Ingen kreditprövning orsaken till stor inflytt av bidragsberoende till Fagersta

Inflyttning av hushåll som får aktiv hjälp att finna bostad i Fagersta har ökat väsentligt. Dessa personer har genomgått etableringen och genererar ingen ersättning alls till kommunen från staten.

De två senaste åren har 104 hushåll med behov av försörjningsstöd flyttat till Fagersta. Socialsekreterarna vittnar om att barn är förtvivlade och gråter över att ha fått lämna sin trygghet, kompisar och skola vilket inte anses förenligt med barnkonventionen.

Det säger socialkontoret i en rapport till politikerna med anledning av uppdraget att få ned kostnaderna för försörjningsstöd. Inflyttningen beror på att privata hyresvärdar i Fagersta upplåter lägenheter utan kreditprövning. Av de inflyttande är en stor del av de vuxna på svenska för invandrare A eller B vilket innebär att de står långt från arbetsmarknaden.

”Analfabetism är ett hinder för språkutveckling hos en del i målgruppen. Språksvårigheterna är förstås ett hinder för att komma ifråga för anställning. Det förekommer även att personer mottagna som kvotflyktingar tvingas lämna ursprungskommunen efter två år. Som kvotflykting har man permanent uppehållstillstånd redan före inresan till Sverige”, säger man vidare.

Sociala har flera projekt på gång för att bryta den negativa trenden och medverkar även i regelbunden avstämning för deltagare i SFI. Syftet är att fånga upp elever utan progression i behov av andra insatser. Även samverkan på chefsnivå har förstärkts.
Under januari 2023 påbörjades ett kartläggningsarbete tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten för att under våren erbjuda introduktionsanställning, som kan vara upp till två år, för ett trettiotal personer som är beroende av försörjningsstöd.

Arbetet med att utbilda personer till servicemedarbetare samt anställa dem inom vård och omsorg, är ett sätt att fånga upp personer som annars skulle ha svårt att ta sig fram på arbetsmarknaden och försörja sig själva och sina familjer. Förhoppningen är att denna typ av insats parerar att fler behöver söka ekonomiskt bistånd, samt att det också avlastar medarbetarna inom vård och omsorg med serviceinsatser.

För att hålla nere boendekostnader och förhindra ”ockerhyror” har socialnämnden fastställt godtagbara hyresnivåer, vilket motsvarar vad en låginkomsttagare kan ha råd med. Detta innebär en högsta godtagbar hyreskostnad baserad på familjekonstellationen. Ett brev har gått ut till samtliga hyresvärdar i Fagersta om godtagbara hyresnivåer och information att hyresgarantier aldrig kan lämnas för den som är beroende av försörjningsstöd. Krav på att avyttra tillgångar som till exempel bostadsrätt har införts.

Sociala nämner vidare att Sverige har högst barnfattigdom i Norden. I Sverige växer en femtedel av alla barn upp i relativ barnfattigdom eller låg ekonomisk standard. Enligt rapporter från Rädda barnen kan man se att barn som lever i ekonomisk utsatthet är mindre delaktiga i samhället, tenderar att ha sämre betyg i skolan, oftare lever i osäkra boendeförhållanden och saknar tro på att kunna förverkliga sina drömmar.

”Dessa barn är en särskilt utsatt grupp och har högre risk än andra att hamna i ett utanförskap som vuxen. Kartläggning december månad 2022 visar att 75 familjer med barn i olika antal och åldrar är aktuella inom ekonomiskt bistånd i Fagersta. Riktade insatser för barnfamiljer vilket i sig inte är en åtgärd för att minska utbetalningen av försörjningsstöd, men ligger i linje med barnkonventionen och bidrar till bättre levnadsstandard och livsvillkor för ekonomiskt utsatta barn och familjer”, påpekar man.

Sociala har också kartlagt, uppmanat och motiverat ungdomar i aktuella familjer att söka feriejobb. Syftet är att ungdomarna förutom att få egna pengar också får möjlighet till att vidga sitt nätverk, få fasta rutiner och möjlighet att få en förståelse för arbetslivet. Ungdomarnas lön räknas inte med i familjens sammanlagda inkomster, utan får behållas av den unge.

%d bloggare gillar detta: