Marino Wallsten försöker gång på gång vilseleda med felaktigheter

INSÄNDARE

Under de 25 år som kontraktet på Brukskontoret och Norra station gäller blir hyran inte 32 miljoner dyrare, utan avsevärt mer än det dubbla, kanske närmare 100 miljoner kronor.

I kommunchefens beskrivning av ärendet om försäljning och förhyrning av Brukskontoret och Norra Station 2019-11-25 framgår att internhyran för kontorslokalerna på Norbergsvägen 2019 uppgår till 3 584 000 kronor. Det var en totalhyra internt, där en del gick till att täcka avskrivningar och räntor, vilket innebär att kapitalkostnadsdelen i internhyran minskar efterhand.

Av samma skrivelse framgår att hyran för Brukskontoret och Norra Station kommer att uppgå till 5 625 000 per år exklusive el, en skillnad mot Norbersvägen på 2 041 000 per år. Hyreskontraktet reglerar att hyran ska indexregleras med konsumentprisindex med 100 procent, mer än dubbelt mot vad det borde vara. Vid ett försiktigt antagande om två procents höjning av KPI per år blir enbart hyran efter halva hyrestiden nästan 7,3 miljoner per år.

Kommunen ska dessutom enligt det förslag till hyreskontrakt som upprättades och fanns med i handlingarna bekosta kraftförsörjning till serverrum, reservkraft, ledningar för tele- och data, flytt av servrar eller inköp och driftsättning av nya, kylaggregat till serverrum, vid behov markiser eller inre solavskärmning, iordningställande av parkeringsplatser, hårdgörande av dessa och framdragning av el till motorvärmaruttag, eventuell fastighetsskatt och olika driftkostnader såsom el, yttre fastighetsskötsel såsom gräsklippning, snöröjning och halkbekämpning samt allt inre underhåll, inklusive utbyte av sådant som är förbrukat samt avfallshantering.

Kommunen ska dessutom, när hyresavtalet upphör, återställa lokalen i objektivt godtagbart skick.
Vid en jämförelse över kontraktstiden för Brukskontoret och Norra station måste även beaktas det restvärde kontorslokalerna på Norbergsvägen skulle ha fått och som skulle ha frånräknats det alternativet.

Vem som helst kan nog förstå detta samt skillnaden mellan intern- och externhyra, där man betalar hyran till sig själv för att av denna täcka sina kostnader som minskar efterhand som amorteringar görs.

Kommunalrådet och majoritetens ledning försöker vilseleda med felaktigheter och bortförklaringar gång på gång, inte bara i denna för Fagersta kommun katastrofalt dåliga affär, utan i många andra affärer också. Tänk på att Fagersta har en del lokaler så som A- och B-salen på Folkets hus, aulan på Brinellskolan, med flera.

Någon av dessa kunde till en billig kostnad användas för fullmäktigesammanträden. Men den politiska majoriteten hyr en extern lokal i Västanfors, nämligen i Lindgården, och ökar kommunens utgifter. Varför det?
Lösningen tror jag är att de väljs bort snart, innan de orsakar ännu större ekonomisk skada för Fagersta kommun!

Shiro Biranvand

%d bloggare gillar detta: