Ombyggnaden av kommunhusen stoppas efter besked om dubblerad kostnad

Det blir ingen ombyggnad av de båda höghusen på Norbergsvägen till hyreslägenheter inom överskådlig framtid. Orsaken är att kostnaden skulle bli nästan dubbelt så hög som man trott.

Fagerstas förra kommunalråd Marino Wallsten, S, sade när flytten skulle ske till gamla brukskontoret att kostnaden för att bygga om Norbergsvägen 19 och 21 till bostäder skulle gå på cirka en miljon per lägenhet. Men nu visar det sig att priset blir nästan det dubbla – 110 miljoner och därmed skrinläggs planerna av den nya kommunledningen.

En viktig poäng med att flytta kommunkontoren till brukskontoret och Norra station var att frigöra höghusen för att byggas om till hyreslägenheter. Men så blir det inte. Ett enigt arbetsutskott har beslutat föreslå kommunstyrelsen att ombyggnaden läggs på is.

Den 3 november 2020 beslutades att påbörja projektering för omvandling av Norbergsvägen 19 och 21 till bostadslägenheter samt upprätta en budgetkalkyl för ombyggnaden.
Fas 1 av utredningen av förutsättningarna för att återställa lokalerna till bostäder har letts av Fagersta kommuns fastighetsstrateg Ulf Egerfält och är nu klar. Inriktningen har varit att skapa framtidssäkra lägenheter som uppfyller dagens miljökrav och energiprestanda.

Enligt kalkylen beräknas kostnaderna för att omvandla husen till 66 lägenheter uppgå till 110 miljoner kronor. Tidigare anpassningar av husen medför omfattande rivningsarbeten samt sanering. Ökad inflation, kostnader för energi och drivmedel samt stigande räntor nämns som omvärldsfaktorer som påverkar kostnaderna. Fastighetsstrategen presenterade fyra alternativ till beslut:

• Fagersta kommun genomför ombyggnationen enligt plan.

• Fagersta kommun avbryter projektet efter fas 1 och avvaktar ett mer gynnsamt marknads- och omvärldsläge. Handlingar som projekterats fram
kan användas som underlag till framtida upphandling.

• Intressenter finns att förvärva fastigheten. Vid en eventuell försäljning släpper Fagersta kommun rådigheten över fastigheten. Den framtida
investeringsbudgeten minskar dock med betydande belopp.

• Efterfrågan på hyresrätter i Fagersta kommun bedöms som relativt sval. Att riva byggnaderna är ett alternativ att ta i beaktande då driftkostnaderna belastar kommunen även när de står tomma.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
blev att Fagersta kommun gör uppehåll i projektet och undersöker möjligheterna till annan användning av byggnaderna till dess att marknads- och omvärldsläget förbättras.

%d bloggare gillar detta: