Nu ska särskilt begåvade elever uppmärksammas bättre i Fagersta

Under många år har politiker och skolledningar fokuserat på att stödja barn med behov av extra stöd i skolan, medan särskilt begåvade inte fått tillräcklig stimulans. Nu ska det bli ändring på det i Fagersta.

”Ett antal elever i varje klass har i grunden mycket goda förutsättningar att nå skolans kunskapskrav och så småningom höga betyg. Några av dessa får inte tillräckliga utmaningar, vilket medför att de inte fullt finner sig tillrätta i skolan”, säger utbildningschef Ewa Johansson i en rapport och fortsätter:

”Vissa elever presterar trots allt väl i skolan medan andra blir uttråkade, ger upp och underpresterar. Några anpassar sig trots att de inte trivs, medan andra agerar ut sin frustration i klassrummet, eller mår så dåligt att de vägrar gå till skolan.”

”När det gäller att uppmärksamma och möta elever i behov av mer utmaningar och stimulans saknas en gemensam förståelse för och kunskap kring högpresterande och särskilt begåvade elever. Ett behov finns av ett gemensamt stödmaterial för att möta elever med dessa behov samt konkreta förslag på hur undervisningen kan differentieras, med fokus på mer utmaningar, för att dessa elevgrupper ska kunna utvecklas maximalt”, säger utbildningschefen i rapporten till politikerna.

Ewa Johansson ser många fördelar med att rikta insatser till denna elevgrupp och dessutom är det ett lagstadgat krav. Exempelvis kan skolans samlade resultat höjas och skolnärvaron främjas. För den enskilde eleven kan ett sådant medvetet arbete vara avgörande för trivsel och framgång i skolarbetet.

Skollagen är tydlig med att även elever med goda kognitiva förutsättningar har rätt till insatser i skolan. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Ewa Johansson anser att en differentierad undervisning behöver planeras för att möta allas behov och att det är lika självklart att erbjuda mer utmaningar och stimulans för de elever som behöver det, som att man ger extra anpassningar och särskilt stöd till dem som har behov av det.

”Gemensamma rutiner för skolor stärker likvärdigheten mellan och inom skolor. Det ger större möjlighet för alla elever att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar”, påpekar utbildningschefen och föreslår att nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kommungemensam rutin för elever i behov av mer utmaningar och stimulans.

%d bloggare gillar detta: