Regionstyret tar krafttag mot administrationen

INSÄNDARE

Minskad administration och mer verksamhet för pengarna, det är resultatet efter det första året med det nya regionstyret. Under detta år som har präglats av det svåra ekonomiska läget har vi lyckats ta viktiga steg för att minska onödig och ineffektiv administration.

Det är nödvändigt för att ta ansvar för Västmanlänningarnas skattepengar. Första steget tog vi när kultur- och folkbildningsfrågorna lades in i den nybildade regionala utvecklingsnämnden. På detta sätt minskade vi kostnaderna av det politiska arbetet samtidigt som vi lättade på förvaltningens administrativa börda i form av färre möten och färre politiska handlingar att hantera.

Det politiska styret föregår nu med gott exempel och håller sig till uppsatt regelverk gällande dokumentation vilket lett till minskat antal styrdokument och handlingsplaner. Det i sin tur leder till färre dokument och mål för verksamheterna att förhålla sig till och det blir möjligt att fokusera.

Anställningsprövning tillämpas i flera verksamheter där varje ny anställning måste godkännas av högre chef, något som kan bidra till att andelen administrativ personal ökar. Fokus ska vara på kärnuppdraget. Ett bättre prioriteringsarbete krävs av samtliga då vi har infört tuffa effektiviseringskrav på de verksamheter som idag är administrativt tunga. 

En av de viktigaste anledningarna till att vi minskar administrationskrångel i Region Västmanland är att det frigör resurser som kan användas på ett mer meningsfullt sätt. Byråkratiska processer och onödiga administrativa uppgifter tar tid och pengar från sjukvården och andra viktiga områden. Det är ineffektivt och kan försvåra för vårdpersonalen att göra sitt jobb på bästa möjliga sätt.

Mikael Andersson Elfgren, Malin Gabrielsson och Bengt Åke Nilsson.

Exempel på rutiner som innehåller många moment i olika administrativa system är rekrytering av medarbetare, inköp och beställning av varor och dubbelregistrering i kvalitetsregister och journalsystem.

För att minska administrationen i Region Västmanland krävs ifrågasättande av processer, en vilja att göra förändringar och beslutsamhet. Det innebär att man måste vara beredd att omvärdera befintliga rutiner och arbetssätt. Att lära nytt är inte alltid lätt, men det är nödvändigt om vi vill göra regionen mer effektiv och mer inriktad på att möta invånarnas behov.

Väl fungerande administrativa rutiner är förutsättning för en effektiv och kvalitetssäker verksamhet. Väl fungerande administration avlastar också högt belastade yrkeskårer. Rutiner måste dock alltid ifrågasättas om de kan göras på ett enklare sätt eller med hjälp av ny teknik och verksamhetsutveckling.

Denna kulturförändring har just påbörjats inom Region Västmanland – vi har höga förväntningar och följer utvecklingen noga – fler av medarbetarnas timmar ska användas till att möta länets invånare.

Mikael Andersson Elfgren (M), regionstyrelsens ordförande samt gruppledare Moderaterna

Malin Gabrielsson (KD), regionråd med ansvar för specialistvård samt gruppledare Kristdemokraterna

Bengt Åke Nilsson (L), gruppledare Liberalerna

%d bloggare gillar detta: