Fagersta kan få resursskola för barn med svårigheter

Skolan har oftast svårt att ge elever som har en funktionsnedsättning inom autismspektrat den utbildning och det särskilda stöd de behöver. Detsamma gäller för elever med språkstörning. En egen resursskola kan bli lösningen.

I Fagersta finns flera elever som beviljats placering på en resursskola eller liknande utanför kommunen. En sådan placering är inte ett förstahandsval men kan ibland vara det bästa för en elev. Kostnaden för en interkommunal placering är dock oftast mycket hög. Och ofta vill barnen studera på hemmaplan.

Enligt skollagen ska skolan ge extra anpassningar till de elever som har svårt att uppfylla kunskapskraven. Om extra anpassningar inte är tillräckligt ska skolan ge särskilt stöd. Skolan ska så långt det är möjligt ge de anpassningar och det stöd som krävs för att en elev ska uppnå kunskapskraven.
Rektorn får besluta att en elev ska undervisas i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt tillhör om det finns särskilda skäl, en så kallad särskild undervisningsgrupp.

I dagsläget har några av låg- och mellanstadieskolorna i Fagersta organiserat en mindre egen undervisningsgrupp, medan Risbroskolans årskurs 7-9 har Team 21, och på Brinellskolan finns Bryggan som också ger möjlighet att arbeta i ett mindre sammanhang.

Därför ser utbildningsnämnden att alternativet att starta en resursskola för elever med specifika svårigheter inom autismspektrat, och eventuellt inom området språkstörning, kan gynna eleverna. Ett sådant uppdrag kan med fördel ges efter det att beslut tas om regeringens förslag kring att ändra förutsättningar för resursskolor, menar utbildningsnämnden.

Nämnden beslutade att skicka utbildningsförvaltningens yttrande om alternativet att starta en egen resursskola i Fagersta till budgetberedningen för vidare behandling.

%d bloggare gillar detta: