Fagersta funderar på ett utökat Team 21 för att stödja elever som har det svårt

Kommunledningen ger utbildningsnämnden i Fagersta i uppdrag att presentera förslag på hur ett samordnat Team 21 skulle kunna inrättas där både mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet ingår.


Bakgrunden är att Risbroskolans satsning på ett eget team har visat sig vara mycket framgångsrikt när det gäller personalens förmåga att stötta högstadieelever som har problem med att vistas i vanliga klasser.
Problemen kan variera, liksom orsakerna. Ibland har det gått så långt att eleverna blivit så kallade hemmasittare och vägrat gå till skolan. Team 21 har sökt upp dem och erbjudit undervisning i Pastejen. De har successivt lotsats tillbaka till skolan.

”På Team 21 undervisar vi och stöttar elever som av olika anledningar har det tufft i den ordinarie skolmiljön. Lokalen är belägen på Pastejen, som är en egen byggnad på skolgården. Där sker undervisningen i mindre grupp och med möjlighet till avskildhet”, upplyser Risbroskolan.

”Stödet som ges anpassas efter elevens behov. Målet är att stödet som ges i största möjliga mån ska vara tillfälligt och att eleverna när de är redo ska kunna återvända till sin ordinarie klass, med olika anpassningar som ska underlätta skolgången när de är tillbaka.”

Men eftersom problemen inte bara finns på högstadiet vill budgetberedningen att den nya utbildningsnämnden, som inom kort även övertar ansvaret för Brinellskolan, ska utreda möjligheterna att utöka Team 21 till att även omfatta mellanstadie- och gymnasieelever. Svar ska lämnas till budgetberedningens sammanträde i augusti.

%d