Demokraterna säger nej till vindkraft på Styggtjärnsberget

Demokraterna i Norberg säger nej till en etablering av projekt Styggtjärnsberget. Partiet ser ingen anledning till att offra livsmiljön för närboende till förmån för ytterligare en etablering av storskalig vindkraft i kommunen.

”Demokraterna i Norberg vill bevara de vackra naturområden vi har kvar i kommunen, inte exploatera dem. Vi vill främja inflyttning i Norberg, inte omöjliggöra boende på landsbygden. Vi värdesätter tystnad, stillhet, fantastisk natur, rikt djurliv, vackra vyer, kommuninvånarnas hälsa och ekonomi, bra boendemiljöer och mörka stjärnhimlar mer än intermittent vindkraft”, skriver partiet till Eolus Vindpark 48 AB, som vill bygga den stora vindkraftparken.

”En ytterligare andel vindkraft i det svenska energisystemet ser vi som ett problem. Redan idag är vårt ansträngda elsystem nära en krasch på grund av tron att kärnkraften kan läggas ner och ersättas med oplanerbar vindkraft. Det vindkraftsprojekt som redan finns i Norberg idag, Picasso (”Målarberget”), såldes första gången redan innan verken byggdes till utländska ägare. Mer än hälften av den el som vindkraftverken beräknas att producera såldes omgående via PPA-avtal till ett stort europeiskt bolag. Varför ska vi ödelägga våra natur-och boendemiljöer till förmån för export av el till Europa?”

Demokraterna anser att det är omöjligt att genom samrådsunderlaget från Eolus Vindpark 48 AB (”Bolaget”) få en korrekt bild av i vilken omfattning projektet skulle påverka bygden. Dels är fotomontagen få och flera relevanta fotopunkter saknas.

”Vi vill även påpeka att de skogsridåer som bolaget återkommande hänvisar till, kan komma att avverkas, och synbarheten blir då en helt annan. Eftersom varken antal vindkraftverk, höjd eller placering av dessa, är fastställda går det inte heller att göra en tillförlitlig beräkning av ljudet”, påpekar man.

Demokraterna noterar också att bolaget inte ens nämner problemen med amplitudmodulation, ett fenomen som innebär att ljudet varierar i styrka på ett periodiskt vis. Detta är en karaktäristisk ljudbild för vindkraftverk i skogsbygd som blir mer uttalad ju högre verken är och som kraftigt förstärker upplevelsen av obehag. Vad det gäller hindersbelysningen så saknas beskrivning av var denna kommer att vara synlig och hur den kommer att påverka omgivningen.

”I bolagets exempellayout överskrids riktlinjerna för skuggbildning för flera bostäder. Även här är det omöjligt att göra en relevant beräkning av skuggeffekterna i verkligheten då det är frågetecken kring antal verk, hur höga de ska vara och vart de ska placeras. Saknas gör också en beskrivning av försämrade fastighetsvärden kring det planerade projektområdet samt intrånget på såväl allemans- som äganderätten”, fortsätter partiet och undrar hur bolaget ser på att markägare som vill bygga hus på sin mark i gränsen till projektområdet inte kommer att kunna få bygglov på grund av närheten till miljöfarlig vindverksamhet?

”Vilket ansvar tar bolaget för om det uppstår en brand i ett vindkraftverk som sprider sig och orsakar en skogsbrand på närliggande fastigheter? Är det ok att begränsa vistelse i skogen för allmänhet och markägare med hänsyn till risken för till exempel iskast?”

Demokraterna säger vidare att tillräckliga resurser måste finnas avsatta för nedmontering, skrotning och återställande av marken ifall bolaget som driver vindkraftsanläggningen hamnar på obestånd eller inte tar sitt ansvar och undrar om det finns någon kalkyl på kostnaden för nedmontering och återställning av ett vindkraftverk på 280 m?

”Vilka delar av verket kan/kan inte återvinnas? Vilken summa beräknar ni att avsätta i ekonomisk säkerhet? Om avsättningen blir för låg och inte heller markägaren kan betala, finns det då en risk att nedmonteringen måste bekostas av skattebetalarna/kommunerna? Då vi redan känner till hur tillståndsförfarandet angående storskalig vindkraft går till och de närmast obefintliga möjligheter närboende har att försvara sina rättigheter, så väljer vi att säga nej till detta projekt”, avslutar de brevet.

%d bloggare gillar detta: