Sociala i Fagersta riskerar gå hela 20 miljoner back i år

Prognosen för socialnämnden visar att man kommer att överskrida årets budget med cirka 20 miljoner kronor. Orsaken är främst kraftigt ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen med omhändertaganden av barn och andra placeringar, samt försörjningsstöd.

Externa vårdplaceringar kostar 25,9 miljoner vilket är 10,5 mer än vad som finns i budgeten. Ändå har antalet dygn på HVB för barn och unga minskat. Antalet placerade har heller inte ökat totalt, men blivit dyrare på grund av mer komplex problematik som kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa och trauman.

Utbetalningarna för försörjningsstöd beräknas uppgå till 18, 8 miljoner vilket är 11 miljoner mer än man räknade med i höstas då budgeten togs. Kostnaden för ekonomiskt bistånd inom etableringen bedöms bli 4,4 miljoner. Totalt en ökning med 3,2 miljoner mot föregående år.

Enheten för LSS/psykiatri beräknas överskrida budgeten med 11,7 miljoner kronor. Orsaken är främst köp av externa vårdplatser Kostnaden överstiger budgeten även för personlig assistans och korttids fritids på grund av ökade volymer.

Hemtjänstens kunder har ett ökat vårdbehov vilket inte ryms inom budgeten. Inom enheten för hälso- och sjukvård är det mycket svårt att rekrytera personal och inhyrd bemanning ger en merkostnad på 3,7 miljoner. En del tjänster har kunnat finansieras via statsbidrag för god och nära vård.

Att underskottet ändå väntas stanna på cirka 20 miljoner beror bland annat på att äldreomsorgen och sjukvården visar ett överskott på 12,3 miljoner och vård och omsorg ett överskott på drygt 6000000. Kostnaden för färdtjänstresor och andra resor har också minskat.

Det prestationsbaserade bidrag på 13,7 miljoner som sociala fått för minskad andel timanställda och ökad andel sjuksköterskor hjälper upp resultatet rejält.

”Kostnaden för bemanning inom äldreomsorgen har ökat. En stor förändring är att ställa om en deltidsorganisation till en heltidsorganisation inom befintlig budgetram då det uppstår överanställningar när alla går upp till heltid. Det har visat sig varit svårt att ställa om, då det ställer mycket högre krav på planering av bemanning, förändrat arbetssätt samt förändring av scheman och att samtidigt bibehålla en bra kvalité utifrån
kundernas behov. Svårast är det för de små enheterna”, konstaterar socialchef Ingrid Holmgren i en rapport.

Nya bestämmelser från och med den 1 oktober 2023 om 11 timmars dygnsvila kommer att öka kostnaderna för bemanning, speciellt på de små enheterna.

%d bloggare gillar detta: