Många KRAV-bönder i Västmanland har naturbetesmark

I Västmanland har 80 procent av alla KRAV-certifierade gårdar med kor och får någon typ av naturbetesmark. De tillhör våra allra mest artrika marker, och ger ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden.

– Naturbetesmarker som betas är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. De KRAV-certifierade gårdarna som låter sina djur beta på naturbetesmarker ger ett stort bidrag till att bevara markerna och den biologiska mångfald de rymmer, säger Emma Rung, vd på hållbarhetsmärkningen KRAV.

I det moderna jordbruket blir arealen naturbetesmarker allt mindre, en tredjedel av de naturbetesmarker som fanns i Sverige 1950 har försvunnit. För att behålla artrikedomen av växter och djur på de marker som finns kvar, och minska risken för att de växer igen, måste de fortsätta att betas.

– Forskare världen över larmar om att den biologiska mångfalden minskar, vilket kan få allvarliga konsekvenser för både natur och människor. När konsumenter i Västmanland vill köpa kött, kan man bidra till ökad biologisk mångfald genom att välja KRAV-märkt, säger Emma Rung.

Artrikedomen hos naturbetesmarker är ett resultat av att de inte besprutas med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, inte gödslas, odlas eller bearbetas – och av att de betas.

– Biologisk mångfald bidrar till bördiga jordar och större skördar, men hotas av både av klimatförändringarna och av intensiva jordbruksmetoder. KRAV-certifierad ekologisk produktion minskar klimatpåverkan samtidigt som de gynnar arter som har svårt att få plats i det konventionella jordbruket, säger Emma Rung.

Under 2022 fanns det naturbetesmarker på 43 av 54 KRAV-certifierade gårdar i Västmanland med kor och får, motsvarande 80 procent. Motsvarande siffra för de konventionella gårdarna i länet med kor och får som har naturbetesmark var 70 procent. I hela landet var andelen 92 procent för KRAV-certifierade djurgårdar och 78 procent för konventionella gårdar.

Om KRAV:
KRAV är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, dessutom med extra höga krav för biologisk mångfald, mindre klimatpåverkan, djurvälfärd och bättre arbetsvillkor.

%d bloggare gillar detta: