Fagerstas planer kan behöva ändras när folkmängden fortsätter att minska

Investeringsplanen för Fagersta kan behöva omvärderas. Detta på grund av beskedet att folkmängden istället för att öka kommer att sjunka med cirka 765 invånare de närmaste tio åren.

När Fagersta gjorde sin Vision 2030 byggde den på optimistiska tankar om framtiden. Och efter dem lades grunden. Man satsade bland annat på ett nytt kök för 73 miljoner, samt byggde ut Alfaskolan och Per Ols för stora summor för att klara att ta emot ett ökat antal barn.
Dessutom byggdes en av landets mest ovanligt utformade förskolor, Skogsgläntan, och simhallen har renoverats för stora summor.

Men folkmängden har inte förändrats åt det håll politikerna trodde. Tvärtom har Fagerstaborna blivit färre och den senaste prognosen pekar på att det kommer att fortsätta så inom överskådlig tid. Folkmängden i Fagersta kommun ökade under några år och uppgick till 13 464 invånare vid årsskiftet 2018-19.

Optimism präglade planeringen, precis som före stålkriserna på 70- och 80-talet. Men under både 2019 och 2020 minskade invånarantalet till 13 267. Det är 500 personer färre än vad man trodde 2016. Det påverkar följaktligen kommunens budget framöver eftersom skatteintäkterna minskar.

Nästan 200 färre Fagerstabor på bara två år istället för en ökning med 300 betyder mycket för kommunens skatteintäkter och risken är att den negativa befolkningstrenden fortsätter eftersom de stora industrierna skurit ned på personalstyrkan och nyföretagandet är lågt. Det är främst familjer som flyttar, bland annat till nybyggen i Kolpebo och Vad.

Dessutom har kommunhuset flyttats till gamla Brukskontoret och de båda höghusen på Norbergsvägen ska byggas om till hyreslägenheter. Kostnaden är oklar men en miljon kronor per bostad har nämnts.

Till detta kommer köpet av Norrbygården för 15,5 miljoner, som ska rivas för ett antal miljoner innan nybygget kan starta.
Plus att det enligt planen ska byggas ett allaktivitetshus som biblioteket, kulturskolan, med mera kan flytta in i. Satsningen på att fräscha upp från Vilhelminaparken till och med Järntorget pågår. Det skulle ha varit klart i somras och beräknas kosta runt 13-14 miljoner. Men torget har inte påbörjats än.

”Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer folkmängden i Fagersta att minska med 765 invånare under den kommande tioårsperioden till 12 502 invånare, detta på grund av både ett negativt flyttnetto och negativt födelsenetto”, står det i en kommentar till delårsbudgeten som tas upp i kommunstyrelsen på onsdag.

Där konstateras vidare att arbetslösheten i Fagersta ligger högre än både länet och riket och att kommunen står inför stora utmaningar när framförallt antalet äldre ökar betydligt snabbare än de i arbetsför ålder. Det förväntas leda till svårigheter gällande finansieringen, men också att klara bemanning och kompetensförsörjning.

”Investeringsplanen kommer att medföra kraftigt ökade driftskostnader i form av hyror (kapitalkostnader), personal med mera. Samtidigt förutsätter investeringsvolymen att uttag görs ur kommunens överlikviditetsportfölj. Med planerad investeringstakt kommer frågan om att låna till investeringar sannolikt att aktualiseras likväl som investeringsplaner kan behöva omvärderas i samband med att befolkningen minskar”, heter det vidare.

%d bloggare gillar detta: