Fagersta bör införa stöd till anhöriga vid traumatiska dödsfall

En Fagerstabo föreslår att kommunen inför en rutin i Fagersta bestående av en grupp eller ett team som ska träda in och stötta anhöriga som förlorat en familjemedlem, framför allt vid traumatiska dödsfall såsom suicid, olyckor, drunkning och vissa sjukdomsfall där familjer exempelvis förlorat ett barn.

”I krisen efter ett dödsfall kan den egna förmågan att söka hjälp vara starkt begränsad, samtidigt som omgivningens rädsla och osäkerhet att närma sig gör att många blir väldigt ensamma i sin sorg och lämnade utan hjälp och stöd. Därför är det oerhört viktigt att samhället tar sig an ansvaret att kontakta anhöriga och säkerställa att de får den hjälp och det stöd de behöver när det ofattbara hänt. Vi måste värna om våra invånare och detta är också ett led i att minska psykisk ohälsa”, påpekar kvinnan i ett e-förslag.

Hon nämner att det finns en otroligt bra rutin upprättad av stödorganisationen SPES som flera kommuner i Sverige tar efter som heter ”Krisrutin Emma”. Denna rutin handlar främst om anhörigstöd efter suicid, och vill att krisrutinen i Fagersta ska gälla även andra dödsfall för att fler ska kunna bli hjälpta.

Rutinen har utarbetats med anhörigas behov i centrum och utgår från kommunens befintliga resurser, polis, vårdinrättning, socialtjänst, elevhälsa och så vidare. Den är tillämplig och anpassningsbar utifrån lokala förutsättningar och handlar om att polis eller läkare på plats (som konstaterat dödsfallet) kontaktar vårdcentral och/eller socialtjänst (om det finns barn i hemmet), som i sin tur skyndsamt tar kontakt med familjen och tar reda på vilket stöd de önskar. Därifrån kan stöd etableras genom samtal, sjukskrivning och eventuell medicinering. Ytterligare kontakt kan också tas med kyrkan, skola, stödorganisationer.

”Vårdcentralen ska i de fall som familjen avböjer vid första kontakten, återkomma till familjen inom tre dagar för att återigen erbjuda stöd/hjälp och i de fall det behövs återigen efter en vecka. Uppföljning ska sedan ske kontinuerligt från den instans som har ”hand om familjen” för att säkerställa att familjen har tillgång till de resurser de behöver”, säger Fagerstakvinnan i e-förslaget.

Du kan rösta på det här:

https://www.fagersta.se/organisation–styrning/e-forslag/aktuella-e-forslag

%d bloggare gillar detta: