Fagersta försöker i första hand erbjuda behandling på hemmaplan

Behandling mot alkohol- och drogberoende är ett delvis kontroversiellt område där den vanliga sjukvården oftast står helt handfallen och det sociala måste försöka hjälpa dem som fastnat i missbruk av olika slag. Men det finns inte pengar till att skicka i väg alla på behandlingshem.

Den vanligaste och mest framgångsrika behandlingsmodellen sedan många år är 12-stegsprogrammet, som delvis har en andlig inriktning och ofta är uppskattad hos dem som får möjlighet att åka bort en tid och genomgå den. Mängder av Fagerstabor har genom åren fått hjälp mot beroende och missbruk på det sättet och lever ett bra liv med egen försörjning.

Men alla får inte åka i väg och det finns de som är besvikna på den behandling som ges på hemmaplan. Fagersta Nyheter har ställt några frågor där socialchef Ingrid Holmgren och enhetschefen för individ- och familjeomsorgen Anki Olsson svarar.

Folk har hört av sig om att ni inte haft någon stabilitet i 12-stegsbehandlingen på länge på grund av brist på kunnig terapeut. Stämmer det?

– Det stämmer till viss del. Vi har haft frånvaro av ordinarie personal i behandlingsgruppen sedan våren 2021, vilket har medfört att vi inte kunnat bedrivit 12-stegsbehandling i grupp under det senaste året. Dock har vi utfört uppdraget individuellt. Det har inneburit att vi tagit hjälp av vikarierande terapeuter, vilket i sin tur medfört att några deltagare behövt byta behandlare.

– Som tur är har vi dock inte varit utan 12-stegsterapeut, utan haft utbildad och erfaren personal i tjänst från juli 2021. Behandling enligt 12-steg har därför kunnat erbjudas individuellt. Sedan november har vi en fast anställd medarbetare som är kunnig och erfaren 12-stegsterapeut.

– Under våren har vi erbjudit gruppbehandling på nytt, men inte haft tillräckligt deltagarunderlag för att återuppta detta i dagsläget. Vi fortsätter att erbjuda 12-stegsbehandling individuellt. Öppenvården erbjuder en bredd av stöd- och behandlingsinsatser, där 12-stegsbehandling är en av dessa.

Är det svårare nu än förr att få åka i väg på behandling?

– Det är socialnämndens ansvar att utreda, bedöma och tillgodose behov av socialt stöd och behandling. Vi försöker så långt det är möjligt att tillgodose behoven på hemmaplan. Behandling på HVB kan beviljas om det motsvarar individens behov och det inte bedöms möjligt eller lämpligt att tillgodose dessa i öppenvård.

– Frågan om det är ”svårare än förr”, nej det måste vara behovet och möjligheterna till insats som styr. Fagersta har byggt ut öppenvården över tid – just för att kunna möta de behov vi ser och minska behovet av behandlingshem. Vi jobbar också aktivt med att utveckla alternativ med familjehem i kombination med öppenvårdsbehandling på annan ort, även för vuxna, när man ser att det finns behov av att komma ifrån hemmiljön för att kunna tillgodogöra sig behandling.

– Ansvaret är ju att tillgodose kommuninnevånares behov av stöd och behandling, men också att hantera skattemedel ansvarsfullt och därmed sträva efter att tillhandahålla så mycket stöd och hjälp som möjligt på hemmaplan och att endast köpa behandlingshemsplatser när andra alternativ är uttömda eller olämpliga.

%d bloggare gillar detta: