M kräver krafttag för att få en trygg skola

Moderaterna i Skinnskatteberg vill se krafttag för att komma till rätta med problemen och få en trygg och kunskapsinriktad skola för elever och personal. Nu kräver de regelbunden trygghetsinventering.

– Studiero är en förutsättning för lärande. Utan lugn och ro i klassrummet, korridorer och på skolgården, kan inte lärarna bedriva en bra undervisning för alla elever och det tar både energi och fokus från skolarbetet för både elever och lärare i en otrygg miljö”, påpekar Bo Öberg och fortsätter:

– Vi i Moderaterna vill se ett värderingsskifte där lärare ska känna att de har rätten på sin sida med att upprätthålla studiero. De behöver stöd och verktyg för att kunna ingripa i stökiga situationer och få mandatet de behöver.

För att göra det lägger partiet fram ett initiativ i kommunstyrelsen om att det genomförs en kontinuerlig och systematisk trygghetsinventering med uppföljning, för att kunna utvärdera och analysera de behov som finns idag och framöver.

– Detta är också viktigt för att tydligt visa sitt avståndstagande från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling. Planen bör innehålla vad man ska göra för att stärka arbetet som främjar barns och elevers olika rättigheter och hur man ska förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling samt skapar en miljö som ger förutsättningar för bättre skolresultat.

M understryker att genom att kontinuerligt arbeta med trygghetsinventering tillsammans med personal, elever, föräldrar, BUP, socialtjänst och polis skapas en transparens för det pågående arbetet och skapar trygghet för alla parter.

– Detta är något vi ser bör ingå i det systematiska kvalitetsarbetet och förstås följas upp varje år. Det kan handla till exempel om det finns tillräckligt med vuxna närvarande, fungerar lås och belysning som det ska, finns det otrygga platser i och omkring skolan, förekommer det klotter, stölder, skadegörelse och narkotika, förekommer kränkning och mobbning och hur arbetar man med det, finns det något i närmiljön som kan vara otäckt, buskar, träd, parkeringar, med mera. Våra barn har rätt till en trygg miljö, vår personal har rätt till en trygg arbetsmiljö och våra vårdnadshavare har rätt att känna sig trygga med att skicka sina barn till skolan.

%d bloggare gillar detta: