Höjda avgifter för akutbesök räcker inte för vårdens ökade kostnader

Avgiften för vård på jourmottagning eller akutmottagning höjs med 200 kronor och uteblivna och sent avbokade besök höjs med 100 kronor från och med 1 september 2024. Det är en del av den budget som regionledningen presenterade på tisdagen.

Regionen budgeterar ett negativt resultat även för 2024 bland annat till följd av inflationen och en för hög kostnadsökningstakt. För att minska underskottet föreslås bland annat effektiviseringskrav på regionens förvaltningar samt förändringar i avgifter.

Egenavgiften för sjukresor höjs med 20 kronor och vård av legitimerad ambulanspersonal utanför vårdinrättning ska likställas med vård av specialistsjuksköterska på mottagning och avgiftsbeläggs från och med 1 januari 2024.

I övrigt meddelar regionledningen följande:

• I arbetet för att utveckla framtidens sjukvård, satsat det 30 miljoner under planperioden på forskning och innovation. Inom denna satsning ingår kombinationstjänster, för att stärka kompetensutvecklingen.

• Region Västmanland ska bli en attraktivare arbetsgivare som möjliggör för omställning och kompetensutveckling, därför satsas det 77 miljoner under planperioden. Satsningen möjliggör för att regionen att klara framtidenskompetensbehov.

• Omvärldsläget ställer större krav på beredskap och robusthet, därför satsas det 9 miljoner under planperioden. Tillsammans med förväntade statsbidrag landar satsningarna på 57 miljoner under planperioden (inklusive civilförsvar).

• För att parera för ökade kostnader inom kollektivtrafiken tillförs 92 miljoner under planperioden för att säkra en god regional utveckling och pendlingsmöjligheter som möjliggör för pendling till jobb och skola för Västmanlands invånare.

• Förebyggande insatser frigör resurser och dämpar kostnadsutvecklingen. Därför satsas det under planperioden 21 miljoner på att genomföra seniorhälsovårdsprogrammet inom primärvården, TBE-vaccinationer och fysisk aktivitet på recept.

%d bloggare gillar detta: