Socialnämnden positiv till att säkerställa krav på kunskaper i svenska

Socialnämnden i Fagersta säger ja till Sverigedemokraten Christer Falks motion om krav på kunskaper i svenska för anställda inom vård, äldreomsorg och hemtjänst. Skillnaden mot för två år sedan är den kritik man fått av staten för att bristande språkkunskaper lett till felbehandling.

Christer Falk fick för två år sedan nej av Fagersta kommun på sitt förslag om obligatoriskt krav på relevant språktest vid anställning inom omsorgen. Nu har han återkommit och lyfter i sin motion den stora livsförändring det blir för äldre personer som, från att ha levt ett självständigt liv, blir beroende av andra människor och är i behov av äldreomsorg. Falk menar att tryggheten är viktig då personerna, som hamnar i beroende av hjälp från andra, blir mer sårbara i sin utsatta situation.

Han uttrycker att det behöver ställas krav på de som anställs inom omsorg och hemtjänst, utifrån att det är ett ansvarsfullt jobb där inga misstag får begås. Det gäller krav på kunskaper i svenska språket, för att kunna kommunicera med den som vårdas samt för att kunna förstå säkerhetsföreskrifter, ta emot information och utan problem förstå den medicinska delen av den omsorg man ger.

Falk påpekar vidare att kunna språket även är en viktig del av integrationen och för att känna trygghet i sin yrkesroll och föreslår att Fagersta kommun vid anställning inom vård, omsorg och hemtjänst säkerställer att den sökande behärskar det svenska språket motsvarande minst nivå B2, som innebär förmåga att använda språket mer självständigt.

Samt att de som söker anställning inom vård, omsorg och hemtjänst och inte behärskar
det svenska språket i tal och skrift, men bedöms ha förutsättningar att göra det inom en bestämd tid, med extra insatser ska få den hjälp de behöver för att kunna uppnå detta och för att kunna anställas av kommunen.

Socialnämnden konstaterar att många av de som söker anställning inom vård och omsorg i Fagersta har utländsk bakgrund där kunskaperna i svenska språket varierar och att man är mån om att personer som anställs har de kunskaper som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna, kunna förstå och göra sig förstådda.

Socialförvaltningen kommer inom kort att införa ett nytt arbetssätt där alla, oavsett bakgrund, som söker anställning inom vård och omsorg, ska genomgå ett språktest. Man köper in ett kvalitetssäkrat språktest, som innehåller både hörförståelse, läsförståelse, skriftliga och muntliga uppgifter. Resultatet av språktestet visas enligt Europarådets standard GERS/CEFR eller enligt Skolverkets standard. GERS är också den referensram för språkfärdigheter, som Falk hänvisar till.

Socialnämnden ställer sig även positiv till att personer med svaga kunskaper i svenska språket kan få den hjälp de behöver för att komma in på en arbetsmarknad som så väl behöver dem. Det är dock inget arbete som sker inom ramen för socialförvaltningens ansvarsområde.

%d bloggare gillar detta: