Högerstyret i regionen blundar för ojämställdheten

INSÄNDARE

Mäns våld mot kvinnor. Ekonomi. Makt och inflytande. Hälsa. Utbildning. Ansvarsfördelning i hemmet. Det är områden som kräver ökat samarbete inom länet för att göra det bättre för både kvinnor och män. Men M, KD, L & SD i Region Västmanland vill inte delta.

Länsstyrelsen i Västmanland har tagit fram en strategi för jämställdhetsintegrering, med utgångspunkt i de nationella målen för jämställdhet och det särskilda uppdraget att motverka mäns våld mot kvinnor. Vi i Vänsterpartiet är positiva till att en ny strategi tas fram, och att den utgår från strukturella såväl som individuella problem och mål.

Därför blev vi både förvånade och förargade när styret i Region Västmanland meddelade att de inte har för avsikt att ansluta sig till strategin. En länsgemensam strategi kräver samverkan, där såväl regionen som länets kommuner, organisationer, civilsamhället och näringslivet behöver vara aktiva parter för att uppnå målen.

Den främsta anledningen till att styret inte ställer sig bakom strategin är att den innehåller ”för ideologiskt laddade argument” och att språket måste bli mer neutralt. Vidare menar styret att vi redan arbetar med jämställdhetsintegrering och mäns våld mot kvinnor. Men faktum är att tjänstepersoner från regionen varit med om att ta fram strategin, som är en revidering av den strategi som Region Västmanland redan är ansluten till.

Anslutning till strategin innebär också att Länsstyrelsen kan erbjuda stöd och vägledning under arbetets gång. Läser man mellan raderna är det helt enkelt så att styret och Sverigedemokraterna inte erkänner de strukturella problemen med ojämställdhet i länet.

Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att det enda sättet att komma till rätta med de stora skillnader i levnadsvillkor som finns mellan män och kvinnor är bred samverkan ochförståelse för hur strukturer främjar ojämställdhet. Jämställdhetsintegrering är inte detsamma som att peka ut alla män som onda och alla kvinnor som försvarslösa. Det är en bild vi delar. Män drabbas i många fall själva negativt av rådande normer, vilket särskilt visar sig i statistik kring vilka som begår självmord och utsätts för grovt våld.

Heidi Maria Wallinder och Felicia Granath

Styret i Region Västmanland hänvisar till att vi redan arbetar med jämställdhetsintegrering och att en anslutning till Länsstyrelsens strategi vore överflödig. Samtidigt nås vi av informationen att arbetet med jämställdhetsintegrering och stärkt HBTQ-arbete i regionen ska pausas. Man hänvisar även till att regionens hållbarhetsprogram omfattar många av de delar som strategin vill komma åt. Men faktum är att styret vill ta bort just det programmet. som omfattar många centrala frågor kring jämställdhet, mänskliga rättigheter och klimat, men som även det verkar vara för ideologiskt laddat för högerstyret.

Vi i Vänsterpartiet vill understryka att vi tycker att det är beklagligt att Region Västmanland väljer att inte ansluta sig till Länsstyrelsens strategi för jämställdhetsintegrering och att frågor om jämställdhet förminskas till ideologiska ställningstaganden. Vi vet att kvinnor i Västmanland i många avseenden har det sämre än män, och för att få bukt med det krävs all samverkan som vi kan få.

Felicia Granath, regionråd i opposition för Vänsterpartiet

Heidi Maria Wallinder, regionråd i opposition för Vänsterpartiet

%d bloggare gillar detta: