Revisorerna ser allvarligt på Fagerstas stora underskott

– Nämnderna redovisar tillsammans ett underskott jämfört med budget med cirka 24,2 miljoner kronor för 2022. Vi ser allvarligt på budgetavvikelsen för utbildningsnämnden som redovisar ett underskott jämfört mot budget på -14,7 miljoner inkluderat tilldelning från central medelsreserv med 17,3 miljoner.

Det säger revisorerna Pia Boiardt, Christina Pernäng, Helmut Hoffmann, Eva Olsson och Rolf Rantala i den revisionsrapport som fullmäktiges ledamöterna inte fått ta del av inför måndagskvällens sammanträde då fjolårets resultat på minus 38,9 miljoner skulle ha behandlats.

– Det finns ofinansierade kostnader om 22,8 miljoner i gymnasieskolans budget 2022. Även socialnämnden gör ett underskott mot budget på 1,5 miljoner inkluderat tilldelning från den centrala medelsreserven med 17,6 miljoner. Kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra verksamheten mot uppsatta mål och föreskrifter, till exempel följa budgetram eller efterleva mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning, påpekar revisorskollegiet.

Utbildningsnämnden prognostiserade redan i april förra året ett underskott på 21,8 miljoner utifrån den beslutade budgeten. Socialnämnden prognostiserade i mars förra året ett underskott på 16,2 miljoner.
SFI-verksamheten inom kommunstyrelsen prognostiserade samtidigt ett underskott på 2,7 miljoner, vilket ökade till 3,5 för helåret.

– Kommunstyrelsen har inte säkerställt att verksamheten arbetar utifrån ekonomiska beslut, riktlinjer och rutiner. De har inte efterfrågat resultat och analys. Vi konstaterar att kommunen inte tillämpar regelverket för resultatutjämningsreserv utan har en egen modell med öronmärkta medel. Då nämnderna väsentligt överskrider sina budgetramar, men får täckning av den centrala medelsreserven, påverkar det nämndernas ledning och styrning av verksamhet och ekonomi samt beslut om åtgärder för att komma i balans, säger revisorerna och fortsätter:

– Vi anser att det är väsentligt att budgeten har en styrande effekt utifrån årets budgeterade kostnader och att budget och uppföljning fyller den funktion som krävs för att säkerställa en god ekonomisk hushållning, det vill säga att kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

%d bloggare gillar detta: