Kulturen ska bli en del av barnens skolgång

Länets barn ska kunna ta del av kultur på skoltid. Det är målet med den kulturgaranti som Region Västmanland utvecklar tillsammans med kommunerna och andra aktörer. Enligt planen ska även kulturskolorna stärkas.

– Tanken med en kulturgaranti för barn och unga är att de ska få möjlighet att uppleva kultur på skoltid så att upplevelsen knyts ihop med undervisningen. Det kan exempelvis handla om teater eller museibesök, säger Lena Karlström, kulturchef i Region Västmanland.

Den regionala kulturplanen för åren 2023-2026 har stort barn- och ungdomsfokus, vilket också innebär att regionen bidrar till att länets kommunala kulturskolor kan ha en långsiktig samverkan. Det gäller samordning så att kulturskolor i länet får stöd med exempelvis kompetensutveckling – det kan vara att den enda trumläraren i en liten kommun utvecklar sig tillsammans med kollegor i andra kommuner. Och dessutom ska kulturskolornas elever få större möjlighet att mötas över kommungränserna.

Eftersom skolan är ett kommunalt ansvar blir det regionens uppgift att samordna och delfinansiera en framtida kulturgaranti i länet. När exakt i tiden en sådan garanti kan vara på plats är dock för tidigt att säga – men intentionen är klart utsagd i planen. Förutom kommunerna ingår även andra aktörer i i utvecklingsarbetet, som till exempel teatrar, muséer etc.

– Samverkan är grundläggande för att kulturlivet ska utvecklas. Därför är jag väldigt glad att vi gemensamt arbetat fram den nya regionala kulturplanen i ett brett samarbete där regionen tillsammans med länets kommuner, kulturverksamheter, civila samhället, professionella kulturskapare och övriga delar av kulturlivet deltagit, säger Agne Furingsten, regionråd (L) med ansvar för kultur, folkbildning, forskning och innovation.

%d bloggare gillar detta: