Om vi bygger starka och trygga barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna

INSÄNDARE

Barn ska vårdas på barnavdelningar och vuxna ska vårdas på avdelningar för vuxna. Det låter väl helt självklart. Men ändå skriver VLT i en artikel den 28/4 2022 om en 14 åring som vårdas inom vuxenpsykiatrin.

Barnet vårdas på avdelning 93 (PIVA) psykiatrisk intensivvårdsavdelning avsedd för vuxna. Här vårdas länets svårast psykiskt sjuka patienter, många med missbruksproblematik.
Varför kan man då fråga sig, vilket flera av personerna i VLTs artikel också frågar sig. Enligt dem så beror det inte på att barnet behöver någon form av specialistvård utan för att barn och ungdomspsykiatrins personal inte orkar och mår dåligt.

Här finns förstås omständigheter som ingen kan uttala sig om, på grund av sekretess. Både verksamhetschefen för BUP samt verksamhetschefen för vuxenpsykiatrin svarar till VLT att det ibland kan vara nödvändigt att låna vuxenpsykiatrins lokaler för att garantera en god patientsäkerhet och för att kunna ge alla patienter den bästa tänkbara vård.

Inom vuxenpsykiatrin finns flera olika avdelningar, beroende på vad man vårdas för. För att kunna få en anpassad vård utifrån individens problematik.
BUP har endast en avdelning för slutenvård, med 5 vårdplatser.
Här blir anledningarna till att barnet behöver slutenvård väldigt många och väldigt olika.
I den här blandningen förekommer barn som är väldigt utåtagerande och kan utsätta andra barn som personal, för fara eller allvarlig skada.

Här finns även barn med allvarligt självskadebeteende som upprepade gånger försöker skada sig själva.
I de flesta fall så väljer man att placera minderåriga barn på avdelningar för vuxna för att det inte finns kapacitet att vårda barnen på befintlig barnavdelning. Att barnet helt enkelt kräver en annan typ av vård än vad befintlig barnavdelning kan erbjuda.
Och i många fall handlar det alltså om att barnet vårdas på PIVA, för att BUP barn och ungdomspsykiatrin inte har en egen intensivvårdsavdelning.

Region Västmanland behöver se över och inrätta en egen psykiatrisk intensivvårdsavdelning för barn. En avdelning som följer barnkonventionen och ser till barns rättigheter. En avdelning som kan erbjuda det man idag efterfrågar när man placerar barn tillsammans med länets svårast psykiskt sjuka patienter.
Psykisk ohälsa är en av vår tids största folkhälsoutmaningar. Psykisk ohälsa drabbar allt fler och speciellt barn och ungdomar. Psykisk ohälsa måste prioriteras. Barn och ungdomar måste prioriteras. Om vi bygger starka och trygga barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna.

På BUP Västerås – 1177s hemsida kan man läsa följande “Vägen in till BUP är via den länsövergripande mottagningen BUP Start som är placerad i Västerås.
Vi är ålagda att erbjuda ett första besök inom 30 dagar, men tyvärr klarar vi inte av det i nuläget. Vi prioriterar mellan de många ärenden som inkommer till oss och jobbar på efter bästa förmåga.”
“Men tyvärr klarar vi inte av det i nuläget”.
Region Västmanland klarar alltså inte av att erbjuda barn ett första besök inom den tid de är ålagda.

BUP Start är dessutom en länsövergripande mottagning. Det är många barn och ungdomar som är hänvisade dit, och det är många som får vänta länge innan de blir erbjudna ett första besök. För ett barn som lider av depression, ångest, tvångstankar, ätstörningar kan även 30 dagar vara en lång tid att behöva vänta för att få hjälp.
Allt över 30 dagar är ett misslyckande från samhället. Ett misslyckande av styrande politiker. Ett svek från oss vuxna.
Att barn vårdas på avdelningar för vuxna händer med jämna mellanrum, och det händer även i andra län, men det betyder inte att det är rätt.

Som kandidat till regionfullmäktige för Sverigedemokraterna är det här en av mina mest prioriterade frågor. Psykisk ohälsa. Barns rättigheter. Barns bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
Om vi bygger starka och trygga barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna.

Gisela Carstinge Kandidat till regionfullmäktige Sverigedemokraterna

%d bloggare gillar detta: