Högre patientsäkerhet när Skinnskatteberg och regionen samverkar om journaler

I morgon går Skinnskattebergs kommun över till att journalföra i samma journalsystem som används inom Region Västmanland.

Patienter i Skinnskatteberg har tidigare kunnat ha flera journaler, en från regionen och en från kommunen, som inte varit kopplade till varandra. Överföringen av en patients journal har skett via separata IT-system eller manuellt via telefon eller fax. Det har varit tidskrävande och betytt att patienten själv behövt kunna redogöra för sitt hälsotillstånd.

– Med samma journalsystem i kommunen som i regionen blir det lättare samverka och vi bedömer även att det blir säkrare för våra gemensamma patienter. Det blir också enklare att se patientens vårdhistoria och att ge en säker och god vård, säger Annelie Nyström, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

– Att ha möjlighet till sammanhållen journalföring i samma journalsystem leder till bättre samordning av vården och ökad patientsäkerhet. Som patient ska jag kunna känna mig trygg i att vårdpersonalen har de uppgifter de behöver för att vårda mig, oavsett om personalen arbetar i regionen eller i kommunen, berättar Jonas Ekström, överläkare och områdeschef för Nära vård.

För att patientens journal ska kunna delas mellan olika vårdgivare som regionen, kommunen eller privata vårdgivare så behöver patienten ge sitt samtycke.

%d