Hälso- och sjukvården satsar för att minska behovet av inhyrd personal

Region Västmanland satsar nu inom flera områden för att säkra bemanningen och utvecklingen av vården med egen personal. Bland annat höjs ersättningen kraftigt för sjuksköterskor tiden de jobbar kväll, natt och helg.

– Satsningen för en vård oberoende av hyrpersonal är nödvändig och kommer att ge många positiva konsekvenser på sikt. Vi vill använda regionens medel till våra egna anställda och kunna ge våra invånare en bra kontinuitet i vården. Vi påbörjar nu ett målmedvetet arbete med att som första steg bli oberoende av hyrsjuksköterskor på vårdavdelningar från september, säger Lars Almroth.

– För att klara vårt uppdrag behöver vi använda alla medarbetares potential och kompetens. Framför allt handlar det om att jobba mer tillsammans i arbetslagen och kring patientens behov samt i hela vårdsystemet, både inom och utom sjukhuset. Den satsning vi gör nu handlar om att flytta en del av kostnaderna för hyrpersonal till vår egen personal som i sin tur säkrar vården för invånarna i Västmanland.

”Genom utveckling av arbetsuppgiftsväxling inom vården och i den vårdnära servicen möjliggörs att rätt kompetens finns tillgänglig och att vi använder den kompetens som finns på rätt sätt. Uppgiftsväxling handlar om att skifta arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier så att fler kan göra mer av till exempel omvårdnads- och behandlingsarbete. Yrkesgrupper där det råder brist kan lämna ifrån sig arbetsuppgifter till andra kategorier. Vi har startat upp ett arbete för att ta fram en modell framför allt i dygnet-runt-verksamheten. Samtidigt ser vi också över kompetensutveckling, rutiner, dokumentation och schemaläggning i syfte att jobba mer effektivt”, säger Region Västmanland i ett pressmeddelande.

Störst brist ser man i yrkesgrupperna biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor inom dygnet-runt-verksamheter. Som ett led i att säkra bemanningen gör regionen nu efterfrågade satsningar på ersättning till dessa grupper.

Biomedicinska analytiker har fått en förstärkning i den ordinarie löneöversynen. Sjuksköterskornas ersättning förstärks med 40 procent för tiden de jobbar kväll, natt och helg.  Ersättningens storlek baseras på hur mycket arbete som förlagts på kvällar, nätter och helger. Man vill på detta sätt stärka upp ersättningen där det är svårast att bemanna och har hyrpersonal. 

”En viktig aktivitet i utvecklingen av vården är att på olika sätt bredda och utveckla kompetensen hos våra medarbetare. De ska känna att de utvecklas på jobbet, att de jobbar med rätt saker och får rätt användning för sin kompetens, och är med och utvecklar verksamheten. Kompetensmodell som syftar till att växa i sitt yrke över tid och bli mer kvalificerad är ett exempel, ett annat är olika typer av specialistutbildningar. Dessa utvecklar vi nu inom flera yrkesgrupper”, påpekar regionen.

Från 1 juli ges undersköterskor möjlighet att ansöka om skyddad yrkestitel, att visa att de har en viktig formell kompetens att använda i arbetet med att skifta arbetsuppgifter. Tillsvidareanställda undersköterskor/skötare som jobbar patientnära och väljer att söka och beviljas skyddad yrkestitel får därför ett lönepåslag. Sammanlagt handlar det om potentiellt 1500 medarbetare.  

%d bloggare gillar detta: