Elever med NPF slås ut ur skolan – KD kräver åtgärder och kunskapshöjning

KD presenterar nu förslag på åtgärder hur Region Västmanland skulle kunna bidra till att fler barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska klara grundskolan, samt hur länet ska kunna få till en kunskapshöjning och bättre rutiner kring NPF.

”15 procent av eleverna i Västmanland klarar inte grundskolan. Inom gruppen elever med NPF-diagnos är risken extra hög att inte klara skolan. Dessa barn och ungdomar och deras föräldrar hamnar ofta i kläm mellan skola och sjukvård. Dvs även regionen har via sjukvården ett ansvar för att fler barn ska klara grundskolan. Regionen har även ansvar för föräldrautbildning samt det regionala utvecklingsansvaret”, säger KD i ett pressmeddelande.

– Vi kan inte och ska inte stå och titta på när så många barn slås ut ur skolan. Jag är stolt över att vi kan presentera konkreta förslag för att åstadkomma förändring. Det här är viktigt för barn med en NPF-diagnos, deras familjer och samhället i stort. Vi behöver kraftsamla för att alla barn ska nå sin fulla potential och Region Västmanland ska göra sin del säger Elin Granqvist, som lett arbetet.

I december 2019 beslutade Regionstyrelsen om remisskrav för neuropsykiatriska utredningar för att höja patientsäkerheten. Sedan dess har tillgängligheten snarare minskat än ökat då det varit problem med upphandlingen. Innan beslut om utredning ska skolan göra en pedagogisk bedömning och vissa anpassningar av skolmiljön. Ibland ifrågasätter BUP att skolan gjort sin del av uppdraget och barnet skickas tillbaka till skolan utan utredning.

”Vi vill att ett nytt arbetssätt med tydliga rutiner tas fram mellan skola och BUP vid misstänkt NPF-diagnos. När en remiss går iväg till BUP ska skolan ha gjort sin del så att BUP accepterar att skicka barnet för utredning, helst utan att barnet behöver vänta på att träffa läkare hos BUP. Det är alldeles för många stopp på vägen idag både för barnet, för personalen i skolorna, för föräldrarna och för personalen på BUP. Nu behöver det klargöras vem som gör vad. Det kommer göra stor skillnad för alla”, säger Curt-Åke Larsson.

En stor grupp elever, 5–7 procent i den svenska skolan, har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Räknar man in de elever som har liknande svårigheter men inte uppfyller kraven för diagnos eller ännu inte utretts blir andelen ännu större. Det vill säga det finns några barn i varje klass med dessa svårigheter och de och familjerna behöver hjälp från såväl sjukvård som skola, socialtjänst och försäkringskassan. För att kunna rikta råd och hjälp rätt behöver sättet att kommunicera, liksom lokaler och olika arbetssätt anpassas för att hjälpen ska kunna tas emot.

– Kompetensen behöver höjas inom många av de offentliga verksamheterna – som egentligen borde vara proffs på att hjälpa människor med svårigheter. Vi föreslår att länets kommuner och regionen gör gemensam sak och tar fram anpassade utbildningar som rör NPF. Det kan ske via Regionens utbildningsenhet, säger Per Norin.

– Jag vet vilken oro föräldrar känner och hur de kämpar för att barnen ska lyckas i skolan och hitta rätt väg i livet. Jag vet också hur ensam den kampen kan kännas många gånger. Jag är därför övertygad som att rätt och mer stöd från länets familjecentraler skulle vara guld värt för dessa föräldrar och leda till att mota bort mycket psykisk ohälsa, påpekar Elin Granqvist.

 

%d bloggare gillar detta: