 mars presenterade Anna Kinberg Batra betänkandet från utredningen “Statens roll på betalningsmarknaden”, som haft i uppdrag att se över statens respektive näringslivets framtida roll på betalningsbetalningsmarknaden. Där ges vissa förslag kring statens respektive näringslivets ansvar för kontanthanteringen. Betänkandet ska nu behandlas av regeringen

Planer på vindkraft- och solcellspark vid Sänkmossen i Fagersta

VKS Vindkraft Sverige AB har träffat Fagersta kommuns ledning angående möjligheten att bygga en kombinerad vindkraft- och solcellspark vid Sänkmossen, strax utanför Västanfors.

Företaget har bland annat uppfört vindkraftparken Målarberget i Avesta/Norberg och har sett att det finns ett möjligt område för en vindkraftsetablering i Fagersta. Det är inte utpekat i kommunens vindkraftsplan, men gränsar till ett område som är utpekat i planen, samt till Sänkmossens avfallsstation. Närmaste bostadsområden är Sundbyberg och Uggelbo.

”Vi ser även en möjlighet att kombinera vindkraftparken med en solcellsanläggning som skulle kunna uppföras på den del av deponin som är sluttäckt. Projektet är i sin absoluta linda men vi önskar mycket tidigt i processen informera kommunens företrädare, såväl tjänstepersoner som politiker”, skrev företaget till Fagersta kommun.

De har nu fått träffa kommunstyrelsen och informerat om de idéer de har kring en etablering och vilka som är de bakomliggande tankarna kring platsen som de intresserar sig för.

Skolan och sociala uppmanas att inte överskrida budgeten

För att Fagersta kommun ska klara ett nollresultat i år krävs att utbildningsnämnden och socialnämnden håller igen på utgifterna och inte överskrider sina budgetar alltför mycket.

Målet för helåret är två procents överskott på en budget på närmare en miljard kronor, vilket innebär 19,2 miljoner. Det räknar man inte med att kunna nå i år med hög inflation och därmed ökade kostnader. Prognosen är nu 2,3 miljoner i underskott, vilket man har ambitionen att förbättra till åtminstone ett nollresultat.

Kommunstyrelsen ger nu både socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att inför arbetsutskottets möte den 15 juni återkomma med varsin åtgärdsplan för att uppnå en budget i balans. Egentligen överskrider båda nämnderna sina budgetar stort redan, men det finns sedan några år en central buffert som de kan få använda sig av.

Skolan hade det största underskottet i fjol och gick 14,7 miljoner back mot budget och sociala har redovisat underskott i flera år på grund av höga kostnader för placeringar och försörjningsstöd, som det inte budgeterats tillräckligt för.

Detta system med en central pengareserv har nyligen kritiseras av revisorsfirman KPMG för brister i styrningen på grund av de stora underskotten hos utbildningsnämnden och socialnämnden.

Skarp kritik från JO mot polischef som raderade reporters bilder

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot en polischef i Västmanland som tog ifrån en tv-reporter kamerans minneskort och raderade bilder. JO skriver i beslutet att agerandet är helt oacceptabelt.

JO konstaterar att polischefens agerande utanför polishuset i Västerås medfört att reportern hindrats i sitt journalistiska arbete. Grundlagsregleringen om anskaffarfrihet och förbud mot censur har därmed inte respekterats. JO anser att agerandet strider mot kravet på saklighet i regeringsformen för en tjänstemans agerande, samt även mot hur misstankar om brott ska hanteras.

”Jag är nöjd med att JO är så tydlig i sin kritik. Polisen har agerat mot vår reporter utan stöd i lagen, och hindrat oss i vårt arbete. De hade varken rätt att granska eller radera våra bilder”, säger Karin Thornberg, redaktionschef och ansvarig utgivare på SVT Nyheter Västmanland till den egna kanalen.

Oroande besked om bröstcancerscreening!

INSÄNDARE

Det har nu gått över 30 år sedan mammografin infördes i Sverige. Vi kvinnor blir allt äldre och idag är medellivslängden nästan 85 år. Kvinnor är aktiva längre och därför känns åldersgränsen på 74 år för bröstcancerscreening förlegad och är därmed inte försvarbar.

Liberalerna och Liberala Kvinnor har länge kämpat för att höja åldersgränsen och att den även ska individanpassas till att det finns olika sorters bröst, s.k. täta bröst. Forskning visar att var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är över 74 år. Det är också konstaterat att ju tidigare en cancer upptäcks desto bättre är möjligheten till överlevnad. Vi vet också att forskningen på kvinnors sjukdomar ännu inte är tillräckligt utvecklad. Den mesta forskningen utgår från mannens anatomi. Detta är diskriminerande och Liberala Kvinnor vill ha allas rätt till lika vård, en jämlik vård, oavsett ålder!

Socialstyrelsens nya rekommendationer gällande bröstcancerscreening har varit ute på remiss. De anser att det i nuläget inte finns något vetenskapligt stöd eller underlag för att förlänga åldersgränsen och att det däremot kan leda till överdiagnostik. Därför rekommenderas regionerna att inte erbjuda bröstcancerscreening till kvinnor över 74 års ålder. En eloge till Region Norrbotten som trots detta har höjt sin åldersgräns!

Vi, Liberala Kvinnor Västmanland, vill att åldersgränsen på bröstcancerscreening höjs och kräver att ett forskningsprojekt där mer kunskap om effekterna av förlängd screening genomförs. Chansen att upptäcka bröstcancer i tid även hos äldre kvinnor, borde gagna hela samhället även ekonomiskt. Sjukvården måste bli mer jämlik och likvärdig, ålder ska inte avgöra vilka behandlingar som erbjuds. Cancer har ingen åldersgräns!

Birgitta Åkerberg, ordförande Liberala Kvinnor Västmanland

Liane Blom, ordförande Liberalerna Norberg

S och V kräver att ledningen slutar agera om den avskedade chefen

Socialdemokraterna och Vänstern i Skinnskatteberg kräver att berörda parter inom kommunen upphör med att agera kring det aviserade avskedet av VA- och fastighetschefen Titti de Verdier innan kommunstyrelsen tagit upp ärendet.

Som FN berättat tidigare har de Verdier stängts av från arbetet utan att hon fått veta varför. Och nyligen kom ett brev om att hon ska avskedas med motiveringen att hon ”på sannolika skäl har gjort sig skyldig till svårare fel och försummelser i arbetet.”

Brevet är undertecknat av Olle Karlsson och tillförordnade kommunchefen Henrik Junno. Anders Jakobsson och Pentti Lahtinen, S, samt Fredrik Skog, V, har nu lämnat in en skrivelse till kommunen där de kräver att frågan tas upp på kommunstyrelsens möte på tisdagen.

”De beskyllningar som riktas är av allvarlig art och ytterst ansvarig är kommunstyrelsen”, skriver de och kräver en fullständig skriftlig redogörelse, samt alla utredningar i dess helhet och de åtgärder som vidtagits.

Knapp förlust för Bruket i hemmapremiären

Efter segern i seriepremiären förra helgen var det ett laddat Bruket BK om tog emot Somaliska FF hemma på Fagerliden på söndagen. Men trots en kämpainsats blev det förlust med 2-3 (0-2).

Somaliska gick ut hårt och tog ledningen efter sju minuter. Efter 20 minuters spel ökade de på till 2-0, vilket stod sig halvleken ut.

Åtta minuter in i den andra satte Egzon Gegaj 1-2 och Bruket tryckte på för kvittering, men det blev istället gästerna som lyckades få in ett mål till, med 20 minuter kvar. Ett par minuter senare var dock Gegaj framme igen och reducerade till 2-3.

Det var en match som Bruket lika gärna kunnat ha vunnit efter en bra andra halvlek, men där Somalia hade turen på sin sida.

Minnet av en Fagerstabutik med personlig atmosfär

TILLBAKABLICK

Hittade en gammal bild i mitt fotoarkiv som har några år på nacken. En affär som fanns i Fagersta centrum. Einar Liljekvists hus låg i hörnet Tomtvägen-Dalavägen.

Det kan vara 1940-tal. Huset stod nedanför Ejalunden tillsammans med tre andra villor, alla rivna nu. Einar och Karin bodde på övervåningen i huset med döttrarna Birgitta och Ingrid.
De hade en välfylld butik. Hyllmeter med konserver, det fanns inga frysar på den tiden.

Framför vågen står burkar med hel ansjovis och kabeljo, ett namn jag aldrig sett på dagens menyer. I glasdisken ligger rökt medvurst, leverpastej och rullskinka. Att det är jultider syns på brödpaketen med texten Wasa julbröd. Lakritskonfekt, kaffebönor och dixikola var smågodiset som köptes i en papprsstrut.

I den här butiken fick man vackert vänta på sin tur. Många varor fanns på lagret och det blev mycket spring innan en kunds nota var klar. Köpesumman räknades ut på en avriven papperslapp med en blyertspenna.
Just den här dagen fanns det gott om expediter i affären.
Från vänster Lennart Forsell, extra springpojke inför julen, Anna-Lisa Berg, en norsk flicka, Karl-Åke Aspengren, Karin och Einar Liljekvist.
Butiken skulle inte fungera i dagens samhälle, men den var mer personlig än dagens livsmedelshallar.

Margaretha Eriksson