Region Västmanland satsar på att motverka och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Som en del av jämställdhetsarbetet jobbar Region Västmanland med att motverka och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det innebär arbete mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

– Regionens verksamheter behöver utveckla ett mer systematiskt arbete med våldsfrågor och ett stort fokus måste ligga på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Ungefär en fjärdedel av alla kvinnor är eller har varit utsatta för våld i nära relationer och majoriteten av förövaren är män. Genom att arbeta med frågorna ur ett jämställdhetsperspektiv uppmärksammar regionen både kvinnors, barns och mäns utsatthet för våld säger Mikael Andersson Elfgren, M, Regionstyrelsens ordförande.

Genom förtydligande skrivningar i regionplan och budget, uppdrag att utveckla arbetet mot sexuellt våld samt att efterleva Socialstyrelsens reviderade föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer siktar Region Västmanland nu på att stärka och systematisera arbetet mot våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.

– Forskning visar att våldsutsatta sällan själva berättar om våldet om hen inte får en fråga samt att patienter inte tar illa upp om de får frågor om våld, utan att man snarare tycker det är bra när hälso-och sjukvården ställer frågor. Inom region Västmanland arbetar vi aktivt med att öka kunskap för att arbeta med frågan och på så sätt kunna upptäcka och ge rätt vård och stöd till de som söker vård hos oss, säger Sophie Andersson, hållbarhetsdirektör.

Även i Region Västmanlands Hållbarhetsprogram 2023-2030 uppmärksammas att alla verksamheter proaktivt behöver arbeta med våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor som en del i arbetet att nå målen för jämlikhet och jämställhet.

%d bloggare gillar detta: