C: Fler småföretag behövs för Västmanlands bästa

Insändare

Det behövs fler jobb i Västmanland för att fler ska kunna få fotfäste på arbetsmarknaden, jobb som skapas i de små företagen. Om vi ska hålla nere arbetslösheten i Sverige och Västmanland på sikt, så behövs fler småföretag. Därför behöver det bli lättare och mer lönsamt att starta och driva företag i Sverige och i Västmanland.

En av de viktigaste åtgärderna för att få fler småföretag är regelförenklingar. Idag tvekar många att starta och driva företag, till exempel inom de gröna näringarna, inför generationsväxlingar och nysatsningar och inte minst debatten om att förbjuda vinster i välfärden. Många företagare är rädda att de ska bli mer juridiska handläggare än entreprenörer. Därför måste regelbördan minskas, och servicekulturen hos svenska myndigheter utvecklas och förbättras.

I flera år har Västmanland legat i botten när det gäller kvinnors företagande, andelen kvinnor som är VD eller sitter i bolagsstyrelser samt ägande av kapital. Visst så har vi nu haft en marginell uppgång men långt ifrån godtagbart om vi jämför oss med andra län och länder i Europa. Sverige och Västmanland kan bättre. Här måste vi hjälpas åt att framhäva förebilder, motverka den snedvridna bilden av vinster i välfärden, komma till rätta med finansieringsproblematiken hos kreditinstitut och banker mm. Vi vet att det är många kvinnor som vill bli företagare.

Men måste också vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd, för såväl kvinnor som män. Sveriges höga skatter på jobb och företagande hämmar konkurrenskraften, gör det dyrt att anställa och leder till ökade klyftor på arbetsmarknaden.

Det måste också finnas en infrastruktur i hela vårt län som gör det möjligt och attraktivt att starta och driva företag. Därför måste vägarna i hela Västmanland rustas, kollektivtrafiken måste utvecklas och tillgången till snabbt bredband måste förbättras.

Centerpartiet har i 120 år arbetat för småföretagarnas villkor, på landsbygden såväl som i staden. Vi anser att det är kritiskt viktigt att vi förbättrar villkoren för Sveriges småföretagare, så att Västmanland och Sverige kan ta sig ur den oroliga tid vi lever i.

Därför vill Centerpartiet:

• Permanenta de fungerande regellättnader som införts under coronapandemin och som visat sig minska regelkrångel.

• att tillgången till kapital stärks, särskilt för kvinnor, genom ett effektivare statligt riskkapital och ett förstärkt investeraravdrag.

• att det ska bli enklare och billigare för nystartade företag att erbjuda nyckelmedarbetare delägarskap.

• ge små företag ett effektivt sätt att växa genom att sänka kostnaderna för de första anställda.

• se över lagstiftningen för företagares föräldraledighet. En flexiblare lagstiftning främjar kvinnors företagande.

• förbättra regelverken för överprövningar av tillstånd för företagare, i syfte att minska krånglet och korta handläggningstiden.

Anders Wigelsbo
Anna Gunstad Bäckman

Riksdagskandidater Centerpartiet Västmanland

%d bloggare gillar detta: