Trafikfarliga platser kartlagda efter riksväg 68 genom Fagersta

Det finns en rad ställen efter genomfarten i Fagersta som behöver åtgärdas för att få en säkrare trafikmiljö. Det gäller inte minst vid rondellerna, visar en kartläggning som Trafikverket gjort.

”Väg 68 är en effektiv transportsträcka för motortrafiken, samtidigt som den begränsar möjligheterna för fotgängare och cyklister att obehindrat ta sig mellan stadens olika delar. I dagsläget finns ett flertal problemområden där gatuanslutningar eller avsaknad av tydliga passager ökar risken för olyckshändelser eller upplevd otrygghet. Möjligheterna för oskyddade trafikanter att passera vägen är på vissa sträckor begränsad”, konstaterar Trafikverket och fortsätter:

”Framkomligheten för gods ses som begränsad på vissa delar sträckan genom Fagersta tätort då cirkulationsplatserna är många och där vissa är för snäva för lastbilar med stora ekipage. Det i kombination med en hastighet på 70 km/h på stora delar av sträckan förbi Fagersta tätort tros vara anledning till att det händer att godsförare kör in i cirkulationsplatsers kantstöd.”

Trafikverket konstaterar att olyckor för biltrafiken förekommer längs hela den studerade sträckan. Den mest olycksdrabbade korsningen är cirkulationsplatsen vid Knutsvägen där majoriteten av olyckorna har varit påkörningar bakifrån. Cykelolyckor är framförallt koncentrade till cirkulationsplatsen vid Floravägen.

”Väg 68 har genom Fagersta låg trafiksäkerhetsklass på stora delar av sträckan och det finns brister avseende säkra passager över vägen som idag utgör en barriär på många delar av delsträckan”, påpekas i studien.

På vissa sträckor, särskilt i västra delen av vägen saknas gena och sammanhängande cykel- och gångalternativ till och från Fagersta Norra. Det är det första som kommer att åtgärdas i och med den nya gång- och cykelbana som planeras byggas mellan tunneln vid Brinellskolan och Dollarstore.

%d bloggare gillar detta: