Redan långt fler flyktingar i Fagersta och Norberg än vad de beräknas klara att ta emot

Fagersta ska enligt den fördelning som Migrationsverket och Länsstyrelsen gjort ta emot 65 krigsflyktingar från Ukraina. Men redan nu har 110 på flykt fått bostad i Fagersta, och 85 i Norberg, medan Västerås ligger långt under sitt moraliska ansvar.

Det visar färska siffror från Länsstyrelsen och gäller flyktingar med uppehållstillstånd som väntas bo kvar en längre tid. Bakgrunden till fördelningen är att myndigheterna vill motverka den stora snedfördelning som skedde 2015 då Fagersta och Norberg tvingades ta emot långt fler flyktingar än man hade resurser till, framför allt inom skolan. Medan andra betydligt större kommuner tog emot avsevärt färre med hänvisning till brist på bostäder.

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en modell som skapar en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner vid anskaffning av boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Syftet är att ge kommunerna och andra aktörer bättre förutsättningar att planera och förbereda mottagandet så att det fungerar bra både för de som kommer och de som har ansvaret lokalt för daghem, skolor, arbetsmarknad, med mera.

I avvaktan på att ny lagstiftning som ska reglera fördelningen mellan kommunerna träder i kraft den 1 juli, har Migrationsverket fastställt en fördelning på länsnivå, med förslag om fördelningstal på kommunnivå.

Fördelningen baseras på en uppskattning av hur många boendeplatser som behövs utifrån Migrationsverkets huvudscenario om att 76 000 personer kommer att söka skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet fram till halvårsskiftet.

Fördelningsnyckeln är framtagen enligt den modell som redan används för bosättning av nyanlända och kvotflyktingar och bygger på följande kriterier:

  • kommunens befolkningsstorlek
  • arbetsmarknadsförutsättningar
  • antal ensamkommande barn
  • antal asylsökande som vistas i kommunerna
  • avräkning för de skyddsbehövande som redan vistas i kommunerna.

”Ett viktigt underlag kommer att vara den inventering av boenden som länsstyrelserna gjort. Målsättningen är att kommunerna ska ha så goda förutsättningar som möjligt att planera mottagandet och i möjligaste mån undvika att skyddsbehövande måste flytta”, säger Magnus Önnestig på Migrationsverket.

I takt med att många som kom till Fagersta och Norberg främst från Syrien för sju år sedan flyttat, står åter mängder av bostäder tomma i Kolarbyn och Kärrgruvan och där placeras nu flyktingar oavsett vad Migrationsverket och Länsstyrelsen kommit fram till är lämpligt.

Enligt Migrationsverkets fördelningstal på länsnivå, för mottagande av skyddsbehövande från Ukraina enligt massflyktsdirektivet ska Fagersta ta emot 65 fram till sista juni, men antalet skyddsbehövande som har fått uppehållstillstånd och är boende i Fagersta är redan 110. Siffran omfattar Migrationsverkets anläggningsboenden, eget boende och ensamkommande barn.

I Norberg rör det sig enligt Migrationsverket om 23 personer men 85 redan har anlänt. För Skinnskattebergs del ska man ta emot 31 flyktingar, medan bara 8 har kommit. 

Här är siffrorna för länets kommuner där den första är det antal som myndigheterna kommit fram till ska gälla fram till sista juni, baserat på totalt 76 000 flyktingar till Sverige, och den andra är hur det ser ut nu.

%d bloggare gillar detta: