Junno och Håll efter Behrens och Svensson

Alfaskolans rektor Ulrika Junno blir ny chef för förskolan i Fagersta efter Jeanette Behrens som går i pension efter många år på posten. Och Johannes Håll blir chef för grundskolan.

Ulrika Junno har lång erfarenhet från skolans värld efter att ha börjat som lågstadielärare på Per-Ols i början av 90-talet. Efter åtta år som rektor på Alfaskolan har hon utsetts till ny ”verksamhetschef förskola”, som titeln är.

Johannes Håll och Ulrika Junno.

Rekrytering av ny rektor till Alfaskolan pågår. Under rekryteringstiden har en interimslösning gjorts med befintlig personal på skolan till dess att en ny rektor är på plats. Den omfattar nuvarande biträdande rektor, förstelärare och arbetslagsledare.

Samtidigt har en delvis ny tjänst som verksamhetschef för hela grundskolan i Fagersta inrättats. Johannes Håll, uppväxt i Norberg, har fått det uppdraget som Kickie Svensson hade tidigare, då med titeln skolchef. Han har lång erfarenhet från skolledarjobb både i Sverige och utomlands.

Befattningen skolchef har nu förvaltningschefen Ewa Johansson över all skolverksamhet i Fagersta, inklusive förskolan och gymnasiet.

Grunden är att motverka parallellsamhällen i Sverige

INSÄNDARE

Ett uppdrag att utreda en fråga om ”Åtgärder för att stärka återvändande­verksamheten” är och kommer aldrig att vara en lag oavsett vad debattörer och intresseorganisationer säger.

Förra regeringen lämnade den 30 juni 2022 ett viktigt uppdrag till utredning med rubriken ”Åtgärder för att stärka återvändande­verksamheten”. Till det uppdragets direktiv har nuvarande regering lagt till ett antal aspekter som utredningen ska ta hänsyn till och utreda vidare med svar och förslag till senast den 30 september 2024.

Samuel Stengård

Den viktigaste delen i hur utredningen ska arbeta, som jag aldrig sett lyfts fram i debatten vill jag citera för att ge klarhet i frågan.”…Utredaren ska beskriva konsekvenserna av förslagen på samma sätt som anges i de ursprungliga direktiven. Det innebär bl.a. att utredaren genomgående ska analysera och bedöma samtliga förslags förenlighet med den enskildes rätt till skydd för grundläggande fri- och rättigheter och Sveriges internationella åtaganden dvs. regeringsformen, Europakonventionen…”

Att det nu i debatten från olika håll sker försök att påverka utredningen som både den förra och nuvarande regering beslutat om är en del av den demokratiska processen, men att man där även försöker vinkla frågan och inte ta med helheten blir både vilseledande och olyckligt. Det är inget lagförslag som ligger på bordet nu utan det är en utredning om återvändarverksamheten. Inget annat oavsett vilket annat namn man vill försöka klistra på detta utredningsuppdrag.

Grunden för hela detta uppdrag är att motverka det omfattande parallellsamhälle som vuxit fram, där människor löper stor risk att bli utnyttjande och fara illa men även kan utgöra en fara för säkerheten i vårt land, något som är verkligt och aktuellt med den höjda hotbilden mot vårt land och det allt grövre eskalerande våldet vi dagligen möter.

Så vill inte jag ha det, människor ska kunna leva och utvecklas tryggt i vårt land, jag vill inte heller se människor utnyttjas i ett parallellsamhälle, där framförallt barn och kvinnor riskerar att fara extra illa.

Jag anser det viktigt att dessa frågor tydligt utreds och att förslag kan ges på hur vi kan motverka det växande parallellsamhället. När utredningen är klar och förslag från den kommer under nästa år kommer det i sedvanlig ordning remitteras för synpunkter från berörda instanser. Det kan och bör säkerligen då leda till vidare debatt, men att försöka skapa en debatt som om att det idag finns förslag på ny lag när det handlar om en utredning anser jag är att föra det svenska folket helt bakom ljuset i denna fråga.

Samuel Stengård, ordförande Kristdemokraterna i Västmanland

Instämmer om tråkiga debatter i Fagersta

INSÄNDARE

Inte för att det engelska parlamentet är något föredöme som politisk arena för publik, men nog borde fullmäktige i Fagersta kunna bli lite mer inbjudande att lyssna på.

Håller med förra inlägget om att Bertil Fredriksson och Shiro Biranvand talar med äkta engagemang och övertygelse och även om man inte håller med dem i sak så gör de debatten intressant och levande.

Att stå och läsa högt ur ett långt brev till kommunen är däremot rena sömnpillret för oss tittare. Kanske vore det dags att införa en tidsgräns på repliker så att de som älskar att höra sin egen röst måste konkretisera sig. De skulle ju själva vinna på att man orkar lyssna klart på dem.

Nu pratades det i över 50 minuter om V-förslaget att Fagersta borde protestera mot att införa en ”angiverilag” fast det bara är under utredning. Den debatten hade gott och väl kunnat klaras av på halva tiden om den hållits till vad det egentligen handlar om och politikerna använt rätt ord.

Föredrar pigga och sakliga debatter

”Partyknarkare” göder de kriminella gängen!

INSÄNDARE

Många kan ersättas i knarkkedjan eftersom det finns så mycket pengar med i bilden. Den ende som är oersättlig är den som köper och använder narkotikan.

Allt fler kallar sig för ”partyknarkare” och använder olika narkotiska medel för berusning etc. Listor från kriminella visar att det är många olika kategorier som köper narkotika. Varje gång någon köper är man med och bidrar till ökad brottslighet och upptrappat våld.

För mig är det ok med hårda straff etc för gängbrottslingarna men det kommer aldrig att lösa problemen. Det är lite av plakatpolitik. Tar inte människor ansvar för sina beteenden och lägger av med att knarka kommer brottsligheten att florera. Troligen kommer skjutningarna att minska enligt tex Tomas Bodström mfl ”experter” men den narkotikabaserade brottsligheten kommer att bestå så länge det finns en efterfrågan.

Dessutom kommer det för många ”festknarkare” att innebära ett utvecklat beroende som leder till sociala problem. Tråkigt nog är det få politiker av dom som folket gett makten som vill ta till sig detta faktum.

Det är många ”Svensson” som sitter på en viktig del av lösningen på den pågående våldsvågen genom att ändra sitt beteende och sluta med att romantisera sitt knarkande och samtidigt göda brottslingar.

Som sagt – den enda som är oersättlig i vålds/knarkkedjan är konsumenten.

Bosse Axelsson

Det blir inget skönhetsråd i Fagersta

Under många år har det talats om att inrätta ett skönhetsråd i Fagersta. Avsaknaden av ett sådant aktualiserades senast efter att Vilhelminaparken förskönades med ”svarta fläcken”. Men nu skrotas idén.

Välfärd och service har lämnat in en rapport om införandet av ett skönhetsråd, enligt uppdrag från budgetberedningen. Av den framgår att strukturer redan finns i Fagersta kommuns arbete med att försköna kommunbilden.

Nya Järntorget blev väldigt lyckat utan skönhetsråd.

”Inrättande av ett skönhetsråd i en mindre
stad som Fagersta kan mötas av utmaningar som rör resurser, deltagande, expertis och effektivitet. Olika arbetsgrupper arbetar redan idag med att beakta olika perspektiv när de arbetar med förnyelse”, konstaterar rapporten och nämner att vid exempelvis ombyggnation involveras experter på området via upphandling, och presentation sker då för kommunens berörda instanser, medborgare samt det lokala näringslivet.

”Införande av ett skönhetsråd skulle kunna få en negativ effekt genom att processen tar längre tid och blir ineffektiv, då arbetet görs flera gånger. En
annan aspekt är vem som ska samordna detta och när skönhetsrådet bör involveras”, säger man vidare.

Här hade det nog behövts ett skönhetsråd. Men efter hård kritik ska asfalten rivas upp nästa vår.

Välfärd- och serviceutskottet menar att det kan vara behov av att göra en inventering och upprätta en arbetsplan för olika områden av försköning med hänsyn till exempelvis trygghetsperspektiv, samhällsutveckling av bostäder och fritidsaktiviteter och att detta skulle kunna vara en del av det brottsförebyggande rådets långsiktiga arbete.

Men man ser ett större behov av att förstärka de redan fungerande strukturerna och effektivisera arbetet istället för att inrätta ett nytt råd, med en agenda som redan genomförs av andra.

Inget gehör för motion om odling i centrala Fagersta

Ann-Christin Andersson, Vänstern, vill att Fagersta kommun erbjuder stadsnära odling eller kolonilotter. Men välfärd och service tycker att det räcker med de som finns vid Eskiln.

Andersson vill i en motion att kommunen undersöker intresset och var det kan passa bäst att sätta upp odlingslådor eller skapa nya kolonilotter i närheten av boenden, och sedan anordna det.

Välfärd och service gör i dialog med NVK bedömningen att såväl intresset för stadsnära odling som befintligt område redan är identifierat och etablerat. Frågan har ställts både till Fagersta kommun och NVK tidigare. Diskussionen och svaret har då varit att det måste finnas en juridisk person, förening eller liknande som agerar
motpart.

”Orsakerna kring detta är flertaliga och handlar framförallt om logistik, skötsel, administration samt att likabehandlingsprincipen beaktas. I närheten av sjön Eskiln finns idag ett område på cirka 3 000 kvadratmeter som är möjligt för stadsnära odling, området kan också utökas ytterligare.
Området ligger drygt två kilometer från tätbebyggt område med goda kommunikationsmöjligheter med belyst gång- och cykelväg samt bilväg. På
området finns infrastruktur för vatten och el”,

Stör och styrning påpekar att området omfattas av ett arrende genom Svensk Arabtalande Förening samt nyttjas av Fagersta kommun genom arbetsmarknadsenheten. Möjligheten finns
för odlingsintresserade att hyra odlingsplats av föreningen och är reglerat med befintligt arrende, utan krav på medlemskap i föreningen.

Välfärd- och serviceutskottets förslag till kommunstyrelsen är därför att motionen avslås med motiveringen att möjligheten till stadsnära odling redan finns.

Nils Wiik, V, reserverade sig mot förslaget med motivering att lotterna vid Eskiln inte alls tillgodoser motionen att odlingsmöjligheter ska finnas nära boenden.

Ingrid Selmeryd en av Sveriges bästa handledare för läkare

Ingrid Selmeryd, studierektor vid infektionskliniken i Västerås, är en av två i Sverige som utsetts till årets handledare 2023 av Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd.

Hon får utmärkelsen för sina insatser för att vidareutbilda såväl AT-läkare som överläkare. Prisutdelningen skedde vid kongressen för Framtidens specialistläkare på torsdagen.

– Jag är mycket glad och tacksam över att ha utsetts till årets handledare. Det är en stor förmån att få jobba varje dag med att hjälpa yngre läkare att vidareutvecklas i sina professionella roller, säger Ingrid Selmeryd.

I sin motivering skriver utbildnings- och forskningsrådet att hon: ”Handleder med ett stort engagemang och driver igenom kompetenshöjande insatser för såväl AT-läkare som överläkare. Med stor lyhördhet gentemot utbildningsläkarna är hon en mycket uppskattad pedagog och handledare varför hennes arbete för ett bättre utbildningsklimat förtjänar att uppmärksammas.”

Läkarförbundets handledarpris delas ut vartannat år på nationell nivå till dem som bidragit till att unga läkare ges möjlighet att växa in i den kliniska rollen som läkare.

Prissumman är 15 000 kronor.

Knarkhandeln är orsaken till våldet!

INSÄNDARE

Det diskuteras fram och tillbaka om orsakerna till det förödande våldet, framförallt det gäng- och klanrelaterade. Socioekonomiskskäl, invandring etc. nämns som huvudsakliga orsaker.

Men den grundläggande orsaken till våldet är ju de enorma inkomsterna från knarkhandeln!
Man brukar ju säga att man skall följa pengarna, i detta fall kommer ju pengarna från de som köper knarket. Dessa knarkköpare är den huvudsakliga orsaken till det våld vi ser i samhället idag.
Så om alla ”partyknarkare” slutade och glorifiering kring kokain och andra droger upphörde så skulle vi nog kunna ”svälta” ut gängen relativt snabbt.

Leif Larsson, Fagersta

46 fall av svinpest konstaterade

På torsdagen publicerade Statens veterinärmedicinska anstalt en ny epidemiologisk lägesbild. Hittills har SVA påvisat 46 fall av afrikansk svinpest på vildsvin.

De bekräftat positiva fallen finns fortfarande inom det så kallade kärnområdet, det vill säga det område där positiva fall redan påvisats och där det är förväntat att hitta fler positiva fall. De nya resultaten förändrar inte bilden av läget.

Utvärdering av analysresultat på SVA:s avdelning för mikrobiologi. Bild: Magnus Arosson/SVA.

Kartläggning av smittans utbredning pågår genom organiserat sökarbete efter döda vildsvin i deäsmittade zonen. De kadaver som hittas geolokaliseras, bortforslas, provtas och destrueras, resultaten redovisas på SVA:s externa web med uppdatering en gång per vecka.

Hittillshar ungefär sextio kadaver påträffats, majoriteten av dessa inom ett mindre område inom den smittade zonen. De kadaver som konstaterats positiva för ASF-virus har alla påträffats inom en radie av mindre än tre kilometer och
maximalt fem kilometer från varandra. Med bakgrund av detta har smittans
kärnområde preliminärt konstaterats, uppger SVA.

Inte konstigt att man som rundlagd blir förbannad!

INSÄNDARE

Här sliter och släpar man dagarna i ända och unnar sig och familjen en god pizza eller kebab emellanåt. Men tappar aptiten när man gång på gång får nedstoppat i halsen att vi är för tjocka.

Svenska staten övervakar oss och har alltså koll på vad vi väger och klankar på oss som råkat få några extrakilon, att vi ska ligga samhället till last är väl vad dom är rädda för. Och tar man några öl för mycket i månaden så ska man söka vård är det senaste som staten gått ut med. Nyligen uppmanades man till och med av Fagersta kommun att gå och mäta fettet när dom hade hälsovecka.

Men vad är det för liv att sitta torr och pinnsmal på Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen och bara äta sallad? Livet ska väl innehålla goda glädjeämnen och inte bara en strävan efter att leva så länge som möjligt hur trist och njutningsbefriad tillvaron än är.

Nej, frugan tycker att jag klär i min runda mage och hon blir också förbannad när grannarna står i fönstren och glor när man kommer hembärande med några läckra pizzor efter en veckas hårt arbete. Dom har vi gjort rätt för. Sköt ert istället!

1984

Sociala dumpningen i Fagersta slås upp stort av Hem & Hyra

Det är ingen trevlig bild som hyresgästernas tidning Hem & Hyra målar upp av Kolarbyn i Fagersta, där man redogör för fenomenet med social dumpning av folk med psykosociala problem eller missbruk, nyanlända, våldsutsatta eller hemlösa.

”När småbarnsmamman Mia var på väg att bli hemlös i Stockholm hade socialen lösningen klar: En enkel biljett till Fagersta, till ett område med droghandel, nedslitna hus och hög arbetslöshet”, skriver Hem & Hyra, med en upplaga på över en halv miljon ex, och beskriver Kolarbyn när området stod klart i början av 1950-talet som ett av de bästa i landet att bo i.

Husen på Hantverksvägen är slitna både ute och inne.

”Nu präglas området av ­flagnande ­fasader och trasiga fönster. Olåsta, ­ostädade trappuppgångar med unken lukt. Källare där allehanda bråte samlats och fått ligga kvar”, skriver tidningen och berättar att utan arbete, med skulder i bagaget och med sonen på heltid behövde Mia försörjningsstöd från hemkommunen Järfälla.

När andrahandskontraktet var på väg att gå ut fick hon ett erbjudande från socialsekreteraren som sa att det finns ett område i Fagersta där man kan få förstahandskontrakt. Lägenheterna är slitna men stämningen är familjär och alla tar hand om varandra. Kommunen betalade flyttfirma och ordnade med det praktiska.

Även asfalten är i dåligt skick.

Detta agerande att försörjningsbördan lastas över på Fagersta har kommunen kritiserat hårt och även tagit upp det på ministernivå. Den ­förra ­regeringen tillsatte utredningen ”Motverka ­social dumpning” i fjol. Men ett halvår senare lade den nya regeringen ner den.

För Fagerstas del innebär det fortsatt inflyttning av enskilda och familjer som inte kan försörja sig men ändå får en bostad på Hantverksvägen. Flera av de boende har hört av sig till FN om att de bor i nedslitna lägenheter, även bland ohyra som kackerlackor. Kostnaden för Fagerstas skattebetalare är drygt 20 miljoner kronor om året enbart i försörjningsstöd.

Modellen med kortare arbetstid i Fagersta stoppas

Kommunfullmäktige beslutade i december förra året att Fagersta kommun skulle införa arbetsmodellen 80-90-100. Men nu pausas den innan den ens kommit igång.

Modellen är en möjlighet för medarbetare som uppnått 63 års ålder och har minst fem års sammanhängande tillsvidareanställning att jobba 80 procent, få 90 procent i lön och 100 procent pensionsavsättning.

Stöd och styrning fick i uppdrag att i samråd med övriga verksamheter inom Fagersta kommun lämna förslag på hur arbetsmodellen skulle kunna införas genom en lokal och individuell överenskommelse, i syfte att kunna ge äldre arbetstagare möjlighet att trappa ner arbetstiden i slutet av sitt arbetsliv.

Meningen var att den skulle införas i Fagersta 2024. Men budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
är nu att arbetsmodellen 80-90-100 pausas på grund av den osäkra ekonomin.

Sverige världens näst mest innovativa land

Sverige placerar sig på andra plats när världens mest innovativa länder rankas i FN:s immaterialrättsorganisation WIPO:s årliga mätning Global Innovation Index. Det är sextonde året i rad som Sverige rankas som topp tre i världen.

Global Innovation Index undersöker 132 länders innovationsmöjligheter och resultat utifrån 80 indikatorer. Förutom kriterier som patent och varumärkesansökningar, mäter indexet indikatorer för bland annat export av högteknologi, politiskt klimat, utbildning, vetenskapliga publikationer, infrastruktur och idéskapande. Rankingen har publicerats årligen sedan 2007. Sverige har sedan 2008 rankats som topp tre i världen varje år.

– Det är mycket glädjande att Sverige idag rankas som världens näst mest innovativa land. Vi är redan världsledande men behöver växla upp för att behålla positionen. Att vi har en stark innovationskraft i Sverige är helt avgörande för vår konkurrenskraft på den globala marknaden och skapandet av nya jobb, säger energi- och näringsminister Ebba Busch i en kommentar.

– Dessutom ger det oss goda möjligheter att fortsätta vara drivande inom den gröna omställningen, där innovation i form av ny teknik och nya tjänster kommer att vara avgörande.

Ebba Busch Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Det är fantastiskt att Sverige fortsätter att placera sig i världstoppen. Innovation driver tillväxt och företag som tar tillvara och utvecklar sina immateriella tillgångar har goda förutsättningar att växa. PRV har under många år arbetat med att öka kunskapen om de immateriella tillgångarnas värde bland både företag, forskare, universitet och högskolor. Vår placering stärker varumärket Sverige, vilket gynnar handel och öppnar för att fler företag vill etablera sig här, säger Peter Strömbäck, generaldirektör Patent- och registreringsverket.

Världens 10 mest innovativa länder 2023:
1 Schweiz
2 Sverige
3 USA
4 Storbritannien
5 Singapore
6 Finland
7 Nederländerna
8 Tyskland
9 Danmark
10 Sydkorea

Politiker, sluta tjata om vilka ni talar till!

INSÄNDARE

Det är minst sagt irriterande att behöva höra politikerna i Fagersta gå upp och förutom det obligatoriska ”ordförande” också säga ”presidie, ledamöter och åhörare” varenda gång.

Alla som sett en tv-sänd riksdagsdebatt vet att det är kutym sedan urminnes tider att ledamöterna säger ”herr talman” och då räcker det gott och väl med att Fagerstas politiker säger ”herr ordförande” och inte entonigt rabblar upp att de även talar till ledamöter och åhörare.

Det är bara drygt att höra detta varje gång någon ska säga något och i synnerhet eftersom en del politiker är långrandiga nog ändå. Är övertygad om att det skulle bli fler som ser websändningarna från Fagerstas fullmäktige om de kunde konkretisera sig mer och inte tjata om så mycket.

Det skulle heller inte skada att tala i mer än ett tonläge. Där ska i alla fall Bertil Fredriksson ha en eloge för hans engagemang och inlevelse som håller en vaken. En annan med karisma var Shiro Biranvand som tyvärr slutat.

Tack för ordet!

Avgiftsfria bussturer tas bort i Fagersta

Från nyår blir det inte längre gratis att åka buss på Fagerstalinjen. Det föreslår en enig budgetberedning, där både S, M, V och SD ingår.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2021 att
Fagersta kommun skulle övergå till avgiftsfri busstrafik inom tätorten permanent från
och med 2022. Kostnaden ligger på runt en miljon kronor per år.

Men det blev inte riktigt som man trott. Bussarna har varit överfulla av skolungdomar och andra resenärer har klagat på stök, bråk och skadegörelse. I mars i år skrev fackförbundet Kommunal till Fagersta kommun om chaufförernas svåra arbetssituation på Fagerstalinjen.

Gratisåkandet har tidigare delat Fagerstas politiker i två läger där de styrande S och M velat erbjuda gratis bussåkning. Medan Vänstern och SD anser att pengarna skulle göra bättre nytta på andra håll, samtidigt som de pekar på att merparten av de som åker är ungdomar som skulle behöva få motion till och från skolan istället för att sitta i en buss.

Motståndarna mot gratis bussresor fick vatten på sin kvarn när Kommunal slog larm om att chaufförer trakasserades och bussar vandaliserades när de användes som ungdomsgård på kvällstid. Situationen på Fagerstalinjen beskrevs som näst intill outhärdlig för chaufförerna, som utsatts för hot och glåpord även i privatlivet och tvingats sjukskriva sig av rädsla. Skyddsombuden slog larm till Fagersta kommuns ledning och begärde att gratisåkandes skulle tas bort.

Budgetberedningen vill att ärendet kompletteras med relevant bakgrundinformation inför kommunstyrelsens behandling, men förslaget är att
Fagersta kommun återinför avgift för busstrafik inom tätorten.

Allt högre bolåneräntor tynger hushållen

Tillväxttakten för nya bolån har dämpats rejält och hushållen föredrar rörlig ränta när de tecknar nya bolåneavtal. I augusti hade 75 procent av de nya avtalen rörlig ränta och det är svårare att få lån.

Även om huspriserna i Fagersta är förhållandevis låga har ett huslån på 1,5 miljoner ökat med cirka tre procent sedan förra våren, vilket är 45 000 kronor mer om året före skatteavdrag. Och boräntorna fortsätter uppåt, vilket tynger många barnfamiljer som byggt sina kalkyler på att de låga räntorna skulle vara för evigt. Nu tvingas en del sälja med förlust när man inte klarar boendekostnaderna.

–  Effekten av högre räntenivåer blir alltmer påtaglig för hushållen. Sedan maj i fjol har en större andel av hushållens nya bolån rörlig ränta, säger Tove Åkerrén, nationalekonom på SCB. 

Från 2016 till början av 2022 passade många hushåll på att dra nytta av dåvarande låga räntor och band sina bolån. Hushållen valde då främst bindningstider på mellan 1 och 3 år.

Våren 2022 började räntorna att stiga och andelen hushåll som valde rörlig ränta ökade rejält. I mars i fjol tecknades 34 procent av de nya bolånen med rörlig ränta. I augusti i år var andelen 75 procent.

Det nya ränteläget har också lett till att tillväxten för nya bolån stadigt har minskat. I augusti var det totala beloppet för nya bolån till hushållen 62 miljarder kronor, jämfört med 165 miljarder i mars 2022.

– Mängden nya förhandlade bolån har minskat totalt sett, och det här är en tydlig utveckling sedan våren 2022, säger Tove Åkerrén, nationalekonom på SCB. 

I augusti låg den genomsnittliga bolåneräntan för nya avtal på 4,54 procent, jämfört med 2,69 procent samma månad i fjol. Bolån med rörlig ränta låg i genomsnitt på 4,65 procent i augusti, en uppgång med 2,13 procentenheter jämfört med samma månad i fjol.

Arbetsgivare, uppmuntra 60-plussarna att jobba vidare!

INSÄNDARE

Arbetsgivare, räkna inte ut de som närmar sig pension. Det finns mycket att vinna på att behålla de seniora medarbetarna. Förutom att de är en tillgång för arbetsgivarna, kan ett förlängt och hållbart arbetsliv ge högre pension.

I Västmanland arbetar en fjärdedel av alla 70-åringar. Många kombinerar jobb och pension och blir så kallade jobbonärer. I dag, den 27 september, är det Tjänstepensionens dag. Vi vill då passa på att uppmana Västmanlands arbetsgivare att inte utgå ifrån att anställda vill börja ta ut sin pension bara för att de närmar sig en viss ålder.

Enligt en undersökning från Göteborgs universitet är den starkaste drivkraften till fortsatt arbete att jobbet känns meningsfullt. Många hade gärna fortsatt arbeta om rätt förutsättningar funnits. Här ligger en framtida möjlighet för arbetsgivarna i Västmanland.

Förutom att de seniora medarbetarnas kompetens är en guldgruva för arbetsgivarna, ger något eller några års extra arbete dessutom en rejäl effekt i plånboken. Ett års extra arbete efter 66 år ger för de flesta mellan 1 600 och 2 200 kronor mer i total pension före skatt, varje månad hela livet ut. Hur länge och i vilken omfattning tjänstepension betalas in varierar, men alla arbetsgivare har möjlighet att erbjuda fortsatta inbetalningar till tjänstepension.

Vi inser att alla inte kan eller har möjlighet att jobba vidare. Kroppen kan vara utsliten eller så slår dörren till arbetsmarknaden igen för många över 60 år. Men det finns mycket att vinna på att arbetsgivarna har en dialog med äldre medarbetare och inte förutsätter att alla vill sluta jobba vid samma ålder.

En tydlig trend är att allt fler väljer att arbeta helt eller delvis istället för att bli pensionärer på heltid. I Västmanland arbetar en fjärdedel av alla 70-åringar. De blandar lön med pension och för många är det en bra lösning. Vi är övertygade om att trenden med allt fler jobbonärer kommer att fortsätta. Arbetsgivare får behålla kompetenta och motiverade medarbetare som i sin tur kan planera och stärka sin framtida ekonomi som pensionär.

Arbetsgivare i Västmanland, den 27 september är det Tjänstepensionens dag. Det är en bra dag att uppmärksamma vikten av att ha tjänstepension. Prata med dina medarbetare, inled en dialog och ge dem en möjlighet till en bra pensionering.

Staffan Ström, pensionsekonom, Alecta
Marie Litezings, Chef Kund och Affär, AMF
Niklas Hjert, vd, Avtalat
Shoka Åhrman, sparekonom, SPP och Storebrand

Johan Ljungqvist, kommunikationsdirektör, Afa Försäkring
Tomas Carlsson, pensionsexpert, Collectum
Charlotta Carlberg, vd Folksam Tjänstepension
Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv, Folksam
Christoffer Jönsson, vd Folksam LO Pension
Thomas Billberger, pensionsspecialist, Fora
Tobias Lindhe, vd, Handelsbanken Liv
Camilla Larsson, vd på KPA Pension
Trifa Chireh, pensionsekonom, Länsförsäkringar
Dan Adolphson Björck, pensionsekonom, minPension
Sara Lindberg, vd, Movestic
Cecilia Curtelius Larsson, pensions- och försäkringsexpert, OFR
Anders Nilsson, affärschef, Pensionsvalet
Dan Wallberg, pensionsexpert, PTK
Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia
Christina Lindh, kommunikationsstrateg Statens tjänstepensionsverk
Monica Zettervall, pensionsexpert, Pensionsmyndigheten
Jonas Jonsson, vd, PRI
Camilla Frankelius, förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer

Fagersta får avgiftsfri kulturskola

Det kommer att bli avgiftsfritt att gå i kulturskolan i Fagersta. Budgetberedningen säger ja till Vänsterns förslag om att slopa avgifterna, för att alla ska ha råd att delta i musik, dans eller bild.

Bakgrunden är en motion från Linda Normann och Shiro Biranvand, V, om avgiftsfri kulturskola för alla barn i Fagersta. De skriver att terminsavgiften på kulturskolan, som funnits ända sedan musikskolan startade, kan göra att familjer med låg inkomst behöver avstå från deltagande och att även de med högre inkomst kan avskräckas.

Kulturskolan framträder i Västanfors kyrka.

Kulturskolan konstaterar att man under det senaste året har sett fler elever sluta än tidigare år, där det i samtal med vårdnadshavare framkommit att de inte har de ekonomiska förutsättningarna för att barnen ska kunna fortsätta. Kulturskolan kopplar ökat antal elever som slutar till svårare ekonomiska förutsättningar för många familjer i Fagersta.

Fagersta kulturskola har idag intäkter på cirka 310000 kronor årligen. Vidare säljer Fagersta kulturskola tjänster till Skinnskatteberg och vid införande av avgiftsfrihet behöver riktlinjer tas fram där innebörden av avgiftsfri kulturskola för alla barn” definieras, liksom åldrarna för rätt till fri undervisning.

Välfärd- och serviceutskottet konstaterade tidigare att flera kommuner har infört avgiftsfri kulturskola, däribland Skinnskatteberg, och ställde sig positiv till motionen om de ekonomiska förutsättningarna finns. Frågan har nu behandlats i budgetberedningen som föreslår att
kommunfullmäktige säger ja till motionen.


Het debatt om välfärdspersonal ska tvingas anmäla illegala invandrare

En fråga från Ann-Christin Andersson, Vänstern, i måndagskvällens fullmäktige ledde till en närmare timslång het debatt där åsikterna gick helt i sär om lärare och vårdpersonal ska tvingas anmäla dem som vistas illegalt i Sverige.

– Regeringen och Sverigedemokraterna vill att offentligt anställda inom välfärden ska anmäla papperslösa. Det är ett förslag som inte hör hemma i det fria och öppna demokratiska samhället. Hela den här tanken får mig att tänka på 30- och 40-talets Tyskland. ”Vi lydde bara order”. Det kommer jag aldrig att göra, dundrade Andersson.

Ann-Christine Andersson, V och Bertil Fredriksson, SD.

Åsa-Märta Sjöström, S, som fick frågan, svarade att personer som vistas här utan tillstånd ska lämna landet men att hon som socialdemokrat tar starkt avstånd från anmälningsplikt, ”eller angiverilag som den kallas”, och att hon tänker väcka frågan om Fagersta kommun ska skriva till regeringen och ta avstånd från förslaget. Bertil Fredriksson, SD, reagerade starkt:

– Det här är rena anarkin om man börjar trotsa vad lag och ordning är för någonting. Det här börjar inte likna Sverige längre. Vi ser en ökad kriminalitet och vi ser social dumpning, sa Fredriksson och menade att man tummar på verkligt många saker som är uppbyggda på lag och ordning och att det blir kaotiskt om var och en ska följa sitt eget ömkande.

Hans partikamrat Peter Lilja påpekade att sjukvården redan har anmälningsplikt om barn far illa och att det inte är någon angiverilag som diskuteras utan en utredning om anmälningsplikt angående de som fått sin sak prövad i sista instans och inte har laglig rätt att stanna kvar i Sverige men ändå gör det.

Fullmäktige i Fagersta.

– Om de behöver ha vård så har de rätt till akut vård som alla andra. Men däremot stanna kvar i landet och åtnjuta välfärdens förmåner bara för att man inte vill respektera det avslag man har fått, det är vansinnigt, sa Lilja.

Åsa-Märta Sjöström sa att det var precis så här Stasi agerade i forna DDR och betonade att hennes invändning gäller att Fagersta kommuns personal ska behöva bli angivare om en sådan lag stiftas. Det skulle försämra arbetsmiljön och försvåra rekryteringen, menade hon.

– Vi behöver värna våra anställda som jobbar inom välfärdsyrken, dom ska inte behöva agera gränspolis. Vi har myndigheter som sköter dom här sakerna, sa hon.

Jimmy Karlsson, M, påpekade att det handlar om illegala invandrare och att det inte är någon angiverilag, samt att det gjordes flera feltolkningar i fullmäktige om vad saken egentligen gäller. Därför blev också debatten stundtals svårbegriplig för åhörarna när inlägg delvis kom att handla om högutbildade invandrares, med uppehållstillstånd, betydelse för det svenska samhället.

Lärare oroas för ökat hot och våld med mindre resurser

Hälften av lärarna känner oro för att nedskärningar i skolan ska leda till ökade problem med hot och våld. Över en tredjedel tror att konflikterna med vårdnadshavare kommer att öka. Det visar siffror från fackförbundet Sveriges Lärare.

Hälften av lärarna känner oro för att nedskärningarna ska leda till ökade problem med hot och våld, enligt undersökningen, säger Sveriges lärare i ett pressmeddelande och kräver hela 22 miljarder kronor till skolorna.

– Det handlar om lärare i alla delar av landet som känner oro över att nedskärningarna leder till mer hot och våld mot både skolpersonal och bland elever. Och det i sig innebär en ökad risk för att lärarna hamnar i otrygga situationer, inte minst då de måste avstyra bråk, säger förbundsordförande Åsa Fahlén.

Åsa Fahlén

Över en tredjedel av lärarna i skolan tror också att nedskärningarna kommer leda till ökade konflikter med vårdnadshavare.

– Besparingarna påverkar lärarnas arbetsmiljö och tid till att utföra kärnuppdraget. Det blir mindre resurser, mindre stöd till eleverna och därmed mer frustration hos vårdnadshavarna, säger Åsa Fahlén.

Sveriges Lärare kräver att 22 miljarder kronor skjuts till för att skapa en väl fungerande skola och förskola – samt att undervisnings- och planeringstid, minimibemanning, lärartäthet och elev-/barngruppsstorlekar regleras.

Hjärtlungräddning startades aldrig på person som fallit ihop

Region Västmanland lex Maria-anmäler en händelse då ambulanspersonalen aldrig startade hjärtlungräddning eftersom de bedömde att det rörde sig om ett så kallat icke bevittnat hjärtstopp – alltså en utsiktslös insats.

Men ambulanspersonalen hade inte nåtts av uppgiften om att patienten varit vid medvetande tidigare och larmat själv.

En person larmade själv 112 efter att ha ramlat utomhus på en gångväg, men hade svårt att tala varvid en av de förbipasserande i närheten tog över telefonsamtalet. Ambulanspersonalen som anlände bedömde att hjärtlungräddning enligt de föreskrivna rutinerna inte var meningsfull eftersom personen var kall och livlös – dessutom visade defibrillatorn att hjärtaktiviteten var upphävd.

Ambulanspersonalen uppfattade aldrig att personen varit vid medvetande när de övriga på platsen hittat denne. Och i regionens utredning framkommer också att uppgifterna om att patienten varit vid medvetande vid larmet inte nådde fram till ambulanspersonalen från larmcentralen.

Dessutom visar regionens utredning på flera svårigheter i utryckningen, bland annat svåra väderförhållanden liksom svårigheter att bestämma platsen geografiskt – vilket påverkat tiden för larmning av ambulans och tiden mellan larm och ankomst till platsen.

Regionen gör inte bedömningen att hjärtlungräddning kunde ha räddat personens liv, men kan inte heller utesluta det. Efter det inträffade har ambulanssjukvården infört en rutin som innebär att man följer upp alla uppdrag där hjärtlungräddning inte startas för att utvärdera hur riktlinjerna följs.

Ljusning i ekonomin för Region Västmanland

Region Västmanland gör en mer positiv bedömning än tidigare av det totala ekonomiska resultatet för 2023. Orsaken är att en stark arbetsmarknad ger ökade skatteintäkter och att börsen utvecklats positivt.

Det prognostiserade underskottet är fortfarande stort, 390 miljoner kronor, men bara hälften mot i våras. Ekonomin är ett stort problem för Sveriges alla regioner där samtliga kommer att göra underskott i år. Hög inflation, hög ränta och en försvagad konjunktur påverkar pensionskostnader, priser och löner. Åren med pandemi har också satt sina spår.

”Hälso- och sjukvårdens ekonomiska situation är bekymmersam med ett beräknat budgetunderskott på 1 miljard kronor. Kostnadsutvecklingen behöver bromsas både på kort och lång sikt. Den långsiktiga omställningen handlar om att utveckla processer för att arbeta smartare, bli oberoende av inhyrd personal, jobba tillsammans med kommuner och andra aktörer samt använda digitaliseringens möjligheter”, säger regionen i ett pressmeddelande.

I början av året ökade kostnaderna för inhyrd personal genom satsningar på att korta köerna till operation, bemanna ny närsjukvårdsavdelning och klara bemanningen för fler vårdplatser. Sedan några månader tillbaka har arbetet med att övergå från inhyrd personal till egenanställd personal intensifierats.

Lina Eriksson, regionråd.

– Det pågår ett omfattande omställningsarbete inom hälso- och sjukvården för att förändra arbetssätt och få bukt med den höga kostnadsutvecklingen. Vi behöver ha tålamod och uthållighet i den processen. Ett viktigt beslut var att successivt gå över från inhyrd till anställd personal, vilket redan i år innebär en besparing på 30 miljoner. Nästa år blir utmaningen att minska antalet årsanställda med 100 personer. Det handlar inte om uppsägningar utan nya arbetssätt och naturlig avgång, säger Lina Eriksson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I årets plan för länets hälso- och sjukvård finns närmare 30 specifika utvecklingspunkter för att nå en ekonomi i balans. Det handlar, förutom att sänka kostnaderna för inhyrd personal, bland annat om att minska behoven av slutenvård genom tidiga vårdinsatser samt digitaliserade arbetssätt såsom taligenkänning, digitala kallelser och digitala vårdmöten.

Candras mördare ansöker om tidsbestämt straff för fjärde gången

Efter 18 år i fängelse begär Mikael Hagelin för fjärde gången att hans livstidsstraff ska tidsbestämmas. Han får visst stöd av det rättsmedicinska utlåtandet som nu bedömer återfallsrisken i grovt brott som låg.

Mikael Hagelin, 40 år, som nu har ett annat namn, dömdes till ungdomsvård efter att ha mördat sin egen mamma. Han vårdades på Sundbo och slussades efter 2,5 år ut till en bostad i Fagersta. Det kom att leda till 21-åriga Candra Eklunds död.

Hagelin var bara 17 år gammal när han mördade sin mamma. I en utredning står att han fick känslan att nu är det nog när hon tjatade på honom. Hagelin tog en kökskniv och högg henne ett 40-tal gånger i halsen och hjärtat.

På Viaplay finns ett program om Hagelin.

Mikael Hagelin sa att han kände sig ”befriad” efter mordet och avtjänade straffet med vård på Sundbo ungdomshem. 2003 kom han ut och flyttade då in till Fagersta. Ett par år senare bodde den då 22-årige Hagelin tillsammans med Candra Eklund, 21, från Norberg, i en lägenhet i Fagersta.
Hösten 2005 började Hagelin att jämföra sambons beteende med sin mors. I december samma år misshandlade han henne, la knivar i en ring runt henne och frågade vilken av dem han skulle döda henne med.

När han nyktrat till ångrade han sitt beteende och skyllde på alkoholen. Men i början av 2006 mördare han Candra med ett stort antal knivhugg och rullade in henne i en matta och lade kroppen i en garderob. Därefter flydde Hagelin i bil men greps i en polisspärr vid Hälla i Västerås.

Mikael Hagelin bedömdes av medicinsk expertis ha en personlighetsstörning men ansågs frisk nog för att avtjäna straffet i fängelse och dömdes till livstid. Redan 2007 gifte han sig med en kvinna som besökte honom regelbundet, men 2009 kallade hon på vakter då de båda hamnat i en konflikt vid ett nattbesök. Han har sedan dess flyttats flera gång till olika anstalter för att genomgå olika återfallsförebyggande program.

Efter två avslag ansökte Mikael Hagelin 2019 åter om att få straffet tidsbestämt, Åklagaren motsatte sig det. Rättsmedicinalverket ansåg att risken för att Hagelin återfaller i brottslighet var medelhög på skalan låg, medelhög och hög.

Tingsrätten i Örebro, som handlägger dessa ärenden, gick på åklagarens linje och avslog Hagelins begäran eftersom rätten ansåg att det alltjämt fanns risk för återfall i brott i nära relationer.

I rättsmedicinalverkets nya utlåtande står att Hagelin visat god skötsamhet både mot personal, intagna och i det arbete han har utanför anstaltsområdet. Han har också skött alla dagpermissioner utan anmärkning. Han har gått 12-stegsprogrammet och vill avhålla sig helt från alkohol som han menar haft en stor bidragande påverkan på de svårigheter han tidigare hamnade i.

Det som enligt utredningen talar emot att livstidsstraffet förvandlas till ett tidsbestämt är hans grova våldshistorik där han i samband med morden uppvisade en avsaknad av empati samt bristande förmåga till skuld och ansvar.

”Ur riskhänseende kan vidare ses att N.N:s traumatiska uppväxtmiljö sannolikt har medfört betydande avvikelser i hans tidiga anknytning likväl som i hans känslo- och beteendemässiga utveckling i övrigt”, skriver rättsmedicinalverket till Örebro tingsrätt.

Varför ingår inte skyltning i Fagerstas stabsläge?

Fagersta kommun slog på stora trumman om att man gått upp i stabsläge och högsta befälen Karolina Berglund och Åsamärta Sjöström stod tillsammans med höjdarna från Jordbruksverket och Sveriges veterinärmedicinska anstalt i sporthallen och såg djupt allvarliga ut. Men vad har de uträttat?

Foto: Jordbruksverket

Eftersom det enligt mångas åsikter faktiskt råder väldigt stor osäkerhet om var man får gå och Jordbruksverkets hemsida heller inte ger något riktigt bra svar hade det varit på sin plats att Fagersta kommun använt detta stabsläge till att få något mer uträttat än att visa upp sig för tidningar och tv.

Både Norberg och Smedjebacken har varit på alerten och fått upp skyltar på strategiska platser där många brukar gå och där det är osäkert om det ska betraktas som en väg, men det har inte Fagersta kommun lyckats åstadkomma.

Exempel på oskyltat populärt gångstråk.

Där skriver man istället på Facebook att privata markägare, företag eller föreningar kan hämta skyltar hos Alltjänst för att själva skylta upp kring den smittade zonen. Om det är vad Fagersta kommun kallar stabsläge vad är då normalläge?

Frustrerad Fagerstabo

Bil körde in i räcke och tog eld

Räddningstjänst och polis larmades tjugo över ett natten till tisdagen om att en bil brann vid korsningen väg 68 och landsvägen mot Vad.

Det visade sig att föraren av en skåpbil tappat kontrollen över fordonet och kört in i ett räcke. Det ledde till att bilen började brinna i motorutrymmet. Föraren kunde dock föra bilen till en säker plats vid sidan av vägen. Räddningstjänsten var snabbt på plats och släckte elden.

Jakten på smittade svin går in i en lugnare fas

Efter tre intensiva veckor går bekämpningen av den afrikanska svinpesten nu in i en mer organiserad fas. Prover från provtagningscentralen i Fagersta kommer i fortsättningen till Statens veterinärmedicinska anstalt en gång i veckan.

Prover från upphittade vildsvin från övriga landet ingår inte i utbrottsarbetet, de är en del av den pågående fallviltsövervakningen och analyseras för afrikansk svinpest som tidigare. Resultaten publiceras löpande på SVA:s sidor om övervakning av afrikansk svinpest.

– Vi förstår att många är oroliga att afrikansk svinpest ska hittas utanför den smittade zonen. Samtidigt är det inte motiverat att betrakta varje upphittat vildsvin som en misstanke om afrikansk svinpest. Vilda djur dör av olika orsaker. Vi känner oss trygga med den övervakning vi har och de åtgärder vi fortsatt vidtar, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Sedan uppdateringen i fredags har inga nya fynd analyserats från den smittade zonen, nästa uppdatering kommer på onsdag

Krisberedskap när den är som bäst

INSÄNDARE

Det är nog fler än jag som känner att kriserna duggar tätt. Det har varit pandemi, torka, blöta och nu svinpest. En viss matthet infinner sig över omständigheter som kan vara svåra att råda över.

Jag är dock innerligt tacksam för den beredskap som framförallt Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt visat gott prov på. I flera år har man förberett sig för en kris som vi alla trodde vi skulle slippa. På grund av de här oönskade förberedelserna kunde man snabbt vidta åtgärder, baserat på kunskap och forskning om vad som fungerar och vad som inte fungerar när vi nu hanterar en sjukdom som är ny för landet. Beredskapsplanens maskineri kunde sättas igång så snart smittan var konstaterad.

Döda vildsvin bärs bort från skogen. Foto: Jordbruksverket

Det är imponerande hur snabbt ovan nämna myndigheter fick till ett informationsmöte där allmänheten kunde ställa sina frågor. Jordbruksverkets hemsida uppdateras fortlöpande om frågor som är viktiga för många. Genom detta förfarande finns alltid en tillförlitlig källa att få information ifrån och spekulationer på sociala medier dämpas något.

Jag är också imponerad över hur snabbt man lyckades mobilisera rätt kompetens för att bekämpa smittan. Mobiliseringen av jägarförbunden gick fort och ett stort tack till alla er som ställer upp. Det känns tryggt att människor som nu rör sig i zonen är vana vid att vistas i skog och mark, hittar i området, känner till var vildsvinen brukar röra sig och utöver det kan avliva allvarligt sjuka djur i den mån det behövs. 

Liane Blom

Det är hårda restriktioner som nu råder. På sätt och vis kanske det är ”bra” att vi lärt oss något från pandemin. Det gäller att alla tar sitt ansvar. Ens egen rätt att leva som man vill kan inte alltid gå före andras väl och ve. Att plocka svamp och bär får nu förpassas till andra områden eller helt enkelt ställas in. Det är av yttersta vikt att vi alla försöker förhindra att smittan sprids genom kläder och skor.

Det finns också anledning att vara tacksam för Sveriges samarbete med andra EU-länder. Flera länder har problem med afrikansk svinpest men flera har också lyckats utrota sjukdomen. Det finns ändå hopp för oss i Sverige att smittan är en punktsmitta utifrån att den startat på ett visst ställe och vi hittills inte hittat smittade vildsvin på olika områden. Genom att ta hjälp från andra länder, med mer erfarenhet, så hoppas och tror jag att vi kommer att lyckas utrota sjukdomen även här. För mig är det här krisberedskap när den är som bäst.

Liane Blom, ordförande i Liberalerna Norberg

Kritik mot sociala i Fagersta för brister vid representation

När det gjordes stickprov på socialkontorets representation visade det på brister framför allt i att en del underlag saknades helt. Nu skärps kraven på att cheferna ska redovisa rätt.

”På de underlag som finns saknas det ibland syftesbeskrivning. Även deltagarförteckning saknas i en del stickprov. Vad gäller momsavdrag så visar det stora brister på så sätt att ingen justering görs på momsen”, står det i den utredning som gjorts över fjolårets bristande redovisning av representationen.

Kommunstyrelsen i Fagersta har krävt bättring och besked om vad sociala gjort åt detta. Svaret är att det finns bra rutin för redovisning av representation på intranätet och att ansvariga chefer i förvaltningen har informerats om vikten av att följa rutinen så att det säkerställs att belopp, momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare överensstämmer med gällande regler.

Åtgärder har också vidtagits för att nyanställda chefer ska få information om rutinen för representation och fakturahanterare påminner attestant om att fylla i representationsblankett i förekommande fall.

I morgon, tisdag, läggs rapporten på socialnämndens bord för att sedan gå vidare till kommunstyrelsen.

Hugo Carlberg vann hård kamp i Eskilstuna

EMK-kannan i Eskilstuna var näst sista deltävling för Svenska RallyCupen och avslutning för VOC-Sverigeserien. Hugo och Stefan Carlberg vann ungdomsklassen med 1,7 sekunder.

Det var hårt denna dag då de första fyra ekipagen var inom 8,4 sekunder efter de fyra specialsträckorna på lika många mil. De säkrade därmed segern i VOC (Volvo OriginalCup)-Sverigeserien och ökade sitt försprång i SRC (Svenska RallyCupen) inför den sista deltävlingen som är Marknadsnatta den 21 oktober.

Bristande skyltning om var man inte får gå

INSÄNDARE

Härom dagen hälsade jag på en bekant i Västanfors och vi såg folk trava på promenadstigen från Malmvägen trots att det är förbjudet.

När vi ropade till en herre att där får du väl inte gå, fick vi till svar ”Jaså då får väl kommun sätta upp skyltar då”. Sen gick han vidare med sin hund.

Promenadstigen ner till sjön Aspen.

För att vara säker på vad som gäller gick jag in på Jordbruksverkets sida och läste att man får inte gå utanför anlagd väg och en väg är det om den är avsedd för biltrafik, till exempel belagd med material som asfalt eller grus, eller om den leder till en bostad.

”En skogsbilväg som du skulle kunna köra bil på, men som inte är avsedd för att användas för biltrafik, är inte en anlagd väg. Om du ska använda sådana vägar måste du ansöka om dispens hos Jordbruksverket”, står det.

Det betyder alltså att det är förbjudet att gå slingan mellan Allévägen och termogaragen vid Sjövägen, men det struntar många i för att det inte sitter några skyltar där. Det är precis som med Coronapandemin alltid de som inte bryr sig om annat än sig själva.

Men han hade rätt i att det är väldigt dåligt skyltat i Fagersta. I Norberg har kommun tagit det här på mycket större allvar.

Alla måste hjälpas åt

Nya krav ska ge mobiltelefoner och surfplattor längre liv

Ökad tålighet vid fall, batterier med högre uthållighet och smidigare reparationer. Det ingår i EU:s nya ekodesignkrav och energimärkning som ska förlänga livet på mobiler och surfplattor.

2020 såldes ungefär 150 miljoner mobiltelefoner och nästan 24 miljoner surflattor i EU. En mobiltelefon används i snitt två till tre år och surfplattor i cirka fem år. Men alltför ofta går de sönder då de tappas i backen och reparationerna kan bli väldigt kortsamma.

– Nu ska mobiler och surfplattor för första gången få ekodesignkrav, vilket leder till längre livscykler då de blir mer robusta och lättare att reparera. Dessutom kommer energimärkningen att göra det enklare för konsumenter att göra medvetna val när det är dags att köpa ny mobiltelefon eller surfplatta, säger Carlos Lopes, senior rådgivare på Energimyndigheten.

Kraven gäller alla nya mobiltelefoner och surfplattor som sätts på EU:s marknad från och med den 20 juni 2025. Energimärkningen visar hur länge man kan använda mobiltelefonen utan att ladda. Den visar även antal laddningscykler, stöt- och reptålighet samt skydd mot damm och vatten.

– Mobiler och surfplattor är de första produkter som märks med ett reparerbarhetsindex som gäller på EU-nivå. Klassningen visar hur lätt produkten är att reparera, säger Carlos Lopes.

Carlos Lopes har varit Sveriges representant i EU-förhandlingarna som lett fram till de nya kraven. Han framhåller att den största miljöpåverkan, även gällande energianvändning, är relaterad till materialutvinning samt tillverkningsprocesser.

Carlos Lopes, senior rådgivare på Energimyndigheten.

– De nya EU-kraven ökar möjligheterna att ge produkterna längre liv och att återvinna de värdefulla ämnen som används i produktionen av mobiltelefoner och surfplattor, exempelvis kobolt. På så sätt kan produkterna bli mer hållbara.

Kraven förväntas minska energianvändningen för produktionen och användningen av mobiltelefoner och surfplattor med en tredjedel från och med 2030.

  • Alla nya mobiltelefoner och surfplattor som sätts på EU:s marknad från och med den 20 juni 2025 måste tåla oavsiktliga fall och repor, vara skyddade mot damm och vatten, samt ha tillräckligt långlivade batterier.
  • Batterierna ska hålla för minst 800 laddnings- och urladdningscykler samtidigt som de behåller minst 80 procent av sin ursprungliga kapacitet.
  • Reservdelar ska fortsätta att finnas tillgängliga sju år efter att modellen slutat att säljas på EU-marknaden.
  • Det ska finnas tillgång på viktiga reservdelar inom fem till tio arbetsdagar.
  • Uppgraderingar av operativsystem ska vara tillgängliga i minst fem år efter det att produkten har släppts på marknaden.

Stark KD-prägel med satsningar på äldre i regeringens budget

INSÄNDARE

Vi befinner oss i en svår ekonomisk tid. Inflationen är rekordhög och drabbar inte minst pensionärer, som fått det allt svårare att få hushållskassan att gå ihop. I regeringens budget gör därför Kristdemokraterna och samarbetspartierna flera stora satsningar på landets äldre.

För att knäcka den höga inflationen krävs en ansvarsfull ekonomisk politik som ställer höga krav på att vi prioriterar rätt. För oss kristdemokrater är pensionärers ekonomi och trygghet en sådan prioritering. De äldre svenskar som har byggt vårt land förtjänar en värdig ålderdom och då handlar det både om att ge dem förutsättningar till ekonomisk trygghet och att säkerställa ett gott omhändertagande av de allra sköraste inom äldreomsorgen.

I regeringens budget för nästa år genomför vi en skattesänkning på två miljarder kronor för Sveriges pensionärer. Sammantagen med den årliga indexeringen av grundavdraget betyder det att den med en pension på 25 000 kronor i månaden kommer att få 3 400 kronor över i plånboken varje år. Dessutom räknas garantipensionen upp ordentligt, så att även de med lägst marginaler får det bättre.

KD har också varit högst drivande i att rätta till den tidigare socialdemokratiska miss som ekonomiskt drabbat över hundra tusen svenskar. Höjningen av pensionsåldern hanterades på ett mycket dåligt sätt och gjorde att personer födda 1957 gick miste om den skattesänkning de hade rätt till. Det finns helt enkelt ingen annan rättvisa än att ordna upp den missen och vi kompenserar därför i budgeten alla dem som gått miste om sina pengar.

Samuel Stengård

Vi genomför också satsningar för de äldsta och mest sköra. De ska ha en trygg och samordnad vård och för detta krävs personal med kompetens och erfarenhet. Regeringen har tidigare i år begärt en utredning för att analysera och ta fram förslag på hur krav på kunskaper i svenska språket för personal i äldreomsorgen kan regleras och skyndsamt införas. Vi har också vidtagit åtgärder för att stärka den medicinska kompetensen i den kommunala hälso- och sjukvården och förlänger i budgeten det så kallade ”äldreomsorgslyftet”. Det har varit en väldigt lyckad satsning som gjort det möjligt för personal inom äldreomsorgen att utbilda sig under betald arbetstid.

Att som politiker tala sig varm om det man säger sig värna, är lätt. Men det är med praktisk politik och prioriteringar som orden får bäring. Vi kristdemokrater värnar Sveriges äldre och våra satsningar i höstens budget är ett kvitto på det.

Dan Hovskär (KD), äldrepolitisk talesperson

Hans Eklind (KD), ekonomiskpolitisk talesperson

Samuel Stengård (KD), ordförande Kristdemorkaterna i Västmanland

Wikströms totalsegrare i Rallyklassikerna

Under lördagen avgjordes Finspångsrundan som var sista deltävlingen i Klassiska Rallycupen, RM, historiska rallybilar. Tommy och Mikaela Wikström segrade med god marginal och vann också Rallyklassikernas cup totalt.

Rallyt i Finspång hade en längd på 110 kilometer med tre specialsträckor på cirka 45 km. Totalt hade 67 ekipage anmält sig. Klass 5 hade åtta anmälda där Wikströms körde den snabba Saab V4:an. De vann sin klass med 1,50 minuter och hade så bra tid att de var sjunde snabbaste ekipage totalt.

– Vi vann vår klass på tävlingen i dag, vi vann vår klass i cupen som vi åkt hela året och vi fick mest poäng av alla klasser i cupen så vi vann hela historiska rallycupen. Det totala var en överraskning, det trodde vi inte, säger Mikaela.

På kvällen anordnades en stor fest i Linköping med prisutdelning för Rallyklassikerna där Fagerstaparet fick mängder av priser för deras framgångar på vägarna under året.

Två års fängelse för anlagd brand i Norberg

I somras larmades räddningstjänsten till ett flerfamiljshus i Kärrgruvan där någon tänt eld på en hög med tyger på golvet i ett rum. Nu har kvinnan som anlade branden dömts för mordbrand till fängelse i två år.

Kvinnan, som är i 40-årsåldern, led visserligen vid brottstillfället av en allvarlig psykisk störning, men eftersom den var orsakad av drogmissbruk anser tingsrätten att hennes tillstånd var självförvållat.

Hon döms därför till fängelse istället för rättspsykiatrisk vård som var alternativet. I domen ingår även en misshandel i Avesta 2021, då hon sprayade en kvinna i ena ögat med hårspray.

Öva! är temat på beredskapsveckan – testa dig själv

I morgon inleds årets beredskapsvecka i hela landet. Temat i år är Öva! för att inte stå handfallen om krisen kommer.

Med Öva! vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap få fler människor att gå från tanke till handling och ta det sista praktiska steget för att skaffa sig en god egenberedskap så att man klarar sig en vecka utan samhällets stöd vid kriser och krig. Genom att öva blir man medveten om sin egen förmåga och vad man behöver göra för att stärka sin hemberedskap.

På tisdag ordnar Länsstyrelsen för tredje året i rad övning Matteus, som är en sambands- och kommunikationsövning mellan myndigheter och frivilliga. Den utgår från ett scenario som leder till omfattande störningar i tele– och IT-nät.

På onsdag ordnas ”Kost och beredskap” på Länsstyrelsen. Det är en kunskapshöjande heldagsträff med kost- och måltidscheferna i länet. Och på fredag deltar Länsstyrelsens försvarsdirektör Andreas Hornwall på en skolchefsträff i Köping, där fokus är omvärldsläget och hotbild, krigsorganisationen, deras uppgifter vid krig och krisberedskap och civilt försvar.

I det webbaserade övningsverktyget “Sju dagar”, kommer användaren kunna utmana sig själv i att klara sju dagar utan el – oförberedd. Scenariot i den första delen utvecklas allt eftersom timmarna och dagarna går och det gäller att välja det smartaste sättet att hantera de utmaningar man ställs inför, exempelvis vad gäller behovet av mat och vatten.

Här kan du testa dig själv:

https://webbutbildning.msb.se/utb/MSB-Sju-dagar/player.htm#page1688719884383

Per-Ols föll i seriepremiären

Per-Ols fick en tuff start borta mot IBK Kumla på lördagen. Hemmalaget vann drabbningen med 6-2 (3-1, 1-1, 2-0).

Per-Ols gjorde dock ingen dålig match och hade fler skott på mål, 21 mot 17. Men efter att Wilmer Parkatti gett Fagerstalaget ledningen i den tredje minuten och även satte det andra målet, var det Kumla som fick utdelning på sina lägen.

Nästa motstånd för Per-Ols är IBK Köping. De möts på lördag 30 i Fagerstahallen.

Wilmer Parkatti gjorde Per-Ols båda mål.

FN bara ett knapptryck bort!

Nya läsare hör ibland av sig och undrar hur man går direkt in på Fagersta Nyheters hemsida utan att behöva passera Facebook.

Snabbast och enklast kommer du in på sidan genom att lägga till den som ett bokmärke på skärmen. Då är den bara ett klick bort.

Grattis till seriesegern Västanfors!

Här är laget som öst in mål under säsongen och nu vunnit division 3 i överlägsen stil.

Foto: Magnus Olsson

Bakre raden: Malin Olander, Emilia Norin, Lowa Karlsson Englöf, Linnea Sapila, Carolina Lång, Lotta Jansson och Helena Löwdahl.

Främre: Melissa Nikanorsson, Vilma Hedfors, Moa Hjalmarsson, Engla Olsson, Mimmi Sjöberg, Sofia Olander och Elin Sandström. Målvakt för dagen Alva Nyström.

Västanfors vinner serien och går upp i tvåan

Redan innan matchen borta mot Scandinavian FC Örebro var det klart att Västanfors skulle avancera till division 2. Med lördagens vinst med 2-0 (1-0) är också seriesegern fixad.

Västanfors hade inga problem med att få med sig tre poäng hem från Örebro. Moa Hjalmarsson gav Västanfors ledningen i den 38:e minuten efter pass från Lotta Jansson. Efter en timmes spel gav samma Jansson en fin boll till Melissa Nickarnorsson som satte 2-0.

Södra tappade ledningen och förlorade

Det började bra för Fagersta Södra i lördagens bortamatch mot IFK Mora. Men hemmalaget kom igen och vann med 3-2 (1-2).

Kristian Ekberg gav Södra ledningen efter en kvart men den höll bara i sig en minut. Strax innan halvtidsvilan gav Aron Granqvist Södra åter ledningen. Med tio minuter kvar kvitterade hemmalaget och i sista minuten kunde de säkra segern efter att Södra tappat bollen olyckligt.

Pojke misshandlad efter bion i Fagersta

Flera polispatruller beordrades till Fagersta med anledning av att olika bråk uppstått mellan yngre personer och en 15-åring blivit misshandlad.

Det var i samband med att det arrangerades nattbio utomhus vid fritidsgården på fredagskvällen som det uppstod oroligheter och även allmänheten hörde av sig flera gånger till polisen om att det var väldigt stökigt i Fagersta.

Polisen larmades fyra gånger under kvällen om att det var högljutt bråk. Första gången vid halv niotiden i centrum. Det sista kom från Risbro vid halv ett då misshandeln skedde.

Polisen uppger att det initialt var svårt att utreda vad som egentligen hänt. På platsen påträffade de en pojke i 15-årsåldern som blivit slagen av en okänd gärningsperson.

EU:s experter imponerade av kampen mot svinpesten i Fagersta

Hittills har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, bekräftat 41 fall av afrikansk svinpest. Alla inom kärnområdet och det finns inga nya fynd som ändrar bilden av utbrottet. Under fredagen sammanfattade EU:s expertgrupp sina observationer och råd efter besöket i Fagersta.

EU:s expertis i provtagningstältet i Fagersta.

Från onsdag till fredag har EU:s expertgrupp för ASF varit i Sverige för att titta på den svenska situationen och utifrån de erfarenheter de har av utbrott i andra länder ge råd i bekämpningsinsatserna. Besöket inleddes på SVA och under onsdag eftermiddag och torsdagen besökte expertgruppen Fagersta för att på plats se området där smittan påvisats.

– Det har varit väldigt värdefullt att ha dem här och vi är tacksamma att de kunde komma. Den återkoppling vi har fått har varit att vi har agerat helt enligt den tillgängliga kunskapen för att ha störst chans att bekämpa sjukdomen. De var imponerade över det fantastiska samarbete vi har med jägarna i området, provtagningscentralen som byggts upp och den databas som SVA utvecklat för att vi ska kunna följa kadaver hela vägen från att de upptäcks i skogen till att vi rapporterar resultaten till internationella organisationer, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Karl Ståhl

– Samtidigt fick vi värdefulla rekommendationer som vi tar med oss i det vidare arbetet, till exempel hur man kan tänka i relation till sökinsatser utifrån hur vildsvinen beter sig när de är döende, och hur tidsplanen för de olika delar av bekämpningsinsatserna bör se ut.