Därför driver inte Fagersta eget hem för omhändertagna barn

Placering av barn är en orsak till att socialnämnden inte lyckas hålla budgeten. Vänstern vill att Fagersta kommun driver ett HVB-hem i egen regi, men det skulle inte fungera, enligt sakkunskapen på området.

De flesta HVB (hem för vård eller boende) drivs i privat regi och har avtal med kommuner om att ta emot de som placeras av socialnämnden eller domstol. Kostnaden är hög, bland annat på grund av att det krävs olika former av specialistkompetens beroende på vad det rör sig om för problematik.

Det kan vara olika grader av autism, självskadebeteende, utåtagerande eller annat. Ibland är föräldrarna problemet. Ofta rör det sig om yngre tonåringar som hamnat snett med missbruk och kriminalitet och en viktig del i behandlingen är då att de bryter med sitt umgänge. Att då bo kvar på hemorten och träffa kompisarna skulle kraftigt störa, eller omintetgöra behandlingen resonerar vårdexpertisen och landets socialtjänster.

– Jag kan inte svara på hur andra kommuner tänker, men ungdomar som placeras i HVB har ofta en sådan problematik så det kan vara svårt att vara kvar i sin hemkommun.
Anledningen till att man blir placerad kan exempelvis vara att hemförhållandena är svåra och att ungdomen behöver komma iväg och få hjälp, säger Fagerstas socialchef Ingrid Holmgren och fortsätter:

– Det kan också vara så att ungdomen har en problematik med missbruk och kriminalitet och då behöver bryta med bekantskapskretsen, det vill säga flytta från orten, för att kunna tillgodogöra sig den behandling som erbjuds.

HVB är en beteckning för en rad olika slags institutioner. De varierar med avseende på driftsform, målgrupp, arbetsmetoder och rättsliga ramar. En skiljelinje går mellan de särskilda ungdomshemmen som SiS (Statens institutionsstyrelse) ansvarar för och övriga HVB. Vid de särskilda ungdomshemmen har personalen under vissa förutsättningar rätt att använda tvångsåtgärder.

En privat aktör måste ha tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att bedriva HVB. Detta gäller sedan april 2017 även för verksamhet som kommun genom entreprenadavtal överlåtit till enskild att utföra.

Beslut om placering i HVB görs av socialnämnden i respektive kommun. Placeringen kan ske med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid vård med stöd av LVU är det förvaltningsrätten som prövar frågan om vård. Socialnämnden har ansvaret för att den enskilde får det stöd och hjälp som behövs under tiden i vård.

%d bloggare gillar detta: