De premieras för utvecklingskraft inom sjukvården

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens utvecklingsstipendium 2022 belönar tre insatser: Förbättrad och mer jämlik palliativ vård, hudnära neonatal intensivvård, samt stöd via nätet till vuxna med adhd.

– Stipendiaterna visar vilken fantastisk utvecklingskraft som finns bland regionens medarbetare. Det är en kraft som vi måste främja och ta tillvara, säger Lina Eriksson (L), regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Varje år delar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Västmanland ut ett utvecklingsstipendium för att premiera förbättrings- och utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvård. Stipendiet är på 60 000 kronor och kan fördelas på maximalt tre förbättrings- och utvecklingsarbeten.

Stipendiaterna 2022 är:

  • Palliativt kunskapslyft i Västmanland

Palliativa rådgivningsteamet (PRT), Palliativa kliniken. Sofia Dettmann, Bia Brändemyr och Kristina Westling

Palliativa rådgivningsteamet fick ansvaret för att utbilda alla medarbetare i Särskilt boende (SÄBO) inom länets samtliga tio kommuner. Målet var kompetensutveckling för en förbättrad och mer jämlik palliativ vård för patienten – oberoende av vårdform, bostadsort och diagnos.

Från motiveringen:

900 medarbetare i särskilt boende inom länets samtliga kommuner har utbildats i palliativ vård. Och det palliativa rådgivningsteamet har nu fått ett utökat uppdrag till personal i kommuner, närvårdsteam och Region Västmanland, men även uppföljning av utbildade palliativa ombud genom nätverksträffar. Därmed har det palliativa rådgivningsteamet bidragit och bidrar till en ökad patientsäkerhet.

  • Noll separation och hud-mot-hud i samband med förlossningen

Barnkliniken och Kvinnokliniken. Johan Jonsson, Maria Hansson, Mikaela Iveros, Maria Emnerud, Emma Andersson, Christina Fröjd, Sanna Wahl, Marina Forsblad och Karolina Faria

Via ett samarbete över klinikgränserna har en tvärprofessionell arbetsgrupp med medarbetare både från Barnkliniken och Kvinnokliniken utarbetat rutiner och riktlinjer för genomförandet av ett helt nytt arbetssätt: att inga barn ska separeras från sin mamma när barnet kräver neonatal intensivvård.

Från motiveringen:

Sedan 2019 kan fullgångna barn i behov av neonatalvård/intensivvård få vård med noll separation barn-föräldrar, och kontakt hud-mot-hud direkt efter förlossningen. Evidens finns för att det stabiliserar det nyfödda barnets hjärtfrekvens, och att andningen och anknytningsprocessen förbättras, liksom att amningsprocessen stimuleras.

  • Ökad tillgänglighet av psykoedukation för vuxna med adhd genom interaktiv digital behandling.

Vuxenpsykiatri mottagning 3

Hanna Larsson, Joakim Nelsson, Lotta Jansson, Nathalie Petersén och Martin Hildbrand

När pandemin kom pausades den fysiska utbildningen för patienter med adhd, och efterfrågan på stöd och utbildning blev omfattande. Ett arbete startade för ökad tillgänglighet av psykoedukation (lära sig hantera sin sjukdom) för vuxna som diagnosticeras med adhd, samt deras anhöriga.

Från motiveringen:

De har skapat ADHD steg 1, ett internetbaserat psykoedukativt program där patienterna ökar sin kunskap, förståelse och hanteringsstrategier i sin sjukdom. Utvecklingsarbetet har inneburit att väntelistan till en första insats nu har minskat från cirka 400 till 0 patienter. Patienterna upplever att programmet är informativt och lättillgängligt.

%d bloggare gillar detta: