Mer skog skyddas i Västmanland för att främja naturvärden

Andelen skog i Västmanland som skogsägare frivilligt har avsatt för naturvårdsändamål ökar. Vid utgången av 2022 var 17 400 hektar produktiv skog i länet frivilligt avsatt, jämfört med 15 500 hektar föregående år.

– Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och bidrar till att naturen bättre kan stå emot klimatförändringar. För att bevara mångfalden av arter måste skogsnäringen främja olika typer av skogsmiljöer, säger Helene Andersson, naturvårdsspecialist på Holmen Skog.

För att främja biologisk mångfald är en del av skogen i landet formellt skyddad. Skogsägare sätter också frivilligt av en del av sina skogar för naturvårdsändamål, vilket kan innebära att skogen lämnas orörd eller att skogsägare bedriver aktiv skötsel för att förstärka naturvärden. Därutöver tas alltid anpassad miljöhänsyn vid alla skötselåtgärder i den skog som brukas.

Ny statistik från Statistiska Centralbyrån visar att den frivilligt avsatta skogen i Västmanland ökar. Vid utgången av 2022 var 17 400 hektar av den produktiva skogsmarken i Västmanland frivilligt avsatt, vilket kan jämföras med 15 500 hektar 2021. Därutöver fanns vid utgången av 2022 också 18 500 hektar formellt skyddad skog, vilket även det är mer än under 2021.

– Att vi har skog som är frivilligt avsatt eller formellt skyddad är viktigt för den biologiska mångfalden. Samtidigt kräver klimatkrisen att vi brukar skogen mer, eftersom träd som växer binder mer koldioxid och eftersom skogens produkter hjälper oss att ställa om till fossilfritt och förnyelsebart. Lösningen är att både öka skörden i den brukade skogen och att vidareutveckla strategierna för att främja biologisk mångfald i såväl skyddad som brukad skog, säger Helene Andersson.

Holmen påpekar att de eftersträvar att alla arter som lever i skogen ska kunna fortleva. Vid skörd lämnas alltid miljöhänsyn som motsvarar i genomsnitt 10–15 procent av ytan. Fem procent av Holmens produktiva skogsmark avstår man frivilligt från att bruka och ytterligare fem procent sköts med anpassade metoder.

– Biologisk mångfald förutsätter att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en variation mellan och inom arterna. Skogsnäringen behöver därför planera insatserna för biologisk mångfald inom ett större geografiskt område genom så kallad ekologisk landskapsplanering. Exempel på insatser är att återskapa våtmarker och att genomföra kontrollerade bränder för att skapa död ved, säger Helene Andersson.

%d bloggare gillar detta: