Män måste få hjälp att våga söka vård för psykisk ohälsa

INSÄNDARE

Jämlik tillgång till hälsa, såväl psykisk som fysisk, är av yttersta vikt för oss i Vänsterpartiet. Ökad psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem med risk för allvarliga konsekvenser.

I självskattningsformulär framkommer det att kvinnor och flickor i högre utsträckning uppger att de lider av psykisk ohälsa. Mörkertalet för hur många män och pojkar som lider av psykisk ohälsa är stort, och faktum är att två tredjedelar av alla självmord begås av män.

Bilden av vem som drabbas av psykisk ohälsa och hur den ter sig, försvårar möjligheten för män och pojkar att få hjälp, stöd och behandling i rätt tid. Det är en utveckling som måste brytas.

Trots stigman kring psykisk ohälsa söker kvinnor generellt vård tidigare än män. Många män uppger att de påverkas av normer kring maskulinitet och känner sig svaga när de ber om hjälp. På grund av dessa normer tenderar män att agera aggressivt vid psykisk ohälsa. Det kan leda till både missbruk, kriminalitet och svårigheter i samspel. Det ökar risken för våld i nära relationer och även våld gentemot andra män.

Kvinnor med psykisk ohälsa agerar sällan aggressivt mot andra än sig själva. Kvinnor och barn som lever med män med obehandlad psykisk ohälsa riskerar däremot att utsättas för gravt våld, och minst en kvinna i månaden mördas av sin man eller pojkvän.

Vänsterpartiet menar att jämställdhetsintegrering är centralt för att bryta mot skadliga normer. Det innebär att berörda verksamheter måste ha rätt kunskap om de sociala skillnader som finns mellan män och kvinnors hälsa. Arbetet med jämställd hälsa kan leda till goda resultat, bland annat att minska antalet självmord, antalet fall av våld i hemmet, förhindra sexuella övergrepp och skapa ökad trygghet i samhället.

Region Västmanland har ett uppdrag att stärka den psykiska hälsan för både män och kvinnor, unga och äldre. Hälso- och sjukvården måste fånga upp pojkar och män i riskzonen för svår psykisk ohälsa och stötta dem till att ta ansvar för sin egen psykiska hälsa. Berörda verksamheter behöver utbildas i sociala normer för att kunna arbeta både preventivt och reaktivt när män uppvisar tendenser på svår psykisk ohälsa. Det innefattar att förebyggande arbete görs i unga åldrar. Samverkan mellan kommunen och regionen behöver stärkas tillsammans med tidiga insatser och förebyggande arbete riktat till unga personer.

Skammen och stigmat för män att söka sig till vården måste upphöra. Det är ett arbete som inte stannar inom hälso- och sjukvården. Vänsterpartiet har arbetat aktivt med att stärka den psykiska hälsan i hela länet och kommer att fortsätta prioritera det arbetet även under kommande mandatperiod.

Felicia Granath, ledamot i regionfullmäktige för Vänsterpartiet

Vicktoria Bagi, ledamot i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet

%d