Fagersta får inget snabbt avgörande om SFI-beslutet är lagligt

Fullmäktige beslutade i november i fjol att Svenska för invandrare ska upphandlas och läggas ut i privat regi i år. Shiro Biranvand, V, överklagade beslutet och kommunen i sin tur begärde ett snabbt avgörande, vilket domstolen inte går med på.

SFI i Fagersta har diskuterats ända sedan 2015, då det uppdagades att kostnaderna för undervisningen var ovanligt höga jämfört med rikssnittet. När Fagersta kommun ensam tagit över ansvaret för gymnasiet och vuxenutbildningen togs beslutet att lägga ut SFI på entreprenad. Vänsterns ledamöter röstade emot.

Shiro Biranvand överklagade fullmäktiges beslut. Han framhöll att utredningen undanhållits för både oppositionspolitiker, facken och media och hävdar att beslutet inte gått lagligt till eftersom det inte beretts enligt kraven i kommunallagen och vill att det ogiltigförklaras.

I korthet uppdrogs kommunens nya avdelning Välfärd och service att undersöka möjligheterna till att upphandla SFI via en extern aktör och redovisa en kostnadsbild för detta. Komvux rektor Mattias Pålsson gjorde en omfattande utredning som varken merparten politiker eller media hade någon kännedom om.

”Kommunledningen informerade dock inte vid kommunfullmäktiges sammanträde något om att utredningen fanns. Jag lyfte frågan, påtalade att det fanns en utredning som jag höll i min hand och kommunchefen bekräftade på min till henne direkt ställda fråga att den fanns”, skriver Biranvand i överklagandet och fortsätter:

”Det råder enligt min uppfattning en tystnadskultur på tjänstemannanivå inom kommunen och därför har jag inte kunnat få fram varför utredningen kommit kommunledningskontoret tillhanda i ett sent skede eller varför det inte ens informerades vid kommunfullmäktiges sammanträde om att den fanns, ännu mindre dess innehåll.”

Shiro Biranvand påpekar för domstolen att beredning av ett ärende är en mycket central fråga och att det då läggs grunden för ett väl avvägt och korrekt beslut. Och att syftet med beredningsprocessen är att så brett och ingående som möjligt utreda och belysa ärendena som överlämnas till de förtroendevalda för beslut.

”Rektorns utredning kunde ha varit ett värdefullt underlag för samtliga ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, förutom för de som vill driva igenom sina förslag oavsett konsekvenser. Utredningen undanhölls inte bara för oppositionspolitiker, utan också för berörd skolpersonal, fackliga företrädare, journalister och allmänheten”, påpekar Biranvand.

Det är förvaltningsrätten i Uppsala som ska ta ställning till om fullmäktige gjorde rätt eller fel som tog beslutet om SFI utan att det beretts ordentligt för politikerna. Och domstolen avvisar nu Fagerstas krav på att det ska ske snabbt.

%d bloggare gillar detta: