Vänsterpartiet i Fagersta går emot revisorerna i förvirrat yrkande

INSÄNDARE

Vänsterpartiet i Fagersta gör ännu ett förvirrat utspel i måndagens kommunfullmäktige. Det som förvirrar är inte så mycket att de gör själva utspelet utan förvirringen uppstår när de lägger fram sitt yrkande.

Man yrkar att man inte vill bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden innan en handlingsplan tagits fram. Detta trots att revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas. Vänsterpartiet har heller ingen tydlig argumentation till varför de anser att revisorerna har agerat felaktigt i sin rekommendation.

Vänsterpartiet är i opposition i Fagersta, det är deras uppgift att ifrågasätta, det är en av de demokratiska grunderna i svensk politik. Så långt är vi med och har inga invändningar.

Det som däremot oroar är att Vänsterpartiet inte verkar förstå vilka beslut vi tar i kommunstyrelsen och vad vi diskuterar i budgetberedningen. Att man helt enkelt inte orkar/vill/har förmågan att sätta sig in i de ärenden vi lyfter på dagordningen.

Redan under budgetberedningens strategidag den 10 februari i år så lyfte vi att vi nu väljer att omstrukturera budgetprocessen utifrån revisorernas granskning. Vi beskrev hur vi nu ska gå framåt och förtydligade ett flertal gånger att processen ska uppfylla de rekommendationer som revisorerna framfört. Vänsterpartiet var närvarande det tillfället.

Under samma strategidag framfördes även en plan för hur investeringsprocessen ska gå till, att vi i alla beslut inför investeringar ska ha med allt från projektering till investering samt kostnad för drift.

Under nästa budgetberedningssammanträde så återupprepas denna information, det föredras ännu en gång av kommunchef, vi för en vidare diskussion och alla tycker att detta är en väg vi ska gå. Att sedan vänsterpartiets representant i budgetberedningen väljer att inte delta under hela sammanträdet är helt upp till dem. Det ansvaret måste ändå läggas på enskilt parti.

Den 4 april tar kommunstyrelsen ett beslut, efter åter igen en tydlig genomgång av kommunchef, där vi svarar revisorerna på deras granskning där vi beskriver hur vi under 2023 ska inleda ett utvecklingsarbete som handlar om att tydliggöra ekonominämndens/förvaltningens roll och uppdrag i budgetprocessen. Vi beslutar även att den samlade ekonomiska uppföljning som lämnas till kommunstyrelsen tre gånger per år utöver delårsbokslut och delårsrapport från och med 2023 ska hanteras som ett beslutsärende i kommunstyrelsen i syfte att öka tyngden och transparensen i hanteringen av ärendet. 

Detta gjorde att 9 maj, när första rapporten kom till kommunstyrelsen för 2023 så beslutade kommunstyrelsen att ge uppdrag till Socialnämnd och Utbildningsnämnd att inför kommunstyrelsens arbetsutskott inkomma med en åtgärdsplan för budget i balans. Även här är Vänsterpartiet närvarande.

Vi beskriver i svaret till revisorerna att från och med budgetprocess 2024-2026 används systemstödet Hypergene som kommer att bidra till att ett gemensamt mål- och budgetdokument kommer att fastställas för år 2024.

Vidare svarar kommunstyrelsen att i samband med budgetbeslut 2024 – 2026 ska tydliga finansieringsbeslut finnas för samtliga investeringsprojekt under aktuell period. 

När vi kommer till nämnderna och deras budgetramar så beskriver vi att budgetprocessens fokus 2024-2026 är att säkerställa relevanta och tydliga budgetramar för nämnderna och att förväntade kostnader ska i första hand budgeteras under berörd nämnds budgetram. 

Vi avslutar yttrandet med att nuvarande system med resultatdispositioner fasas ut under 2024-2026, inga nya avsättningar kommer att göras och NVE får i uppdrag att under 2023 utreda införande av resultatutjämningsreserv (RUR). När beslutet tas angående detta yttrande är Vänsterpartiet närvarande. 

Men vi nöjer oss inte där, vi bestämmer oss för att under budgetberedningens sammanträde den 2 maj lägga in en fördjupad information om granskningen av budgetprocessen då vi verkligen vill att alla är införstådda med de steg vi nu tar och som går helt i linje med revisorernas rekommendationer. Här är Vänsterpartiet med hela dagen och jag blir oroad om budskapet inte gått fram. 

Som sagt, opposition är bra, men det blir tokigt om man är så mycket i opposition så man nästan är i opposition mot sig själv. Vänsterpartiet har varit med och tagit dessa politiska beslut, frågan är bara om man förstår vilka beslut man tar eller om man bara vill göra en show inför kamerorna på kommunfullmäktige?

Åsa-Märta Sjöström, Socialdemokraterna

Jan Johansson, Moderaterna

Tanja Hyving, Liberalerna

Yousef Hussin, Centern

%d bloggare gillar detta: