Livstidsdomen fastställd i gruvehåledådet

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ansvarsdelen för den 41-årige afghanske som dömts till livstids fängelse och utvisning för att ha våldtagit och kastat ned en 22-årig kvinna i ett gruvhål i Norberg. Hovrättens avgörande står därmed fast i den delen.

För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs prövningstillstånd. Sådant får meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen.
Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd i ansvarsdelen.

Frågan om prövningstillstånd i skadeståndsdelen ska tas upp till behandling i ett nytt mål som ska handläggas enligt reglerna för tvistemål.

%d