KD: Vårt mål är att alla barn ska klara skolan!

Svar på ”KDs förslag gör mig som förälder väldigt orolig”.

Lilia lyfter i sin insändare en genuin oro för att Kristdemokraternas politik ska försvåra läget för vissa barn. Vårt mål är att alla barn ska klara skolan! De förslag vi nu presenterat ska hjälpa de barn med NPF-diagnos som idag har svårt att få rätt stöd och deras familjer.

Vi vet att mer måste göras på sikt, för att alla barn ska kunna nå sin fulla potential. Vi vill öka kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) genom ett brett kunskapslyft i länets kommuner och inom regionen. Samhället i stort behöver ökad kunskap, för att kunna möta barnets och familjens behov och för att motverka fördomar.

Det nya samarbetet mellan BUP och skola som vi föreslår behövs för att många barn idag bollas fram och tillbaka mellan instanserna. Om skolan vidtog de åtgärder som krävs innan första kontakten med BUP så kan barnet sedan direkt få den utredning som krävs.

Vad som är skolans ansvar är främst reglerat i skollagen och inget vi kan påverka via Region Västmanland. Det vi kan göra via regionen är att se till att samarbetet mellan skola och BUP fungerar bättre – och att väntetiderna till att få hjälp hos BUP blir kortare. Ett nytt förbättrat samarbete mellan skola och BUP tillsammans med möjligheten för BU-hälsan att ta över ansvar för barn som inte är i behov av specialistkompetensen hos BUP, kommer att frigöra resurser hos BUP och minska köerna för utredning.

Vi vill öka stödet till föräldrar genom familjecentralerna. Föräldrar känner sitt barn bäst och vet också vilka behov det specifika barnet har. Men föräldrar känner sig ofta ensamma i kampen för att barnet ska klara skolan. Vi vill därför att familjecentraler ska kunna stötta föräldrar genom t.ex. information om vilka rättigheter och skyldigheter familjerna har och genom att finnas där när föräldrar behöver en kunnig person att bolla med.

NPF-samordnartjänsten vi föreslår är central i det här arbetet. Det behövs en korrekt bild av nuläget och vad som behöver göras framöver för att alla barn verkligen ska få det stöd de behöver. Då Region Västmanland är ansvarig för länets utveckling är det naturligt att en sådan tjänst finns hos regionen. En kartläggning kan ringa in de förändringar som behövs utöver våra förslag.

Kristdemokraterna i Västmanland gör det vi kan för att alla barn i länet ska nå sin fulla potential. Vi är redo att ta ansvar för att få till fungerande arbete runt barn med NPF-diagnos och deras familjer i Västmanland.

Malin Gabrielsson (KD), regionråd i opposition

Elin Granqvist (KD), kandidat regionfullmäktige

Curt-Åke Larsson (KD), rektor och kandidat till regionfullmäktige

Per Norin (KD), lärare för elever med NPF-problematik och kandidat till regionfullmäktige

%d bloggare gillar detta: