Stark arbetsmarknad gav bra resultat för region Västmanland

I bokslutet för 2022 redovisar Region Västmanland ett resultat i verksamheten på 367 miljoner kronor. Det är 150 miljoner kronor högre än budgeterat, främst tack vare ökade skatteintäkter och extra statsbidrag.

Omvärldsläget 2022 präglades av hög inflation, räntehöjning och kraftig börsnedgång till följd av pandemi, energikris och krig i Ukraina. Den kraftiga nedgången på börsen gör att regionens resultat efter finansiella poster blev negativt: – 370 miljoner kronor. Det innebär att regionen inte helt når de finansiella målen.

– Trots börsnedgången är regionens finansiella ställning fortsatt god, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Andersson Elfgren (M). – Men vi behöver fortsätta vårt arbete med prioriteringar, tidiga insatser och mer fokus på våra kärnuppdrag, för att långsiktigt klara våra ekonomiska åtaganden.

För kommande år är utsikterna betydligt sämre. Utöver höga nivåer på priser och räntor har inflationen stor påverkan på regionens pensionsskuld. I Regionplan 2023–2025 budgeterar regionen negativt resultat för både 2023 och 2024. Situationen är densamma i flertalet regioner. Utöver inflationen finns andra utmaningar såsom brist på arbetskraft, en befolkningsstruktur med fler äldre med stort vårdbehov, kostnadsökningar inom kollektivtrafiken och ett fortsatt stort ekonomiskt underskott inom hälso- och sjukvården.

– Under pandemiåren har regionen haft extra starka verksamhetsresultat. För att trygga välfärden långsiktigt behöver vi hålla oss hårt till budgetramarna och fortsätta att ställa om till framtidens hälso- och sjukvård och utveckla nya arbetssätt och tjänster, säger ekonomidirektör Katarina Simert.

%d bloggare gillar detta: