Fagerstas ledning vill ha mer klarhet om strandpromenaden

Politikerna behöver mer kött på benen innan de kan ta beslut om att skjuta till halva kostnaden för den belysta strandpromenaden mellan Simbadet och Uggelbokurvan i Västanfors. För Fagerstas del handlar det om 1,2 miljoner.

NVK har ställt sig positiv och pekar på att Fagerstas geografiska läge ger stor möjlighet till tätortsnära natur och närhet till vatten. I kommunens Vision 2030 står beskrivet att Fagersta kommun tillgängliggör och utvecklar de möjligheter som Strömsholms kanal ger för rekreation och upplevelser.

NVK ser en stor potential i Uggelboområdet och föreslår att det utvecklas genom att en belyst strandpromenad anläggs ända från riksväg 68 till Skeppmoraviken. Förslaget innebär att en förlängning av det befintliga promenadstråket bör ske etappvis, i första skedet från reningsverket fram till Uggelbo Trädgård och i andra skedet fram till Skeppmoraviken.

NVK:s direktion beslutade redan i maj 2021 att ställa sig positiv till förslaget och överlämna det till Fagersta kommun för beslut. Arbetsutskottet såg positivt på förslaget men menade att frågan om en strandpromenad i Västanfors borde knytas samman med den om en regional cykelled längs Strömsholms kanal. Och där kommer statens intresse och medverkan in.

NVK har räknat fram att den totala anläggningskostnaden uppskattats till 2 450 000 kronor och den årliga driftkostnaden till cirka 35 000 kronor inklusive vinterväghållning. Statlig medfinansiering av projektet är beviljad med 50 procent under år 2023, vilket ger Fagersta kommun en kostnad på 1 225 000 kronor.

Promenaden skickas nu tillbaka till NVK för besked om vad etapp 2 beräknas kosta, samt hur den påverkar driftkostnaden. Kommunstyrelsen vill också veta om etapp 1 måste färdigställas i år för att staten ska stå för halva kostnaden.

%d