Detta innebär den nya funktionen med visselblåsning i Fagersta

Läsare har hört av sig och undrar vad den nya visselblåsarfunktionen inom Fagersta kommun innebär. Den främsta frågan gäller vilka det är som ska ta hand om tipsen om oegentligheter. Och det är inte politiker.

Frågan om man har rätt att vara anonym besvarades redan i artikeln. Det är visselblåsaren själv som avgör det genom att inte ange sitt namn. Anställda uppmanas till och med att inte använda kommunens datorer när de tipsar för att vara helt säker på att inte kunna spåras.

Fagersta Nyheter har vidarebefordrat de övriga frågorna till den högst ansvarige, kommunchef Karolina Berglund.

Vad innebär visselblåsarfunktionen för insynen?

– Insynen i kommunens verksamhet kommer inte att påverkas och som invånare har man fortfarande rätt till insyn i kommunens verksamhet. Alla handlingar som upprättas/inkommer till kommunen är allmänna handlingar som antingen är offentliga eller omfattas av sekretess och bedömningar gällande insynen görs alltid utifrån offentlighetsprincipen och handlingsoffentligheten.

Kommer allt att sekretessbeläggas?

– Sekretessen kommer att hanteras utifrån gällande lagstiftning och en skadebedömning kommer alltid att göras utifrån det enskilda fallet. Sekretessbestämmelserna återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen 17 kap. 3 b § som är presumtion för offentlighet och omfattar annan person än den rapporterade personen, samt 32 kap. 3 b § som reglerar den rapporterade personen och andras personliga och ekonomiska intressen där huvudregeln är sekretess. Ytterligare sekretessbestämmelser kan komma att tillämpas beroende på ärendets karaktär, exempelvis brottsutredning.

Vilka sitter i den grupp som ska granska dessa meddelanden?

– Vi har en mottagningsfunktion som bedömer om ett meddelande uppfyller de formella kriterierna för ett visselblåsarärende, och därefter lämnar över ärendet till en arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av tjänstepersoner i Fagersta kommun som anses vara oberoende och självständiga för att utföra det aktuella utredningsuppdraget, vilket betyder att gruppens sammansättning kommer att behöva varieras. Ett utredningsuppdrag kan också hänvisas till extern utredare.

%d bloggare gillar detta: