Fagerstas fritidsgård flyttas från Pastejen till Lejonkulan

För att skapa en trygg och säker miljö kring fritidsgården kommer den sannolikt att flyttas från Pastejen till Lejonkulan och få utökade resurser för att bedriva bra aktiviteter även på helgerna.

Hösten 2022 fick välfärd och service i uppdrag att presentera ett förslag till fritidsgårdens framtida uppdrag, mål och syfte och hur riktade insatser till olika målgrupper skulle kunna utformas.

Man konstaterar att fritidsgårdens lokal inte är lämplig ur tillgänglighets-, samverkans-, säkerhets- och trygghetsperspektiv. Den ligger på plan 2 i Pastejen vilket gör att trapphus och utemiljö blir ett ingenmansland där personal har svårt med överblick.

”Detta har av bland annat polisen lyfts som en utmaning då incidenter skett tidigare både i trapphus och kringliggande utemiljö, vilket påverkar tryggheten och säkerheten för målgruppen och medarbetarna negativt”, framgår det i utredningen.

Utifrån uppdraget att utveckla fritidsgården till en trygg, säker och tillgänglig fritidsgård har lokalen Lejonkulan (före detta Lärcenter) undersökts som möjlig lokal. Ett samarbete med NVK har genomförts och en plan för hur lokalerna skulle anpassas för att vara lämpliga för en fritidsgård har tagits fram. Lejonkulan är på marknivå och i nära anslutning till Fagerstahallen, konstateras i rapporten till politikerna.

”En flytt till Lejonkulan skulle innebära att verksamheten blir mer tillgänglig för alla, även för unga med funktionsnedsättning. Dessutom kan personalen ha överblick över både aktivitet i lokalerna men även utanför. Flytt av fritidsgården som täcks inom befintlig budgetram beräknas ske i början på 2024.”

Det påpekas att kommunen har och planerar ett demokratiutvecklingsarbete för unga och det finns bra möjligheter att koppla detta till fritidsgården. Men för att bedriva en bra verksamhet så behövs det finnas en stabil grundbemanning.

”Detta betyder att förslaget på att ha fyra ordinarie personal är av stor betydelse för vilken effekt som kan fås av fritidsgården på sikt. Att ha en grundbemanning med fyra ordinarie personal är även en förutsättning för att fortsätta enligt plan med det operativa arbetet på fritidsgården med helgöppet, delaktighetsskapande aktiviteter, uppsökande verksamhet och föräldrakontakter.”

Kostnaden för att utöka fritidsgårdens personal med en tjänst beräknas till cirka en halv miljon kronor årligen, vilket man försöker lösa inom befintlig budget. Rapporten tas upp i kommunstyrelsen nästa vecka.

%d bloggare gillar detta: