Kritik mot Fagerstas ledning för brister i styrningen med stora underskott i budgeten

Kommunstyrelsen i Fagersta kritiseras av revisorsfirman KPMG för brister i styrningen under förra året på grund av de stora underskotten hos utbildningsnämnden och socialnämnden.

Bakgrunden är att det redan tidigt förra året stod klart att både utbildningssektorn och sociala skulle överskrida sina tilldelade budgetar avsevärt, men att inga åtgärder vidtogs. Skolan hade det största underskottet och gick 14,7 miljoner back mot budget och sociala har redovisat underskott i flera år på grund av höga kostnader för placeringar och försörjningsstöd, som det inte budgeterats tillräckligt för.

”Då nämnderna väsentligt överskrider sina budgetramar, men får täckning av den centrala medelsreserven, påverkar det nämndernas ledning och styrning av verksamhet och ekonomi samt beslut om åtgärder för att komma i balans. Det är väsentligt att budgeten har en styrande effekt utifrån årets budgeterade kostnader och att budget och uppföljning fyller den funktion som krävs för att säkerställa en god ekonomisk hushållning, d.v.s. att kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt”, säger KPMG i sin granskning.

KPMG har av Fagersta kommuns egna revisorer fått i uppdrag att granska om kommunstyrelsen övergripande leder och styr budgetprocessen på ett tillfredsställande sätt och konstaterar att det årliga budgetarbetet är ett viktigt verktyg för styrning och uppföljning av den bedrivna verksamheten. I budgeten ska mål, strategier och handlingsplaner översättas till konkreta och mätbara mål som kan följas upp. Budgeten ska vara en hjälp för att effektivt nå ekonomiska mål.

KPMG:s sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte tillräckligt tillfredsställande leder och styr budgetprocessen på ett ändamålsenligt sätt och att kommunstyrelsen och nämnderna behöver säkerställa efterlevnaden av ekonomistyrningsprinciperna, att nämnderna ansvarar för att verksamheten, inom de tilldelade ekonomiska ramarna, bedrivs enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt.

Revisorerna föreslår att Fagersta kommun årligen fastställer ett gemensamt mål- och budgetdokument, där kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsmässiga och finansiella mål framgår, att säkerställa att budgeten och budgetprocessen är tillräckligt tillfredsställande som styrinstrument samt att nämndernas budgetramar tydliggörs/beslutas under året.

Nästa vecka ska rapporten diskuteras av den nya kommunstyrelsen som ska ta ställning till revisionsbyråns förslag på åtgärder för att förbättra budgetstyrningen.

%d bloggare gillar detta: