Oförskämt Smedjebacken!

Skinnskatteberg har sagt nej till storskalig vindkraft och vindkraftsverken på Långholmsberget kommer att vara tydligt synliga från kommunhuset i Skinnskatteberg. På ren svenska är det rent oförskämt av Smedjebacken att föreslå Långholmsberget som lämpligt område i vindbruksplanen!

INSÄNDARE

Smedjebacken har reviderat sin vindbruksplan och den ligger ute på kommunens hemsida, alla har möjlighet att yttra sig fram till den sista januari. I vindbruksplanen pekas ett antal områden ut som lämpliga, däribland det man kallar Långholmsberget. Det utpekade området ligger kloss an mot gränsen till Skinnskattebergs kommun.

Det angränsande området i Skinnskatteberg ingår i Malingsbo-Klotens naturreservat/naturskyddsområde (vad det är för slags område tvistar länsstyrelserna i Västmanlands, Dalarnas och Örebros län om…) och det är avsatt som bullerfritt område NF1 av Skinnskattebergs kommun. Området i Skinnskatteberg är av både riksintresse och lokalt intresse för friluftslivet, inte minst för att den populära vandringsleden ”Bruksleden” passerar alldeles intill. Byggs det ett antal vindkraftverk här blir det inte roligt att vandra längs ett industriområde.

När Bruksleden tappar både vildmarkskänslan och allt betydande djurliv är det ett dråpslag mot riksintresset för rörligt friluftsliv!

När den ursprungliga vindbruksplanen skrevs för ca 10 år sedan var vindkraftverk inte så stora, de såg ut sommikrovindkraftverket på Uvberget. Det har en rotordiameter på 52 meter, höjd 100 meter, i dag ligger vindkraftverken på runt 170 meters rotordiameter och 300 meters totalhöjd och utvecklingen fortsätter.

Ett vindkraftsverks funktion är att bromsa luft och genom detta omvandla rörelseenergin till elkraft i en generator. Uvbergets vingar täcker en yta på drygt 2 100 m2, dagens vindkraftverk bromsar luft på drygt 23 000 m2, mer än 10 gånger så mycket luft. Det betyder att ett modernt vindkraftverk egentligen är drygt 10 gånger större än det på Uvberget, och levererar alltså 10 gånger så mycket effekt. Alla vet att en 10 gånger så stor maskin låter mer än en liten maskin. Det kan vara skillnad på vid vilka frekvenser ljudet alstras, begränsningen för vindkraftverk är bladens spetshastighet, men särskilt lågfrekvent buller ökar betydligt.

Konsekvensen är exempelvis avstånd till boende, Smedjebacken säger minst 500 meter, vilket när det skrevs var 5 gånger höjden på verken. I dag rekommenderas ett respektavstånd på 20 gånger höjden vilket blir minst 6 km för de aktuella vindverken.

Vindkraftverken på Uvberget är väl snart uttjänta så Smedjebacken kan väl börja fundera på hur man ska kunna ersätta dem med ett antal 300 meter höga vindkraftverk…

Smedjebacken skriver lite charmigt i planen under rubriken Landskap att grupper om minst 3 verk är att föredra framför enstaka verk. Problemet är som nämnts att funktionen hos ett vindkraftverk är att bromsa luft, för att få bra verkningsgrad behöver alltså vindkraftverken placeras glest för att inte förstöra för varandra. Rekommendationen i dag är 15 gånger rotordiametern, dvs 2,55 km från varandra. Det betyder att det markerade området Långholmsberget rymmer 2 vindkraftverk.

Vindkraft i dag handlar egentligen inte om att rädda klimatet utan när projektören byggt vindkraftsindustriområdet gäller det att sälja området till utländska profitörer som exempelvis CGN, det statliga kinesiska kärnkraftsbolaget som äger 10% av vindkraften i Sverige. Man vill därför bygga så stort vindkraftsindustriområde som möjligt. Njordr som just nu tittar på Långholmsberget pratar om 12 vindkraftverk. Det betyder att förutom det i planen markerade området kommer man att behöva sträcka ut området över hela sydöstra Smedjebackens kommun till Örtjärn, Billsjön, förbi Lexsjöboupp mot Viksberg. Det kommer inte att fungera eftersom konflikterna med de närboende kommer att bli enorma. Hur de som nu byggt hus på Vads udde tänker kan man ju fundera på. När de sitter på sin altan på sommarkvällarna och tittar på vindverken kommer varningsblixtarna från området att reflekteras i södra Barken och vill de låna pengar på banken kommer de att få höra att deras fina nybyggda hus är i stort sett värdelösa. Södra Barken ligger 100 meter över havet, Långholmsåsens toppar ligger på 300 meter över havet, det vill säga 300 meter höga vindkraftverk placerade där kommer att nå upp 500 meter ovanför södra Barken.

För att illustrera hur stora moderna vindkraftverk är finns det två teckningar tillsammans med denna insändare. Som storleksjämförelse har vi ritat med två älgar, det är egentligen orealistiskt eftersom alla älgar kommer att fly området. Forskningsstudier saknas tyvärr i stort på hur det vilda djurlivet påverkas, men det finns en studie från SLU som pekar på att renar undviker vindkraftsindustriområden både för bete och kalvning, helt säkert gäller detta även för älgar och rådjur. Därmed försvinner även rovdjuren, dvs hela området kommer att utarmas på djur. Vi har själva observerat mängder av djur i området; älg, rådjur, tjäder, orre, järpe, små-och storlom, kungsörn, havsörn, bivråk och utter för att nämna några. I tillägg finns rapporter om fladdermöss, vitryggig hackspett, tretåig hackspett, mindre hackspett och gråspett.

Långholmsberget är direkt olämpligt som vindbruksområde. Både riksintressena Barkensjöarna och Malingsbo-Kloten kommer att få extremt stor påverkan, området bordeomedelbart tas bort från Smedjebackens vindbruksplan!

Gunilla Elander och Kristian Berggren

%d bloggare gillar detta: