M vill se utdrag från brottsregistret för sökande till omsorgen

Moderaterna i Skinnskattebergs vill att kommunen snarast utreder och inför rutiner för att inhämta utdrag ur belastningsregistret innan anställning görs inom vård- och omsorg.

”Bland Sveriges äldre och personer med funktionsvariation finns det dessvärre individer som kan ha svårt att hävda sina rättigheter och som inte sällan befinner sig i en stark beroendeställning till såväl familj som vänner, men också till den omsorgsverksamhet de har. Det gäller oavsett om de lever inom ett biståndsbedömt boende eller i sina egna hem”, säger M-ledaren Bo Öberg i ett initiativ och fortsätter:

– I det senare fallet kan den upplevelsen vara ännu mer påtaglig då det inom hemtjänsten och den personliga assistansen ofta är många olika personer som ombesörjer dem och bland annat hanterar deras mediciner. Att hemtjänsten har många anställda och därmed också stundtals hög personalomsättning ökar risken att personer med kriminellt förflutet ska få anställning. Det vill vi motverka.

I Skinnskatteberg finns rutiner för inhämtning av utdrag ur polisens belastningsregister för de som söker jobb inom barnomsorgen och skolan. Över påpekar att det är högst rimligt att ställa samma krav även inom omsorgsverk­samheten.

”Det förstärker dessutom kommunens syn på allas lika värde. Barn, äldre och personer med funktionsvariationer ska omgärdas med samma trygghets- och säkerhetstänkande”, säger han och yrkar att kommunchefen ges i uppdrag att tillse att den kommunala vård- och omsorgsverksamheten inför rutiner för utdrag ur belastningsregistret, samt att uppdraget ska vara genomfört senast 30 juni 2023.

%d