Markant minskning av omhändertaganden tack vare Fagerstamodellen

Socialtjänsten i Fagersta fick in över 800 orosanmälningar om barn förra året, vilket är en markant ökning mot tidigare. Året har präglats av komplexa ärenden, med droger och gängkriminalitet hos ungdomar samt föräldrar med psykisk ohälsa. Men socialtjänsten har arbetat mycket framgångsrikt.

Fagerstas socialtjänst har lyckats mycket bra med tidiga insatser, kallat Fagerstamodellen och intensifierat arbetet med familjer och därmed kunnat minska antalet dygn på HVB, hem för vård eller boende, med 32 procent från 4 285 till 2 905 dygn. Detta innebär en stor besparing och som istället kan användas för insatser inom andra områden.

De ungdomar som man ändå behövt placera enligt LVU, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, har samtliga initialt behövt en så pass ingripande insats att familjehemsvård inte varit tillämpligt. Det rör sig bland annat om drogmissbruk med de ofta mycket allvarliga följder det får.

Nya rutiner har också utvecklats inom socialförvaltningen utifrån den nya lagstiftningen ”Lex lilla hjärtat” som trädde i kraft 1 juli 2022. Ändringarna syftar till att stärka principen om barnets bästa och säkerställa att placerade barn får trygghet, säkerhet och stabilitet. En kompetenshöjande insats i form av samtalsmetod (tejping) har genomförts för samtliga anställda socialsekreterare i teamet för att i linje med den nya lagstiftningen öka barns delaktighet och möjlighet att komma till tals.

Ökningen av anmälningar kan kopplas till att oron för barn verkligen ökar, men också till att IFO genom olika samverkansforum informerar om anmälningsplikten. Syftet med information har också varit att minska spridning av desinformation om socialtjänsten, som varit ett nationellt problem under 2022.

Lokala rutiner kring uppföljning av placerade barns hälsa har också reviderats och kvalitetssäkrats utifrån samverkansöverenskommelsen för placerade barns hälsa mellan kommun och region som fastställdes september 2022.

%d bloggare gillar detta: