Västmanlands medborgare skall känna sig trygga med sjukvården!

INSÄNDARE

Svensk sjukvård ska alltid ha en mycket hög medicinsk kvalitet med väl utbyggd tillgänglighet över hela Sverige. Medborgarna ska kunna förvänta sig en pålitlig och trygg omsorg för livets alla skeenden, både i akuta fall såväl som vid rutinbesök.

Sjukvården utgör en av de mest centrala och grundläggande delar av välfärdssamhället. Men trots stora insatser från personal och avancerad specialistvård, har sjukvården omfattande och tilltagande problem. Redan innan pandemin hade vårdköerna vuxit sig så långa att cancerpatienter dog i väntan på vård. Kostnaderna räknas i mänskligt lidande och stress för den enskilde och anhöriga, men också för samhället i ekonomiska termer.

Den pågående pandemin har ytterligare accentuerat de strukturella bristerna i sjukvårdens organisation. Samordningen mellan olika regioner brister och tillgången till vård varierar över landet. Huvudproblemet handlar i betydande utsträckning om att styrningen via 21 olika regioner skapar otydlighet, målkonflikter, successivt ökande administration och brister i kompetensförsörjningen.

Sverigedemokraterna anser att medborgare har rätt att förvänta sig en god och tillgänglig sjukvård, även utanför storstäderna. För att åstadkomma det krävs en ny sammanhållen sjukvård i Sverige. Satsningar på primärvården med större patientkontakt och samordning av en patientansvarig läkare kan avlasta akut- och specialistvården genom snabbare vård.

En riktig vårdgaranti bör införas som en rättighetslagstiftning för medborgarna. Det ska inrättas ett vårdgarantikansli för vårdköer under Socialstyrelsens regi. Vårdgarantikansliet bör också ta fram underlag och upprätta samverkansavtal med olika vårdgivare, offentliga och privata, svenska och utländska, för att kunna öka vårdkapaciteten inom såväl behandling som operation och rehabilitering. Administrativa uppgifter bör i ökad utsträckning avlastas från vårdgivande personal.

En viktig prioritering för region Västmanland bör vara att man ser till vårdande uppgifter som sitt primära uppdrag och satsningar på dessa utövare! Istället för att utöka med kommunikatörer och administrativ personal i ej vårdande verksamheter.

Byggandet av NAV förpliktar! En enormt stor satsning då krävs det god samordning och gemensam vårdplan med våra grannregioner och ett arbete med att se vården som regionens huvuduppdrag.

Ingvar Jonsson (SD) regionråd i opposition

%d bloggare gillar detta: