Domstol stoppar bostadsförsäljning i Skinnskatteberg

Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg beslutade den 16 maj att ge förvaltningen i uppdrag att sälja den vakanta fastigheten på Klockarbergsvägen 8 till Statens bostadsomvandling AB. Det stoppas nu efter överklagan från Bo Öberg, Moderaterna.

Bo Öberg yrkade att beslutet inhiberas tills allt är utrett. Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2019 att säga ja ett initiativ gällande SBO. I initiativet sades att SBO övertar kommunala fastigheter, renoverar dem och omvandlar dem med fokus på hållbara bostäder för seniorer.

SBO besökte i ett senare skede kommunstyrelsen och hade en dragning, där det bland annat angavs att detta erbjudande var för kommuner som inte själva hade ekono- miska förutsättningar att rusta sina bostäder samt att det också avsåg fastigheter utan värde på den öppna marknaden.

Det beslutades också att genomföra en förstudie, som kommunen har finansierat till en kostnad om knappt en miljon kronor. Enligt underlaget ska fastigheten säljas till SBO för en krona. SBO rustar sedan fastigheten och kommunen blockhyr genom ett avtal den av SBO i 25 år, till en kostnad om knappt 1,9 miljoner per år.

”Det är inte förenligt med lagstiftningen att överlåta till förvaltningen att genomföra försäljningen. En försäljning av en kommunal fastighet ska beslutas av kommunfullmäktige, som då ska ha ett förslag till köpeavtal som underlag. Det är vidare oklart hur kommunen ska hantera fastighetens värde i balansen om den säljs till SBO för en krona. En sådan försäljning innebär en realisationsförlust, vilken inte är budgeterad” skrev Bo Öberg i överklagandet och fortsatte:

”Försäljningen är inte heller förenlig med konkurrenslagstiftningen då fastigheten inte kommer ut på den öppna marknaden. Det är kommunen som har genomfört upphandling beträffande totalrenovering.”

”Inhibition bör endast komma ifråga om starka skäl talar för att beslutet är olagligt och förbudet är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse åsamkas beaktansvärd skada.
Mot bakgrund av vad som hittills framkommit i målet anser förvaltningsrätten att det finns skäl för att bestämma att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla. Yrkandet om inhibition ska därför bifallas”, skriver förvaltningsrätten i Uppsala.

%d bloggare gillar detta: