Lena Lovén Rolén anmäld till revisionen för chefens löneförhöjning på 30000

Henry Bäck anmäler Skinnskattebergs förra kommunalråd Lena Lovén Rolén, S, till revisionen för att hon ensam beslutade om att ge kommunchefen Annelie Johansson ett lönepåslag med 30 000 kronor för att hon samtidigt är ekonomichef.

”Då kommunchefen tjänstgjort också som ekonomichef under dennes föräldraledighet har ett lönetillägg på 20 000 kronor, senare höjt till 30 000 kronor i månaden, betalats. Beslutet ska enligt uppgift ha tagits av kommunstyrelsens ordförande dåvarande kommunalrådet Lena Lovén Rolén”, skriver Henry Bäck till kommunens revisorer och fortsätter:

– Det har uppstått en diskussion huruvida KSO själv tagit detta beslut som inte protokollförts. Frågan har också väckts om kommunalrådet hade befogenhet att besluta om lönetillägget. Beslut kan tas av ordföranden om hen har delegation på denna typ av beslut eller om ärendet är så brådskande att nästa sammanträde inte kan inväntas.

Bäck nämner vidare att det har hävdats att frågan tagits upp i kommunstyrelsens personalutskott, men att det inte finns några spår därav i protokollet. Flera deltagare säger sig inte heller minnas att så varit fallet.

– På grund av alla dessa oklarheter bör revisionen överväger att granska händelsen inför ansvarsprövningen för 2022, säger han.

%d