Region Västmanland bör upprätta en strategi för energiförsörjningen

INSÄNDARE

Region Västmanland fick redan 2017 ett utvecklingsansvar, något som Sverigedemokraterna ser positivt på då vi anser att regionen har en viktig roll i tillväxt- och utvecklingsarbetet.

Idag omfattar utvecklingsansvaret områden såsom innovation och företagande, attraktiva miljöer och tillgänglighet, kompetensförsörjning och internationellt samarbete, men vi Sverigedemokrater anser att det bör utökas till att även innefatta landsbygdsutveckling.

Samtidigt som regionerna har utvecklingsansvaret, påverkas man av de förutsättningar som ges utifrån regeringens politik. Exempelvis så ansvarar statliga Tillväxtverket för beslut om åtgärder och fördelning av resurser som i stor utsträckning påverkar utvecklingen inom regionen.

Man har tidigare infört särskilda skatter inom energiområdet vilka påverkar energiförsörjningen eller drivit migrationspolitik som vi sett leda till bostadsbrist och ökad arbetslöshet. Då regionerna inte har möjlighet att direkt påverka i dessa frågor är det otroligt viktigt att belysa problemen och framföra kritik mot åtgärder som påverkar regionens förutsättningar negativt, framför allt inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt regional utveckling.

Den nuvarande ansvarsfördelningen mellan stat och region försvårar för Region Västmanland att till fullo utföra sitt uppdrag och kan ha en negativ påverkan på exempelvis företagsetableringar och investeringar i regionen.
Sverigedemokraterna anser att Region Västmanland med statens goda minne bör tilldelas enskild beslutsrätt i frågor rörande regional utveckling av landsbygd, glesbygd och skärgård.

Sverige är ett land som präglas av långa avstånd, något som ställer stora krav på infrastrukturen för att möjliggöra snabba transporter inom viktiga samhällsfunktioner. Kommunikation innebär även väl fungerande tåg och kollektivtrafik med utökade busslinjer för att regionen ska utvecklas och fungera framgångsrikt.
För Västmanlands del fyller beredskapsflygplatsen i Västerås en vital funktion för samhället, totalförsvaret, polismyndigheten, ambulansflyget samt för brandförsvarets förebyggande verksamhet och under insatser vid exempelvis skogsbränder. För att verksamheten skall kunna bedrivas måste man säkerställa att det finns både personal och utrustning.

Sveriges elnät lider av en omfattande eleffektbrist, både regionalt och nationellt. Denna eleffektbrist påverkar inte bara samhällets befintliga energibehov utan innebär att industrins möjligheter till expansion och nyetablering begränsas och försvåras avsevärt där frågan kring energiförsörjningen i många fall är avgörande. Första steget mot en säkrad energiförsörjning är att uppnå en gemensam strategisk samsyn kring nationella, regionala och kommunala åtgärder. Region Västmanland bör därför upprätta en övergripande regional energiförsörjningsstrategi som en del av den regionala utvecklingsplanen.

Janeth Persson Regionråd (SD)
Joakim Öryd Vice gruppledare, Ledamot Regionfullmäktige(SD)
Sven Fallgren Ledamot Regionfullmäktige (SD)
Håkan Malmström Ledamot Regionfullmäktige (SD)
Peter Lilja Ledamot Regionfullmäktige (SD)

%d bloggare gillar detta: