Effektivare bemanning inom vård och omsorg med ny enhet

Socialförvaltningen i Fagersta saknar en enhetlig central organisation för att hantera bemanning med vikarier och schemaläggning inom vård och omsorg. De arbetsmetoder och system som man har ska nu förnyas och utvecklas.

Sociala konstaterar att såväl bemannings- som schemahanteringen är ineffektiv och förbrukar mycket resurser ekonomiskt. Dels motsvarar inte scheman behoven optimalt, dels läggs mycket tid, både för medarbetare och chefer på schemaläggning och bemanning, som skulle kunna användas bättre.

Förvaltningen ska därför införa en central bemanningsenhet som rekryterar, bemannar och hanterar schemaläggning åt vård och omsorg, funktionshinderområdet, socialpsykiatrin, förskola samt kostservice.
Syftet med en sådan är att samla arbetet med rekrytering, bemanning och schemahantering och genom det skapa en bättre effektivitet och kvalitet i arbetet.

Detta ska även öka förutsättningarna för att Fagersta kommun blir en attraktivare arbetsgivare och kan möta både dagens och framtidens behov av bemanning på ett bättre sätt. Samt sänka kostnaderna i verksamheterna samtidigt som de tillgängliga resurserna används på ett effektivare sätt.

Time Care Bokningsassistenten är en automatiserad bokningsprocess som innebär att bemanningsenheten kan förbättra sin service genom utökade öppettider och ökad flexibilitet utan att det kräver mer tid av planerarna. Kostnaden är 9 500 kronor per månad.

Time Care Controller visar om organisationen bemannar enligt budget före, under och efter schemaläggningen så att resursanvändningen enkelt kan optimeras. Controller skapar dessutom hållbara och hälsosamma scheman genom att säkerställa att raster läggs in och rygg mot rygg-pass undviks. Verktyget räknar ut hur många timmar det planerade schemat ligger över eller under budget.

Socialnämnden menar att kostnaderna för Time Care moduler kommer att finansiera sig på sikt utifrån en effektivare bemanning och bra schemahantering, vilket kommer att minska övertiden och behovet av vikarier.

%d bloggare gillar detta: